ads

पितृ गाथा | पितृ स्तोत्र | Pitru gatha |

karmkandbyanandpathak 5:58 AM
पितृ गाथा  पितृ गाथा इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः |  पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः ||  अपि नः स्वकुले कश्चिद् विष्णुभक्तो भवि...Read More
पितृ गाथा | पितृ स्तोत्र | Pitru gatha | पितृ गाथा | पितृ स्तोत्र | Pitru gatha | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 5:58 AM Rating: 5

श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्रम् | Shree Gopal Sahastra Naam Stotram |

karmkandbyanandpathak 4:48 AM
  श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्रम्  श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्रम् पार्वत्युवाच  कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम् |  ब्रह्माण्डाखिलनाथ...Read More
श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्रम् | Shree Gopal Sahastra Naam Stotram | श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्रम् | Shree Gopal Sahastra Naam Stotram | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 4:48 AM Rating: 5

तुलसी स्तोत्र | Tulsi Stotra |

karmkandbyanandpathak 4:36 AM
  तुलसी स्तोत्र तुलसी स्तोत्र जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे | यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः || १ || हे जगज्जननि,...Read More
तुलसी स्तोत्र | Tulsi Stotra | तुलसी स्तोत्र | Tulsi Stotra | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 4:36 AM Rating: 5

अश्वत्थस्तोत्रम् | Ashwattha Stotram |

karmkandbyanandpathak 4:29 AM
  अश्वत्थस्तोत्रम्  अश्वत्थस्तोत्रम्  श्री नारद उवाच   अनयासेन लोकोऽयं सर्वान् कामानवाप्नुयात् |  सर्वदेवात्मकं चैकं तन्मे ब्रूहि पितामह || ...Read More
अश्वत्थस्तोत्रम् | Ashwattha Stotram | अश्वत्थस्तोत्रम् | Ashwattha Stotram |  Reviewed by karmkandbyanandpathak on 4:29 AM Rating: 5
Powered by Blogger.