ads

श्रीललितामहालक्ष्म्या स्तोत्रम् | Lalita Mahalakshmi Stotram |

 

|| अथ श्रीललितामहालक्ष्म्या स्तोत्रम् || 

श्रीललितामहालक्ष्म्या स्तोत्रम्( १३५ नामावलि )


|| श्री नारायणी उवाच || 

ललिताख्य महालक्ष्म्या नामान्य संख्यानि वै | 

तथाप्यष्टोत्तरशतं स पदां श्रावय प्रभो || 

|| श्रीपुरुषोत्तमोवाच || 

मुख्यानानां प्रपाठेन फलं सर्वाभिधानकम् | भवेदेवेति मुख्यानि तत्र वक्ष्यामि संशृणु || १ || 

ललिता श्रीमहालक्ष्मीर्लक्ष्मी रमा च पद्मिनी | कमला सम्पदीशा च पद्मालयेन्दिरेश्वरी || २ || 

परमेशी सती ब्राह्मी नारायणी च वैष्णवी | परेश्वरी महेशानी शक्तीशा पुरुषोत्तमी || ३ || 

बिम्बी माया महामाया मूलप्रकृति रच्युति | वासुदेवी हिरण्या च हरिणी च हिरण्मयी || ४ || 

कार्ष्णी कामेश्वरी चापि कामाक्षी भगमालिनी | वह्रिवासा सुन्दरी च संविच्च विजया जया || ५ || 

मंगला मोहिनी तापी वाराही सिद्धिरिशिता | भुक्तिः कौमारिकी बुद्धिश्चामृता दुःखहा प्रसूः || ६ || 

सुभाग्या नन्दिनी सम्पद् विमला विंद्विकाभिधा | माता मूर्तिर्योगिनी च चक्रीकाची रतिधृति || ७ || 

श्यामा मनोरमा प्रीतिः ऋद्धिः छाया च पूर्णिमा || तुष्टिः प्रज्ञा पद्मावती दुर्गा लीला च माणिकी || ८ || 

उद्यमा भारती विश्वाविभूतिर्विनता शुभा | कीर्तिः क्रिया च कल्याणी विद्या कला च कुंकुमा || ९ || 

पुण्या पुराणा वागीशी वरदा विभवात्मिनी | सरस्वती शिवा नादा प्रतिष्ठा सस्कृता त्रयी || १० || 

आयुर्जीवा स्वर्णरेखा दक्षावीरा च रागिनी | चपला पंडिता काली भद्राम्बिका च वारुणी || ११ || 

विशालाक्षी वल्लभा च गोपीनारी नारायणी | संतुष्टा च सुषुम्ना च क्षमाधात्री च मानिनी || १२ || 


गुर्वो साध्वी च गायत्री दक्षिणा चान्नपूर्णिका | 

राजलक्ष्मीः सिद्धमाता माधवी भार्गवी परी | 

हारिती राशियानी च प्राचीनी गौरिका श्रुति || १३ || 

इत्यष्टोत्तरशतकं सत्पविंशतिरित्यपि | 

ललिता मुख्य नामानि कथितानि तव प्रिये || १४ || 

नित्यं यः पठते तस्य भुक्तिर्मुक्तिः करस्थिता | 

स्मृद्धिर्वशस्य विस्तारः सर्वानन्दा भवन्ति वै || १५ || 


|| श्रीललितामहालक्ष्म्या स्तोत्रम् || 

   

श्रीललितामहालक्ष्म्या स्तोत्रम् | Lalita Mahalakshmi Stotram | श्रीललितामहालक्ष्म्या स्तोत्रम् | Lalita Mahalakshmi Stotram | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 3:38 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.