श्री लक्ष्मीसहस्त्र नामावलिः | Shree Lakshmi Sahastra Namavali |

                                                         

श्री लक्ष्मीसहस्त्र नामावलिः  

 श्री लक्ष्मीसहस्त्र नामावलि


१. ॐ श्रियै नमः | 

२. ॐ पद्मायै नमः | 

३. ॐ प्रकृत्यै नमः | 

४. ॐ सत्त्वायै नमः | 

५. ॐ शान्तायै नमः | 

६. ॐ चिच्छक्त्यै नमः | 

७. ॐ अव्ययायै नमः | 

८. ॐ केवलायै नमः | 

९. ॐ निष्कलायै नमः | 

१०. ॐ शुद्धायै नमः | १० | 


११. ॐ व्यापिन्यै नमः | 

१२. ॐ व्योमविग्रहायै नमः | 

१३. ॐ व्योमपद्मकृताधारायै नमः | 

१४. ॐ परस्यै नमः | 

१५. ॐ व्योमामृतोद्भवायै नमः | 

१६. ॐ निर्व्योमायै नमः | 

१७. ॐ व्योममध्यस्थायै नमः | 

१८. ॐ पञ्चव्योमपदाश्रितायै नमः | 

१९. ॐ अच्युतायै नमः | 

२०. ॐ व्योमनिलयायै नमः || २० || 


२१. ॐ परमानन्दरुपिण्यै नमः | 

२२. ॐ नित्यशुद्धायै नमः | 

२३. ॐ नित्यतृप्तायै नमः | 

२४. ॐ निर्विकारायै नमः | 

२५. ॐ निरीक्षणायै नमः | 

२६. ॐ ज्ञानशक्त्यै नमः | 

२७. ॐ कर्तृशक्त्यै नमः | 

२८. ॐ भोक्तृशक्त्यै नमः | 

२९. ॐ शिखावहायै नमः | 

३०. ॐ स्नेहाभासायै नमः || ३० || 


३१. ॐ निरानन्दायै नमः | 

३२. ॐ विभूत्यै नमः | 

३३. ॐ विमलायै नमः | 

३४. ॐ चलायै नमः | 

३५. ॐ अनन्तायै नमः | 

३६. ॐ वैष्णव्यै नमः | 

३७. ॐ व्यक्तायै नमः | 

३८. ॐ विश्वानन्दायै नमः | 

३९. ॐ विकाशिन्यै नमः | 

४०. ॐ शक्त्यै नमः || ४० || 


४१. ॐ विभिन्नसर्वार्त्यै नमः | 

४२. ॐ समुद्रपरितोषिण्यै नमः | 

४३. ॐ मूर्त्यै नमः | 

४४. ॐ सनातन्यै नमः | 

४५. ॐ हार्द्यै नमः | 

४६. ॐ निस्तरङ्गायै नमः | 

४७. ॐ निरामयायै नमः | 

४८. ॐ ज्ञानज्ञेयायै नमः | 

४९. ॐ ज्ञानगम्यायै नमः | 

५०. ॐ ज्ञानज्ञेयविकाशिन्यै नमः || ५० || 


५१. ॐ स्वच्छन्दशक्त्यै नमः | 

५२. ॐ गहनायै नमः | 

५३. ॐ निष्कम्पार्चिषे नमः | 

५४. ॐ सुनिर्मलायै नमः 

५५. ॐ स्वरुपायै नमः | 

५६. ॐ सर्वगायै नमः | 

५७. ॐ पारायै नमः | 

५८. ॐ बृंहिण्यै नमः | 

५९. ॐ सुगुणोर्जितायै नमः | 

६०. ॐ अकलङ्कायै नमः || ६० || 


६१. ॐ निराधारायै नमः | 

६२. ॐ निःसंकल्पायै नमः | 

६३. ॐ निराश्रयायै नमः | 

६४. ॐ असंकीर्णायै नमः | 

६५. ॐ सुशान्तायै नमः |

६६. ॐ शाश्वत्यै नमः | 

६७. ॐ भासुर्यै नमः | 

६८. ॐ स्थिरायै नमः | 

६९. ॐ अनौपम्यायै नमः | 

७०. ॐ निर्विकल्पायै नमः || ७० || 


७१. ॐ नियन्त्रायै नमः | 

७२. ॐ यन्त्रवाहिन्यै नमः | 

७३. ॐ अभेद्यायै नमः | 

७४. ॐ भेदिन्यै नमः | 

७५. ॐ भिन्नायै नमः | 

७६. ॐ भारत्यै नमः | 

७७. ॐ वैखर्यै नमः | 

७८. ॐ खगायै नमः | 

७९  ॐ अग्राह्यायै नमः | 

८०. ॐ ग्राहिकायै नमः || ८० || 


८१. ॐगूढायै नमः | 

८२. ॐ गम्भीरायै नमः | 

८३. ॐ विश्वगोपिन्यै नमः | 

८४. ॐ अनिर्देश्यायै नमः | 

८५. ॐ अप्रतिहतायै नमः | 

८६. ॐ निर्बीजायै नमः | 

८७. ॐ पावन्यै नमः | 

८८. ॐ परस्यै नमः | 

८९. ॐ अप्रतर्क्यायै नमः | 

९०. ॐ परिमितायै नमः || ९० || 


९१. ॐ भवभ्रान्तिविनाशिन्यै नमः | 

९२. ॐ एकस्यै नमः | 

९३. ॐ द्विरुपायै नमः | 

९४. ॐ त्रिविधायै नमः | 

९५. ॐ असंख्यातायै नमः | 

९६. ॐ सुरेश्वर्यै नमः | 

९७. ॐ सुप्रतिष्ठायै नमः | 

९८. ॐ महाधात्र्यै नमः | 

९९. ॐ स्थित्यै नमः | 

१००. ॐ वृद्धयै नमः || १०० || 


१०१. ॐ ध्रुवायै नमः | 

१०२. ॐ गत्यै नमः | 

१०३. ॐ ईश्वर्यै नमः | 

१०४. ॐ महिम्ने नमः | 

१०५. ॐ ऋद्ध्यै नमः | 

१०६. ॐ प्रमोदायै नमः | 

१०७. ॐ उज्ज्वलोद्यमायै नमः | 

१०८. ॐ अक्षयायै नमः | 

१०९. ॐ वर्धमानायै नमः | 

११०. ॐ सुप्रकाशायै नमः || ११० || 


१११. ॐ विहङ्गमायै नमः | 

११२. ॐ नीरजायै नमः | 

११३. ॐ जनन्यै नमः | 

११४. ॐ नित्यायै नमः | 

११५. ॐ जयायै नमः | 

११६. ॐ रोचिष्मत्यै नमः | 

११७. ॐ शुभायै नमः | 

११८. ॐ तपोनुदायै नमः | 

११९. ॐ ज्वालायै नमः | 

१२०. ॐ सुदीप्त्यै नमः || १२० || 


१२१. ॐ अंशुमालिन्यै नमः | 

१२२. ॐ अप्रमेयायै नमः | 

१२३. ॐ त्रिधायै नमः | 

१२४. ॐ सूक्ष्मायै नमः | 

१२५. ॐ परस्यै नमः | 

१२६. ॐ निर्वाणदायिन्यै नमः | 

१२७. ॐ अवदातायै नमः | 

१२८. ॐ सुशुद्धायै नमः | 

१२९. ॐ अमोघाख्यायै नमः | 

१३०. ॐ परम्परायै नमः || १३० || 


१३१. ॐ संधानक्यै नमः | 

१३२. ॐ शुद्धविद्यायै नमः | 

१३३. ॐ सर्वभूतमहेश्वर्यै नमः | 

१३४. ॐ लक्ष्म्यै नमः | 

१३५. ॐ तुष्ट्यै नमः | 

१३६. ॐ महाधिरायै नमः | 

१३७. ॐ आपूरणेन शान्त्यै नमः | 

१३८. ॐ अनुग्रहायै नमः | 

१३९. ॐ शक्त्यै नमः | 

१४०. ॐ आद्यायै नमः || १४० || 


१४१. ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः | 

१४२. ॐ जगद्धिधये नमः | 

१४३. ॐ सत्यायै नमः | 

१४४. ॐ प्रह्वायै नमः | 

१४५. ॐ क्रियायै नमः | 

१४६. ॐ योग्यायै नमः | 

१४७. ॐ अपर्णायै नमः | 

१४८. ॐ ह्लादिन्यै नमः | 

१४९. ॐ शिवायै नमः | 

१५०. ॐ सम्पूर्णायै नमः || १५० || 


१५१. ॐ ह्लादिन्यै नमः | 

१५२. ॐ शुद्धायै नमः | 

१५३. ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः | 

१५४. ॐ अमृतावहायै नमः | 

१५५. ॐ रजोवत्यै नमः | 

१५६. ॐ अर्कप्रतिभायै नमः |

१५७. ॐ आकर्षिण्यै नमः |

१५८. ॐ कर्षिण्यै नमः | 

१५९. ॐ रसायै नमः | 

१६०. ॐ परस्यै नमः || १६० || 


१६१. ॐ वसुमत्यै नमः | 

१६२. ॐ देवायै नमः | 

१६३. ॐ कान्त्यै नमः | 

१६४. ॐ शान्त्यै नमः | 

१६५. ॐ मत्यै नमः | 

१६६. ॐ कलायै नमः |  

१६७. ॐ कलायै नमः |  

१६८. ॐ कलङ्करहितायै नमः | 

१६९. ॐ विशालोद्दीपन्यै नमः |  

१७०. ॐ रत्यै नमः || १७० || 


१७१. ॐ सम्बोधिन्यै नमः | 

१७२. ॐ हारिण्यै नमः |  

१७३. ॐ प्रभावायै नमः |  

१७४. ॐ भवभूतिदायै नमः | 

१७५. ॐ अमृतस्यन्दिन्यै नमः | 

१७६. ॐ जीवायै नमः | 

१७७. ॐ जनन्यै नमः |  

१७८. ॐ खण्डिकायै नमः | 

१७९. ॐ स्थिरायै नमः | 

१८०. ॐ धूमायै नमः || १८० || 


१८१. ॐ कलावत्यै नमः | 

१८२. ॐ पूर्णायै नमः | 

१८३. ॐ भासुरायै नमः | 

१८४. ॐ सुमत्यै नमः | 

१८५. ॐ रसायै नमः |  

१८६. ॐ शुद्धायै नमः | 

१८७. ॐ ध्वन्यै नमः | 

१८८. ॐ सृत्यै नमः | 

१८९. ॐ सृष्ट्यै नमः | 

१९०. ॐ विकृत्यै नमः || १९० || 


१९१. ॐ कृष्ट्यै नमः | 

१९२. ॐ प्रापण्यै नमः |  

१९३. ॐ प्राणदायै नमः | 

१९४. ॐ प्रह्वायै नमः | 

१९५. ॐ विश्वस्यै नमः |  

१९६. ॐ पाण्डुरवासिन्यै नमः |  

१९७. ॐ अवन्यै नमः |  

१९८. ॐ वज्रनलिकायै नमः | 

१९९. ॐ चित्रायै नमः |  

२००. ॐ ब्रह्माण्डवासिन्यै नमः || २०० || 


२०१. ॐ अनन्तरुपायै नमः | 

२०२. ॐ अनन्तात्मने नमः | 

२०३. ॐ अनन्तस्थायै नमः |

२०४. ॐ अनन्तसम्भवायै नमः | 

२०५. ॐ महाशक्त्यै नमः |  

२०६. ॐ प्राणशक्त्यै नमः | 

२०७. ॐ प्राणदात्र्यै नमः |  

२०८. ॐ रतिम्भरायै नमः |  

२०९. ॐ महासमूहायै नमः | 

२१०. ॐ निखिलायै नमः || २१० || 


२११. ॐ इच्छाधारायै नमः | 

२१२. ॐ सुखावहायै नमः | 

२१३. ॐ प्रत्यक्षलक्ष्म्यै नमः | 

२१४. ॐ निष्कम्पायै नमः | 

२१५. ॐ प्ररोहायै नमः | 

२१६. ॐ बुद्धिगोचरायै नमः | 

२१७. ॐ नानादेहायै नमः | 

२१८. ॐ महावर्तायै नमः | 

२१९. ॐ बहुदेहविकासिन्यै नमः | 

२२०. ॐ सहस्त्राण्यै नमः || २२० || 


२२१. ॐ प्रधानायै नमः |  

२२२. ॐ न्यायवस्तुप्रकाशिकायै नमः |  

२२३. ॐ सर्वाभिलाषपूर्णेच्छायै नमः | 

२२४. ॐ सर्वस्यै नमः | 

२२५. ॐ सर्वार्थभाषिण्यै नमः | 

२२६. ॐ नानास्वरुपचिद्धात्र्यै नमः |  

२२७. ॐ शब्दपूर्वायै नमः |  

२२८. ॐ पुरातनायै नमः | 

२२९. ॐ व्यक्ताव्यक्तायै नमः | 

२३०. ॐ जीवकेशायै नमः || २३० || 


२३१. ॐ सर्वेच्छापरिपूरितायै नमः | 

२३२. ॐ संकल्पसिद्धायै नमः |  

२३३. ॐ सांख्येयायै नमः | 

२३४. ॐ तत्त्वगर्भायै नमः | 

२३५. ॐ धरावहायै नमः | 

२३६. ॐ भूतरुपायै नमः |  

२३७. ॐ चित्स्वरुपायै नमः | 

२३८. ॐ त्रिगुणायै नमः |  

२३९. ॐ गुणगर्वितायै नमः | 

२४०. ॐ प्रजापतीश्वर्यै नमः || २४० || 


२४१. ॐ रौद्र्यै नमः | 

२४२. ॐ सर्वाधारायै नमः | 

२४३. ॐ सुखावहायै नमः | 

२४४. ॐ कल्याणवाहिकायै नमः | 

२४५. ॐ कल्यायै नमः |  

२४६. ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः | 

२४७. ॐ निरुपोद्भिन्नसंतानायै नमः |  

२४८. ॐ सुयन्त्रायै नमः |  

२४९. ॐ त्रिगुणालयायै नमः | 

२५०. ॐ महामायायै नमः || २५० || 


२५१. ॐ योगमायायै नमः | 

२५२. ॐ महायोगेश्वर्यै नमः | 

२५३. ॐ प्रियायै नमः |  

२५४. महास्त्रियै नमः | 

२५५. ॐ विमलायै कीर्त्यै नमः |  

२५६. ॐ जयायै नमः |  

२५७. ॐ लक्ष्म्यै नमः |  

२५८. ॐ निरञ्जनायै नमः |  

२५९. ॐ प्रकृत्यै नमः |  

२६०. ॐ भगवन्मायायै नमः || २६० || 


२६१. ॐ शक्त्यै नमः |  

२६२. ॐ निद्रायै नमः |  

२६३. ॐ यशस्कर्यै नमः |  

२६४. ॐ चिन्तायै नमः | 

२६५. ॐ बुद्धयै नमः | 

२६६. ॐ यशःप्राज्ञायै नमः |  

२६७. ॐ शान्त्यै नमः |  

२६८. ॐ आप्रीतिवर्द्धिन्यै नमः | 

२६९. ॐ प्रद्युम्नमात्रे नमः | 

२७०. ॐ साध्व्यै नमः || २७० || 


२७१. ॐ सुखसौभागयसिद्धिदायै नमः | 

२७२. ॐ काष्ठायै नमः |  

२७३. ॐ निष्ठायै नमः |  

२७४. ॐ प्रतिष्ठायै नमः | 

२७५. ॐ ज्येष्ठायै नमः | 

२७६. ॐ श्रेष्ठायै नमः | 

२७७. ॐ जयावहायै नमः |  

२७८. ॐ सर्वातिशायिन्यै नमः |  

२७९. ॐ प्रीत्यै नमः |  

२८०. ॐ विश्वशक्त्यै नमः || २८० || 


२८१. ॐ महाबलायै नमः |  

२८२. ॐ वरिष्ठायै नमः | 

२८३. ॐ विजयायै नमः | 

२८४. ॐ वीरायै नमः | 

२८५. ॐ जयन्त्यै नमः |  

२८६. ॐ विजयप्रदायै नमः | 

२८७. ॐ हृद्गृहायै नमः | 

२८८. ॐ गोपिन्यै नमः |  

२८९. ॐ गुह्यायै नमः | 

२९०. ॐ गणगन्धर्वसेवितायै नमः || २९० || 


२९१. ॐ योगीश्वर्यै नमः | 

२९२. ॐ योगमायायै नमः | 

२९३. ॐ योगिन्यै नमः | 

२९४. ॐ योगसिद्धिदायै नमः |  

२९५. ॐ महायोगेश्वरवृतायै नमः | 

२९६. ॐ योगायै नमः | 

२९७. ॐ योगेश्वरप्रियायै नमः | 

२९८. ॐ ब्रह्मेन्द्ररुद्रनमितायै नमः |  

२९९. ॐ सुरासुरवरप्रदायै नमः | 

३००. ॐ त्रिवर्त्मगायै नमः || ३०० || 


३०१. ॐ त्रिलोकस्थायै नमः | 

३०२. ॐ त्रिविक्रमपदोद्भवायै नमः |  

३०३. ॐ सुतारायै नमः |  

३०४. ॐ तारिण्यै नमः |  

३०५. ॐ तारायै नमः |  

३०६. ॐ दुर्गायै नमः | 

३०७. ॐ संतारिण्यै नमः | 

३०८. ॐ परस्यै नमः | 

३०९. ॐ सुतारिण्यै नमः | 

३१०. ॐ तारयन्त्यै नमः || ३१० || 


३११. ॐ भूरितारेश्वरप्रभायै नमः | 

३१२. ॐ गुह्यविद्यायै नमः | 

३१३. ॐ यज्ञविद्यायै नमः | 

३१४. ॐ महाविद्यायै नमः | 

३१५. ॐ सुशोभितायै नमः | 

३१६. ॐ अध्यात्मविद्याविन्धेश्यै नमः |  

३१७. ॐ पद्मस्थायै नमः |  

३१८. ॐ परमेष्ठिन्यै नमः |  

३१९. ॐ आन्वीक्षिक्यै नमः | 

३२०. ॐ त्रयीवार्तायै नमः || ३२० || 


३२१. ॐ दण्डनीत्यै नमः | 

३२२. ॐ नयात्मिकायै नमः | 

३२३. ॐ गौर्यै नमः | 

३२४. ॐ वागीश्वर्यै नमः | 

३२५. ॐ गोप्त्र्यै नमः | 

३२६. ॐ गायत्र्यै नमः | 

३२७. ॐ कमलोद्भवायै नमः |  

३२८. ॐ विश्वम्भरायै नमः | 

३२९. ॐ विश्वरुपायै नमः | 

३३०. ॐ विश्वमात्रे नमः || ३३० || 


३३१. ॐ वसुप्रदायै नमः |  

३३२. ॐ सिद्धयै नमः | 

३३३. ॐ स्वाहायै नमः | 

३३४. ॐ स्वधायै नमः |  

३३५. ॐ स्वस्त्यै नमः | 

३३६. ॐ सुधायै नमः | 

३३७. ॐ सर्वार्थसाधिन्यै नमः | 

३३८. ॐ इच्छायै नमः | 

३३९. ॐ सृष्ट्यै नमः |  

३४०. ॐ द्युत्यै नमः || ३४० || 


३४१. ॐ मूर्त्यै नमः | 

३४२. ॐ कीर्त्यै नमः | 

३४३. ॐ श्रद्धायै नमः | 

३४४. ॐ दयामत्यै नमः | 

३४५. ॐ श्रुत्यै नमः | 

३४६. ॐ मेधायै नमः | 

३४७. ॐ धृत्यै नमः | 

३४८. ॐ ह्रियै नमः | 

३४९. ॐ श्रियै नमः |  

३५०. ॐ विद्यायै नमः || ३५० || 


३५१. ॐ विबुधवन्दितायै नमः | 

३५२. ॐ अनसूयायै नमः | 

३५३. ॐ घृणायै नमः | 

३५४. ॐ नीत्यै नमः | 

३५५. ॐ निर्वृत्यै नमः |  

३५६. ॐ कामधुक्करायै नमः | 

३५७. ॐ प्रतिज्ञायै नमः | 

३५८. ॐ संतत्यै नमः | 

३५९. ॐ भूत्यै नमः |

३६०. ॐ दिवे नमः || ३६० || 


३६१. ॐ प्रज्ञायै नमः | 

३६२.ॐ विश्वमानिन्यै नमः | 

३६३. ॐ  स्मृत्यै नमः |  

३६४. ॐ वाग्विश्वजनन्यै नमः |  

३६५. ॐ पश्यन्त्यै नमः | 

३६६. ॐ मध्यमायै नमः | 

३६७. ॐ समायै नमः |  

३६८. ॐ संध्यायै नमः | 

३६९. ॐ मेधायै नमः | 

३७०. ॐ प्रभायै नमः || ३७० | 


३७१. ॐ भीमायै नमः | 

३७२. ॐ सर्वाकारायै नमः | 

३७३. ॐ सरस्वत्यै नमः |  

३७४. ॐ काङ्क्षायै नमः | 

३७५. ॐ मायायै नमः | 

३७६. ॐ महामायायै नमः |  

३७७. ॐ मोहिन्यै नमः |  

३७८. ॐ माधवप्रियायै नमः |  

३७९. ॐ सौम्यायै नमः | 

३८०. ॐ भोगायै नमः || ३८० || 


३८१. ॐ महाभोगायै नमः | 

३८२. ॐ भोगिन्यै नमः | 

३८३. ॐ भोगदायिन्यै नमः | 

३८४. ॐ सुधौतकनकप्रख्यायै नमः | 

३८५. ॐ सुवर्णकमलासनायै नमः | 

३८६. ॐ हिरण्यगर्भायै नमः |  

३८७. ॐ सुश्रोण्यै नमः |  

३८८. ॐ हारिण्यै नमः | 

३८९. ॐ रमण्यै नमः | 

३९०.ॐ रमायै नमः || ३९० || 


३९१. ॐ चन्द्रायै नमः | 

३९२. ॐ हिरण्मय्यै नमः |  

३९३.ॐ ज्योत्स्न्नायै नमः | 

३९४. ॐ रम्यायै नमः | 

३९५. ॐ शोभायै नमः | 

३१६. ॐ शुभावहायै नमः | 

३९७. ॐ त्रैलोक्यमण्डनायै नमः | 

३९८. ॐ नार्यै नमः |  

३९९. ॐ नरेश्वरवरार्चितायै नमः | 

४००. ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः || ४०० || 


४०१. ॐ रामायै नमः | 

४०२. ॐ महाविभववाहिन्यै नमः | 

४०३. ॐ पद्मस्थायै नमः | 

४०४. ॐ पद्मनिलयायै नमः | 

४०५. ॐ पद्ममालाविभूषितायै नमः | 

४०६. ॐ पद्मयुग्मधरायै नमः | 

४०७. ॐ कान्तायै नमः | 

४०८. ॐ दिव्याभरणभूषितायै नमः | 

४०९. ॐ विचित्ररत्नमुकुटायै नमः | 

४१०. ॐ विचित्राम्बरभूषणायै नमः ||       


४११. ॐ विचित्रमाल्यगन्धाढ्यायै नमः | 

४१२. ॐ विचित्रायुधवाहनायै नमः | 

४१३. ॐ महानारायण्यै नमः | 

४१४. ॐ देव्यै नमः | 

४१५. ॐ वैष्णव्यै नमः | 

४१६. ॐ वीरवन्दितायै नमः | 

४१७. ॐ कालसंकर्षिण्यै नमः | 

४१८. ॐ घोरायै नमः | 

४१९. ॐ तत्त्वसंकर्षिण्यै नमः |  

४२०. ॐ कलायै नमः || ४२० || 


४२१. ॐ जगत्सम्पूरण्यै नमः | 

४२२. ॐ विश्वस्यै नमः | 

४२३. ॐ महाविभवभूषणायै नमः | 

४२४. ॐ वारुण्यै नमः | 

४२५. ॐ वरदायै नमः | 

४२६. ॐ व्याख्यायै नमः | 

४२७. ॐ घण्टाकर्णविराजितायै नमः | 

४२८. ॐ नृसिंह्यै नमः | 

४२९. ॐ भैरव्यै नमः | 

४३०. ॐ ब्राह्म्यै नमः || ४३० || 


४३१. ॐ भास्कर्यै नमः | 

४३२. ॐ व्योमचारिण्यै नमः | 

४३३. ॐ ऐन्द्र्यै नमः | 

४३४. ॐ कामधेन्वै नमः | 

५३५. ॐ सृष्ट्यै नमः | 

४३६. ॐ कामयोन्यै नमः | 

४३७. ॐ महाप्रभायै नमः | 

४३८. ॐ दृष्टायै नमः | 

४३९. ॐ काम्यायै नमः | 

४४०. ॐ विश्वशक्त्यै नमः || ४४० || 


४४१. ॐ बीजगत्यात्मदर्शनायै नमः | 

४४२. ॐ गरुडारुढहृदयायै नमः | 

४४३. ॐ चान्द्र्यै नमः | 

४४४. ॐ श्रियै नमः|       

४४५. ॐ मधुराननायै नमः |

४४६. ॐ महोग्ररुपायै नमः | 

४४७. ॐ वाराह्यै नमः | 

४४८. ॐ नारसिंह्यै नमः | 

४४९. ॐ हतासुरायै नमः | 

४५०. ॐ युगान्तहुतभुग्ज्वालायै नमः || ४५० || 


४५१. ॐ करालायै नमः | 

४५२. ॐ पिङ्गलायै नमः | 

४५३. ॐ कलायै नमः | 

४५४. ॐ त्रैलोक्यभूषणायै नमः | 

४५५. ॐ भीमायै नमः | 

४५६. ॐ श्यामायै नमः | 

४५७. ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः | 

४५८. ॐ महोत्कटायै नमः | 

४५९. ॐ महारक्तायै नमः | 

४६०. ॐ महाचण्डायै नमः || ४६० || 


४६१. ॐ महासनायै नमः | 

४६२. ॐ शङ्खिन्यै नमः | 

४६३. ॐ लेखिन्यै नमः | 

४६४.ॐ स्वस्थालिखितायै नमः | 

४६५.ॐ खेचरेश्वर्यै नमः | 

४६६. ॐ भद्रकाल्यै नमः | 

४६७. ॐ एकवीरायै नमः | 

४६८. ॐ कौमार्यै नमः | 

४६९. ॐ भवमालिन्यै नमः | 

४७०. ॐ कल्याण्यै नमः || ४७० || 


४७१. ॐ कामधुग्ज्वालामुख्यै नमः |

४७२.ॐ उत्पलमालिकायै नमः | 

४७३. ॐ बालिकायै नमः | 

४७४. ॐ धनदायै नमः | 

४७५. ॐ सूर्यायै नमः | 

४७६. ॐ हृदयोत्पलभालिकायै नमः | 

४७७. ॐ अजितायै नमः | 

४७८. ॐ वर्षिण्यै नमः | 

४७९. ॐ रीत्यै नमः | 

४८०. ॐ भरुण्डायै नमः || ४८० || 


४८१. ॐ गरुडासनायै नमः | 

४८२. ॐवैश्वानर्यै नमः | 

४८३. ॐ महामायायै नमः | 

४८४.ॐ महाकाल्यै नमः | 

४८५. ॐ विभीषणायै नमः | 

४८६. ॐ महामन्दारविभवायै नमः | 

४८७.ॐ शिवानन्दायै नमः | 

४८८. ॐ रतिप्रियायै नमः | 

४८९. ॐ उद्रीत्यै नमः | 

४९०. ॐ पद्ममालायै नमः ||  ४९० || 


४९१. ॐ धर्मवेगायै नमः | 

४९२. ॐ विभावन्यै नमः | 

४९३. ॐ सत्क्रियायै नमः | 

४९४. ॐ देवसेनायै नमः | 

४९५. ॐ  हिरण्यरजताश्रयायै नमः | 

४९६. ॐ सहसावर्तमाानायै नमः | 

४९७. ॐ हस्तिनादप्रमोदिन्यै नमः | 

४९८.ॐ हिरण्यपद्मवर्णायै नमः | 

४९९. ॐ हरिभद्रायै नमः | 

५००. ॐ सुदुर्धरायै नमः || ५०० || 


५०१. ॐ सूर्यायै नमः | 

५०२. ॐ हिरण्यप्रकटसदृश्यै नमः | 

५०३. ॐ हेममालिन्यै नमः | 

५०४.ॐ पद्माननायै नमः | 

५०५. ॐ नित्यपुष्टायै नमः | 

५०६. ॐ देवमात्रे नमः | 

५०७.ॐ अमृतोद्भवायै नमः | 

५०८. ॐ महाधनायै नमः | 

५०९. ॐ शृङ्गयै नमः | 

५१०. ॐ कार्दम्यै नमः || ५१० || 


५११. ॐ कम्बुकन्धरायै नमः | 

५१२. ॐ आदित्यवर्णायै नमः | 

५१३. ॐ चन्द्राभायै नमः | 

५१४. ॐ गन्धद्वारायै नमः | 

५१५. ॐ दुरासदायै नमः | 

५१६. ॐ वरार्चितायै नमः | 

५१७. ॐ वरारोहायै नमः | 

५१८. ॐ वरेण्यायै नमः | 

५१९. ॐ विष्णुवल्लभायै नमः | 

५२०. ॐ कल्याण्यै नमः || ५२० || 


५२१. ॐ वरदायै नमः | 

५२२. ॐ वामायै नमः | 

५२३. ॐ वामेश्यै नमः | 

५२४.ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः | 

५२५. ॐ योगनिद्रायै नमः | 

५२६. ॐ योगरतायै नमः | 

५२७. ॐ देवक्यै नमः | 

५२८. ॐ कामरूपिण्यै नमः | 

५२९. ॐ कंसविद्राविण्यै नमः | 

५३०. ॐ दुर्गायै नमः || ५३० || 


५३१. ॐ कौमार्यै नमः |

५३२. ॐ कौशिक्यै नमः | 

५३३. ॐ क्षमायै नमः | 

५३४. ॐ कात्यायन्यै नमः | 

५३५. ॐ कालरात्र्यै नमः | 

५३६. ॐ निशितृप्तायै नमः | 

५३७. ॐ सुदुर्जयायै नमः | 

५३८. ॐ विरूपाक्ष्यै नमः | 

५३९. ॐ विशालाक्ष्यै नमः | 

५४०. ॐ भक्तानां परिरक्षिण्यै नमः || ५४० || 


५४१. ॐ बहुरूपायै नमः | 

५४२. ॐ स्वरूपायै नमः | 

५४३.  विरुपायै नमः | 

५४४.ॐ रूपवर्जितायै नमः |      

५४५.ॐ घण्टानिनादबहुलायै नमः | 

५४६. ॐ जीमूतध्वनिनीःस्वनायै नमः | 

५४७. ॐ महादेवेन्द्रमथिन्यै नमः | 

५४८. ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः | 

५४९.ॐ सत्योपयाचितायै नमः | 

५५०.ॐ एकस्यै नमः || ५५० || 


५५१. ॐ कौबेर्यै नमः | 

५५२.ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः | 

५५३.ॐ आर्यायै नमः | 

५५४.ॐ यशोदायै नमः | 

५५५. ॐ सुतदायै नमः | 

५५६. ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः | 

५५७. ॐ दारिद्र्यदुःखशमन्यै नमः | 

५५८. ॐ घोरदुर्गार्तिनाशिन्यै नमः | 

५५९. ॐ भक्तार्तिशमन्यै नमः | 

५६०. ॐ भव्यायै नमः || ५६० || 


५६१. ॐ भवभर्गापहारिण्यै नमः | 

५६२. ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः | 

५६३. ॐ पद्मायै नमः | 

५६४. ॐ कमलायै नमः | 

५६५. ॐ धरणीधरायै नमः | 

५६६. ॐ रुक्मिण्यै नमः | 

५६७. ॐ रोहिण्यै नमः | 

५६८. ॐ सीतायै नमः | 

५६९. ॐ सत्यभामायै नमः | 

५७०. ॐ यशस्विन्यै नमः || ५७० || 


५७१. ॐ प्रज्ञाधारायै नमः | 

५७२. ॐ अमितप्रज्ञायै नमः | 

५७३. ॐ वेदमात्रे नमः | 

५७४.ॐ यशोवत्यै नमः | 

५७५. ॐ समाधये नमः | 

५७६. ॐ भावनायै नमः | 

५७७. ॐ मैत्र्यै नमः | 

५७८. ॐ करुणायै नमः | 

५७९. ॐ भक्तवत्सलायै नमः | 

५८०. ॐ अन्तर्वेद्यै नमः || ५८० || 


५८१. ॐ दक्षिणस्यै नमः | 

५८२. ॐ ब्रह्मचर्यपरायै नमः | 

५८३. ॐ गत्यै नमः | 

५८४. ॐ दीक्षायै नमः | 

५८५. ॐ वीक्षायै नमः | 

५८६.ॐ परीक्षायै नमः | 

५८७. ॐ समीक्षायै नमः | 

५८८. ॐ वीरवत्सलायै नमः | 

५८९.ॐ अम्बिकायै नमः | 

५९०. ॐ सुरभ्यै नमः || ५९० || 


५९१. ॐ सिद्धायै नमः | 

५९२. ॐ सिद्धविद्याधरार्चितायै नमः | 

५९३. ॐ सुदीक्षायै नमः | 

५९४. ॐ लेलिहानायै नमः | 

५९५.ॐ करालायै नमः | 

५९६. ॐ विश्वपूरकायै नमः | 

५९७. ॐ विश्वसंधारिण्यै नमः | 

५९८.ॐ दीप्त्यै नमः | 

५९९. ॐ तापन्यै नमः | 

६००.ॐ ताण्डवप्रियायै नमः || ६०० || 


६०१.  ॐ उद्भवायै नमः | 

६०२. ॐ विरजायै नमः | 

६०३. ॐ राज्ञ्यै नमः | 

६०४. ॐ तापन्यै नमः 

६०५. ॐ बिन्दुमालिन्यै नमः | 

६०६. ॐ क्षीरधारायै नमः | 

६०७.ॐ सुप्रभावायै नमः | 

६०८. ॐ लोकमात्रे नमः | 

६०९. ॐ सुवर्चसायै नमः | 

६१०. ॐ हव्यगर्भायै नमः | 


६११. ॐ आज्यगर्भायै नमः | 

६१२. ॐ जुह्वतो यज्ञसम्भवायै नमः | 

६१३. ॐ आप्यायन्यै नमः | 

६१४. ॐ पावन्यै नमः | 

६१५. ॐ दहन्यै नमः | 

६१६. ॐ दहनाश्रयायै नमः | 

६१७. ॐ मातृकायै नमः | 

६१८. ॐ माधव्यै नमः | 

६१९. ॐ मुख्यायै नमः | 

६२०. ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः || ६२० || 


६२१.ॐ महर्द्धिदायै नमः | 

६२२. ॐ सर्वकामदायै नमः | 

६२३. ॐ भद्रायै नमः | 

६२४.ॐ सुभद्रायै नमः | 

६२५. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः | 

६२६ .ॐ श्वेतायै नमः | 

६२७.ॐ सुशुक्लवसनायै नमः | 

६२८. ॐ शुक्लमाल्यानुलेपनायै नमः | 

६२९. ॐ हंसाहीनकर्यै नमः | 

६३०. ॐ हंस्यै नमः || ६३० || 


६३१. ॐ हृद्यायै नमः | 

६३२. ॐ हृत्कमलालयायै नमः |    

६३३. ॐ सितातपत्रायै नमः | 

६३४. ॐ सुश्रोण्यै नमः | 

६३५. ॐ पद्मपत्रायतेक्षणायै नमः | 

६३६. ॐ सावित्र्यै नमः | 

६३७. ॐ सत्यसंकल्पायै नमः | 

६३८. ॐ कामदायै नमः | 

६३९. ॐ कामकामिन्यै नमः | 

६४०. ॐ दर्शनीयायै नमः || ६४० ||  


६४१. ॐ दृशायै नमः | 

६४२. ॐ दृश्यायै नमः | 

६४३. ॐ स्पृश्यायै नमः | 

६४४. ॐ सेव्यायै नमः | 

६४५. ॐ वराङ्गनायै नमः | 

६४६. ॐ भोगप्रियायै नमः | 

६४७. ॐ भोगवत्यै नमः | 

६४८. ॐ भोगीन्द्रशयनासनायै नमः | 

६४९. ॐ आर्द्रायै नमः | 

६५०. ॐ पुष्करिण्यै नमः || ६५० || 


६५१. ॐ पुण्यायै नमः | 

६५२. ॐ पावन्यै नमः | 

६५३. ॐ पापसूदन्यै नमः | 

६५४. ॐ श्रीमत्यै नमः | 

६५५. ॐ शुभाकारायै नमः | 

६५६. ॐ परमश्वर्यभूतिदायै नमः | 

६५७. ॐ अचिन्त्यानन्तविभवायै नमः | 

६५८. ॐ भवभावविभावन्यै नमः | 

६५९. ॐ निश्रेण्यै नमः | 

६६०. ॐ सर्वदेहस्थायै नमः || ६६० || 


६६१. ॐ सर्वभूतनमस्कृतायै नमः | 

६६२. ॐ बलायै नमः | 

६६३. ॐ बलाधिकायै नमः | 

६६४. ॐ देव्यै गौतम्यै नमः | 

६६५. ॐ गोकुलालयायै नमः | 

६६६. ॐ तोषिण्यै नमः | 

६६७.ॐ पूर्णचन्द्राभायै नमः | 

६६८. ॐ एकानन्दायै नमः | 

६६९. ॐ शताननायै नमः | 

६७०. ॐ उद्याननगरद्वारहर्म्यो - पवनवासिन्यै नमः || ६७० || 


६७१. ॐ कूष्माण्डायै नमः | 

६७२. ॐ दारुणायै नमः | 

६७३. ॐ चण्डायै नमः | 

६७४. ॐ किरात्यै नमः | 

६७५. ॐ नन्दनालयायै नमः | 

६७६. ॐ कालायनायै नमः | 

६७७. ॐ कालगम्यायै नमः | 

६७८. ॐ भयदायै नमः | 

६७९. ॐ भयनाशिन्यै नमः | 

६८०. ॐ सौदामन्यै नमः || ६८० || 


६८१. ॐ मेघरवायै नमः | 

६८२. ॐ दैत्यदानवमर्दिन्यै नमः | 

६८३. ॐ जगन्मात्रे नमः | 

६८४. ॐ अभयकर्यै नमः | 

६८५. ॐ भूतधत्र्र्यै नमः | 

६८६. ॐ सुदुर्लभायै नमः | 

६८७. ॐ काश्यप्यै नमः | 

६८८. ॐ शुभदात्र्यै नमः | 

६८९. ॐ वनमालायै नमः | 

६९०. ॐ शुभायै नमः || ६९० || 


६९१. ॐ वरायै नमः | 

६९२. ॐ धन्यायै नमः | 

६९३. ॐ धन्येश्वर्यै नमः | 

६९४. ॐ धन्यायै नमः | 

६९५. ॐ रत्नदायै नमः | 

६९६. ॐ वसुवर्धिन्यै नमः | 

६९७. ॐ गान्धर्व्यै नमः | 

६९८. ॐ रेवत्यै नमः | 

६९९. ॐ गङ्गायै नमः | 

७००. ॐ शकुन्यै नमः || ७०० || 


७०१. ॐ विमलाननायै नमः | 

७०२. ॐ इडायै नमः | 

७०३. ॐ शांन्तिकर्यै नमः | 

७०४. ॐ तामस्यै नमः | 

७०५. ॐ कमलालयायै नमः | 

७०६. ॐ आज्यपायै नमः | 

७०७. ॐ वज्रकौमार्यै नमः | 

७०८. ॐ सोमपायै नमः | 

७०९. ॐ कुसुमाश्रयायै नमः | 

७१०. ॐ जगत्प्रियायै नमः || ७१० || 


७११. ॐ सरथायै नमः | 

७१२. ॐ दुर्जयायै नमः | 

७१३. ॐ खगवाहनायै नमः | 

७१४. ॐ मनोभवायै नमः | 

७१५. ॐ कामचारायै नमः | 

७१६. ॐ सिद्धचारणसेवितायै नमः | 

७१७. ॐ व्योमलक्ष्म्यै नमः | 

७१८. ॐ महालक्ष्म्यै नमः | 

७१९. ॐ तेजोलक्ष्म्यै नमः | 

७२०. ॐ सुजाज्वलायै नमः || ७२० || 


७२१. ॐ रसलक्ष्म्यै नमः |     

७२२. ॐ जगद्योन्यै नमः | 

७२३. ॐ गन्धलक्ष्म्यै  नमः |

७२४. ॐ वनाश्रयायै  नमः |

७२५. ॐ श्रवणायै  नमः | 

७२६. ॐ श्रावण्यै नमः | 

७२७. ॐ नेत्र्यै नमः | 

७२८. ॐ रसनाप्राणचारिण्यै नमः | 

७२९. ॐ विरिञ्चिमात्रे नमः | 

७३०. ॐ विभवायै नमः || ७३० || 


७३१. ॐ वरवारिजवाहनायै नमः | 

७३२. ॐ वीर्यायै नमः | 

७३३. ॐ वीरेश्वर्यै नमः | 

७३४. ॐ वन्द्यायै नमः | 

७३५. ॐ विशोकायै नमः | 

७३६. ॐ वसुवर्धिन्यै नमः | 

७३७. ॐ अनाहतायै नमः | 

७३८. ॐ कुण्डलिन्यै नमः | 

७३९. ॐ नलिन्यै नमः | 

७४०. ॐ वनवासिन्यै नमः || ७४० || 


७४१. ॐ गान्धारिण्यै नमः | 

७४२. ॐ इन्द्रनमितायै नमः | 

७४३. ॐ सुरेन्द्रनमितायै नमः | 

७४४. ॐ सत्यै नमः | 

७४५. ॐ सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यायै नमः | 

७४६. ॐ सर्वकामसमृद्धिदायै नमः | 

७४७. ॐ सर्वानन्दायै नमः | 

७४८. ॐ महानन्दायै नमः | 

७४९. ॐ सत्कीर्त्यै नमः | 

७५०. ॐ सिद्धसेवितायै नमः || ७५० || 


७५१. ॐ सिनीवाल्यै नमः | 

७५२. ॐ कुह्वै नमः | 

७५३. ॐ राकायै नमः | 

७५४. ॐ अमात्यै नमः | (ॐ अमायै नमः )

७५५. ॐ अनुमत्यै नमः | 

७५६. ॐ द्युत्यै नमः | 

७५७. ॐ अरुन्धत्यै नमः | 

७५८. ॐ वसुमत्यै नमः | 

७५९. ॐ भार्गव्यै नमः | 

७६०. ॐ वास्तुदेवतायै नमः || ७६० || 


७६१. ॐ मायूर्यै नमः | 

७६२. ॐ वज्रवेताल्यै नमः | 

७६३. ॐ वज्रहस्तायै नमः | 

७६४. ॐ वराननायै नमः | 

७६५. ॐ अनघायै नमः | 

७६६. ॐ धरण्यै नमः | 

७६७. ॐ धीरायै नमः | 

७६८. ॐ धमन्यै नमः | 

७६९. ॐ मणिभूषणायै नमः | 

७७०. ॐ राजश्रियै नमः || ७७० || 


७७१. ॐ रूपसहितायै नमः | 

७७२. ॐ ब्रह्मश्रियै नमः | 

७७३. ॐ ब्रह्मवन्दितायै नमः | 

७७४. ॐ जयश्रियै नमः | 

७७५. ॐ जयदायै नमः | 

७७६. ॐ ज्ञेयायै नमः | 

७७७. ॐ सर्गश्रियै नमः | 

७७८. ॐ सतां स्वर्गत्यै नमः | 

७७९. ॐ सुपुष्पायै नमः | 

७८०. ॐ पुष्पनिलयायै नमः || ७८० || 


७८१. ॐ फलश्रियै नमः | 

७८२. ॐ निष्कलप्रियायै नमः | 

 ७८३.ॐ धनुर्लक्ष्म्यै नमः | 

७८४. ॐ अमिलितायै नमः | 

७८५. ॐ परक्रोधनिवारिण्यै नमः | 

७८६. ॐ कद्रवे नमः | 

७८७. ॐ धनायुषे नमः | 

७८८. ॐ कपिलायै नमः | 

७८९. ॐ सुरसायै नमः | 

७९०. ॐ सुरमोहिन्यै नमः || ७९० || 


७९१. ॐ महाश्वेतायै नमः | 

७९२. ॐ महानिलायै नमः | 

७९३. ॐ महामूर्त्यै नमः | 

७९४. ॐ विषापहायै नमः | 

७९५. ॐ सुप्रभायै नमः | 

७९६. ॐ ज्वालिन्यै नमः | 

७९७. ॐ दीप्त्यै नमः | 

७९८. ॐ तृप्त्यै नमः | 

७९९. ॐ व्याप्त्यै नमः | 

८००. ॐ प्रभाकर्यै नमः || ८०० || 


८०१. ॐ तेजोवत्यै नमः | 

८०२. ॐ पद्मबोधायै नमः | 

८०३. ॐ मदलेखायै नमः | 

८०४. ॐ अरुणावत्यै नमः | 

८०५. ॐ रत्नायै नमः | 

८०६. ॐ रत्नावल्यै नमः | 

८०७. ॐ भूतायै नमः | 

८०८. ॐ शतधाम्ने नमः | 

८०९. ॐ शतापहायै नमः | 

८१०. ॐ त्रिगुणायै नमः || ८१० || 


८११. ॐ घोषिण्यै नमः | 

८१२. ॐ रक्ष्यायै नमः | 

८१३. ॐ नर्दिन्यै नमः | 

८१४. ॐ घोषवर्जितायै नमः | 

८१५. ॐ साध्यायै नमः | 

८१६. ॐ अदित्यै नमः | 

८१७. ॐ दित्यै नमः | 

८१८. ॐ देव्यै नमः | 

८१९. ॐ मृगवाहायै नमः | 

८२०. ॐ मृगाङ्कगायै नमः || ८२० || 


८२१. ॐ चित्रनिलोत्पलगतायै नमः | 

८२२. ०म वृषरत्नकराश्रयायै नमः | 

८२३. ॐ हिरण्यरजतद्वन्द्वायै नमः | 

८२४. ॐ शङ्खभद्रासनस्थितायै नमः | 

८२५. ॐ गोमूत्रगोमयक्षीरदधि सर्पिर्जलाश्रयायै नमः | 

८२६. ॐ मरीच्यै नमः | 

८२७. ॐ चिरवसनायै नमः | 

८२८. ॐ पूर्णायै नमः | 

८२९. ॐ चन्द्रार्कविष्टरायै नमः | 

८३०. ॐ सुसूक्ष्मायै नमः || ८३० || 


८३१. ॐ निर्वृत्यै नमः | 

८३२. ॐ स्थूलायै नमः | 

८३३. ॐ निवृत्तारात्यै नमः | 

८३४. ॐ मरीच्यै नमः | 

८३५. ॐ ज्वालिन्यै नमः | 

८३६. ॐ धूम्रायै नमः | 

८३७. ॐ हव्यवाहायै नमः | 

८३८. ॐ हिरण्यदायै नमः | 

८३९. ॐ दायिन्यै नमः | 

८४०. ॐ कालिन्यै नमः || ८४० || 


८४१. ॐ सिद्ध्यै नमः | 

८४२. ॐ शोषिण्यै नमः | 

८४३. ॐ सम्प्रबोधिन्यै नमः | 

८४४. ॐ भास्वरायै नमः | 

८४५. ॐ संहत्यै नमः | 

८४६. ॐ तीक्ष्णायै नमः | 

८४७. ॐ प्रचण्डज्वलनायै नमः | 

८४८. ॐ उज्ज्वलायै नमः | 

८४९. ॐ साङ्गायै नमः | 

८५०. ॐ प्रचण्डायै नमः || ८५० || 


८५१. ॐ दीप्तायै नमः | 

८५२. ॐ वैद्युत्यै नमः | 

८५३. ॐ सुमहाद्युत्यै नमः | 

८५४. ॐ कपिलायै नमः | 

८५५. ॐ नीलरक्तायै नमः | 

८५६. ॐ सुषुम्णायै नमः | 

८५७. ॐ विस्फुलिङ्गिन्यै नमः | 

८५८. ॐ अर्चिष्मत्यै नमः | 

८५९. ॐ रिपुहरायै नमः | 

८६०. ॐ दीर्घायै नमः || ८६० || 


८६१. ॐ धूमावल्यै नमः | 

८६२. ॐ जरायै नमः | 

८६३. ॐ सम्पूर्णमण्डलायै नमः | 

८६४. ॐ पूषायै नमः | 

८६५. ॐ स्त्रंसिन्यै नमः | 

८६६. ॐ सुमनोहरायै नमः | 

८६७. ॐ जयायै नमः | 

८६८. ॐ पुष्टिकर्यैनमः | 

८६९. ॐ छायायै नमः | 

८७०. ॐ मानसायै नमः || ८७० || 


८७१. ॐ हृदयोज्ज्वलायै नमः | 

८७२.ॐ सुवर्णकरण्यै नमः | 

८७३. ॐ श्रेष्ठायै नमः | 

८७४. ॐ रणे मृतसंजीवन्यै नमः | 

८७५. ॐ विशल्यकरण्यै नमः | 

८७६. ॐ शुभ्रायै नमः | 

८७७. ॐ संधिन्यै नमः | 

८७८. ॐ परमौषधये नमः | 

८७९. ॐ ब्रह्मिष्ठायै नमः | 

८८०. ॐ ब्रह्मसहितायै || ८८० || 


८८१. ॐ ऐन्दव्यै नमः | 

८८२. ॐ रत्नसम्भवायै नमः | 

८८३. ॐ विद्युत्प्रभायै नमः | 

८८४. ॐ बिन्दुमत्यै नमः | 

८८५. ॐ त्रिस्वभावागुणाम्बिकायै नमः | 

८८६. ॐ नित्योदितायै नमः | 

८८७. ॐ नित्यहृष्ठायै नमः | 

८८८. ॐ नित्यकामकरीषिण्यै नमः | 

८८९. ॐ पद्माङ्कायै नमः | 

८९०. ॐवज्रचिह्नायै नमः || ८९० || 


८९१. ॐ वक्रदण्डविभासिन्यै नमः | 

८९२. ॐ विदेहपूजितायै नमः | 

८९३. ॐ कन्यायै नमः | 

८९४. ॐ मायायै नमः | 

८९५. ॐ विजयवाहिन्यै नमः | 

८९६. ॐ मानिन्यै नमः | 

८९७. ॐ मङ्गलायै नमः | 

८९८. ॐ मान्यायै नमः | 

८९९. ॐ मानिन्यै नमः | 

९००. ॐ मानदायिन्यै नमः || ९०० || 


९०१. ॐ विश्वेश्वर्यै नमः | 

९०२. ॐ गणवत्यै नमः | 

९०३. ॐ मण्डलायै नमः | 

९०४. ॐ मण्डलेश्वर्यै नमः | 

९०५. ॐ हरिप्रियायै नमः | 

९०६. ॐ भौमसुतायै नमः | 

९०७. ॐ मनोज्ञायै नमः | 

९०८. ॐ मतिदायिन्यै नमः | 

९०९. ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः |

९१०. ॐ सोमगुप्तायै नमः || ९१० || 


९११. ॐ मनोऽभिज्ञायै नमः | 

९१२. ॐ वदन्मत्यै नमः |

९१३. ॐ यशोधरायै नमः | 

९१४. ॐ रत्नमालायै नमः | 

९१५. ॐ कृष्णायै नमः | 

९१६. ॐ त्रैलोक्यबन्धन्यै नमः | 

९१७. ॐ अमृतायै नमः | 

९१८. ॐ धारिण्यै नमः | 

९१९. ॐ हर्षायै नमः | 

९२०.ॐ विनतायै नमः || ९२० || 


९२१. ॐ वल्लक्यै नमः | 

९२२. ॐ शच्यै नमः | 

९२३. ॐ संकल्पायै नमः | 

९२४. ॐ भामिन्यै नमः | 

९२५. ॐ मिश्रायै नमः | 

९२६. ॐ कादम्बर्यै नमः | 

९२७. ॐ अमृतायै नमः | 

९२८. ॐ प्रभायै नमः | 

९२९. ॐ अगतायै नमः | 

९३०. ॐ निर्गतायै नमः || ९३० || 


९३१. ॐ वज्रायै नमः | 

                                        ९३२. ॐ सुहितायै नमः |                                        

९३३. ॐ सहितायै नमः | 

९३४. ॐ अक्षतायै नमः | 

९३५. ॐ सर्वार्थसाधनकर्यै नमः | 

९३६. ॐ धातुर्धारणिकायै नमः | 

९३७. ॐ अमलायै नमः | 

९३८. ॐ करुणाधारसम्भूतायै नमः | 

९३९. ॐ कमलाक्ष्यै नमः | 

९४०. ॐ शशिप्रियायै नमः || ९४० || 


९४१. ॐ सौम्यरुपायै नमः | 

९४२. ॐ महादीप्तायै नमः | 

९४३. ॐ महाज्वालयै नमः | 

९४४. ॐ विकाशिन्यै नमः | 

९४५. ॐ मालायै नमः | 

९४६. ॐ काञ्चनमालायै नमः | 

९४७. ॐ सद्वज्रायै नमः | 

९४८. ॐ कनकप्रभायै नमः | 

९४९. ॐ प्रक्रियायै नमः | 

९५०. ॐ परमायै नमः || ९५० || 


९५१. ॐ योक्त्र्यै नमः | 

९५२. ॐ क्षोभिकायै नमः | 

९५३. ॐ सुखोदयायै नमः | 

९५४. ॐ विजृम्भणायै नमः | 

९५५. ॐ वज्राख्यायै नमः | 

९५६. ॐ श्रुंखलायै नमः | 

९५७. ॐ कमलेक्षमायै नमः | 

९५८. ॐ जयंकर्यै नमः | 

९५९. ॐ मधुमत्यै नमः | 

९६०. ॐ हरितायै नमः || ९६० || 


९६१. ॐ शशिन्यै नमः | 

९६२. ॐ शिवायै नमः | 

९६३. ॐ मूलप्रकृत्यै नमः | 

९६४. ॐ ईशान्यै नमः | 

९६५. ॐ योगमात्रे नमः | 

९६६. ॐ मनोजवायै नमः | 

९६७. ॐ धर्मोदयायै नमः | 

९६८. ॐ भानुमत्यै नमः | 

९६९. ॐ सर्वाभासायै नमः | 

९७०. ॐ सुखावहायै नमः || ९७० || 


९७१. ॐ धुरन्धरायै नमः | 

९७२. ॐ बालायै नमः | 

९७३. ॐ धर्मसेव्यायै नमः | 

९७४.ॐ तथागतायै नमः | 

९७५. ॐ सुकुमारायै नमः | 

९७६. ॐ सौम्यमुख्यै नमः | 

९७७. ॐ सौम्यसम्बोधनायै नमः | 

९७८. ॐ उत्तमायै नमः | 

९७९. ॐ सुमुख्यै नमः | 

 ॐ सर्वतोभद्रायै नमः || ९८० || 


९८१. ॐ गुह्यशक्त्यै नमः | 

९८२. ॐ गुहालयायै नमः | 

९८३. ॐ हलायुधायै नमः | 

९८४. ॐ एकवीरायै नमः | 

९८५. ॐ सर्वशस्त्रसुधारिण्यै नमः | 

९८६. ॐ व्योमशक्त्यै नमः | 

९८७. ॐ महादेहायै नमः | 

९८८. ॐ व्योमगायै नमः | 

९८९. ॐ मधुमन्मय्यै नमः | 

९९०. ॐ गङ्गायै नमः || ९९० || 


९९१. ॐ वितस्तायै नमः | 

९९२. ॐ यमुनायै नमः | 

९९३. ॐ चन्दभागायै नमः | 

९९४. ॐ सरस्वत्यै नमः | 

९९५. ॐ तिलोत्तमायै नमः | 

९९६. ॐ उर्वश्यै नमः | 

९९७. ॐ रम्भायै नमः | 

९९८. ॐ स्वामिन्यै नमः | 

९९९. ॐ सुरसुन्दर्यै नमः | 

१०००. ॐ बाणप्रहरणायै नमः || १००० || 


१००१. ॐ बालायै नमः | 

१००२. ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः | 

१००३. ॐ चारुहासिन्यै नमः | 

१००४. ॐ ककुद्मिन्यै नमः | 

१००५. ॐ चारुपुष्ठायै नमः | 

१००६. ॐ दृष्टादृष्टफलप्रदायै नमः | 

१००७. ॐ काम्याचर्यै नमः | 

१००८. ॐ काम्यायै नमः | 

१००९. ॐ कामाचारविहारिण्यै नमः | 

१०१०. ॐ हिमशैलेन्द्रसंकाशायै नमः || १०१० || 


१०११. ॐ गजेन्द्रवरवाहनायै नमः | 

१०१२. ॐ अशेषसुखसौभाग्य  सम्पदामुत्तमायै योन्यै नमः | 

१०१३. ॐ सर्वोत्कृष्टायै नमः | 

१०१४. ॐ सर्वमय्यै नमः | 

१०१५. ॐ सर्वस्यै नमः | 

१०१६. ॐ सर्वेश्वरप्रियायै नमः | 

१०१७. ॐ सर्वाङ्गयोन्यै नमः | 

१०१८. ॐ अव्यक्तायै नमः | 

१०१९. ॐ सम्प्रधानेश्वरेश्वर्यै नमः | 

१०२०. ॐ विष्णुवक्षःस्थलगतायै नमः || १०२० || 


|| अस्तु || 

          

karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post