લક્ષ્મી 184 નામ । Lakshmi 184 Naam


લક્ષ્મી 184 નામ

લક્ષ્મી 184 નામ1 - ઓમ શ્રી હારનુપુર સંયુક્તાયૈ નમઃ ।
2 - ઓમ શ્રી કમલદ્વય ધારિણ્યૈ નમઃ ।
3 - ઓમ શ્રી લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
4 - ઓમ શ્રી પર શિવમય્યૈ નમઃ ।
5 - ઓમ શ્રી શુદ્ધ જામ્બુનદ પ્રભાયૈ નમઃ ।
6 - ઓમ શ્રી તેજો રૂપાયૈ નમઃ ।
7 - ઓમ શ્રી કમલ વસત્યૈ નમઃ ।
8 - ઓમ શ્રી વિશ્વ મોહિન્યૈ નમઃ ।
9 - ઓમ શ્રી સર્વ ભૂશોજ્જ્વલાયૈ નમઃ ।
10 - ઓમ શ્રી બીજાપૂર ધરાયૈ નમઃ ।। 10 ।।

11 - ઓમ શ્રી આદ્યા શક્તયે નમઃ ।
12 - ઓમ શ્રી સકલજનન્યૈ નમઃ ।
13 - ઓમ શ્રી કલશધારિણ્યૈ નમઃ ।
14 - ઓમ શ્રી વિષ્ણુવામાંગ સંસ્થાયૈ નમઃ ।
15 - ઓમ શ્રી કમલાલયાયૈ નમઃ ।
16 - ઓમ શ્રી શ્રીમત્ સૌભાગ્યજનન્યૈ નમઃ ।
17 - ઓમ શ્રી ભાર્ગવ્યૈ નમઃ ।
18 - ઓમ શ્રી સનાતન્યૈ નમઃ ।
19 - ઓમ શ્રી સર્વ કામ ફલાવાપ્તિ સાધન સુખવહાયૈ નમઃ ।
20 - ઓમ શ્રી હિરણ્ય વર્ણાયૈ નમઃ ।। 20 ।।

21 - ઓમ શ્રી હરિણ્યૈ નમઃ ।
22 - ઓમ શ્રી સુવર્ણ લલિતસ્ત્રજાયૈ નમઃ ।
23 - ઓમ શ્રી સમસ્ત સંપતસુખદાયૈ નમઃ ।
24 - ઓમ શ્રી અખિલ સૌભાગ્ય દાયિન્યૈ નમઃ ।
25 - ઓમ શ્રી સમસ્ત કલ્યાણકાર્યૈ નમઃ ।
26 - ઓમ શ્રી જ્ઞાનદાયૈ નમઃ ।
27 - ઓમ શ્રી હરિ પ્રિયાયૈ નમઃ ।
28 - ઓમ શ્રી વિજ્ઞાન સમ્પત સુખદાયૈ નમઃ ।
29 - ઓમ શ્રી અશ્વ પૂર્ણાયૈ નમઃ ।
30 - ઓમ શ્રી હિરણ્મય્યૈ નમઃ ।। 30 ।।

31 - ઓમ શ્રી વિચિત્ર વાગ ભૂતિ કર્યેં નમઃ ।
32 - ઓમ શ્રી રથ મધ્યાયૈ નમઃ ।
33 - ઓમ શ્રી મનોહરાયૈ નમઃ ।
34 - ઓમ શ્રી હસ્તિ નાદ પ્રમોદાયૈ નમઃ ।
35 - ઓમ શ્રી અનંત સૌભાગ્ય દાયિન્યૈ નમઃ ।
36 - ઓમ શ્રી સર્વ ભૂત્તાન્તરસ્થાયૈ નમઃ ।
37 - ઓમ શ્રી સ્વર્ણ પ્રાકાર મધ્યગાયૈ નમઃ ।
38 - ઓમ શ્રી સમસ્ત ભૂતેશ્વર્યે નમઃ ।
39 - ઓમ શ્રી વિશ્વ રૂપાયૈ નમઃ ।
40 - ઓમ શ્રી પ્રભામય્યૈ નમઃ ।। 40 ।।

41 - ઓમ શ્રી દારિદ્ર્ય દુખૌધ તમોપહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
42 - ઓમ શ્રી પદ્મિન્યૈ નમઃ ।
43 - ઓમ શ્રી દીનાર્તિ વિચ્છેદ દક્ષાયૈ નમઃ ।
44 - ઓમ શ્રી કૃપા કલિત લોચનાયૈ નમઃ ।
45 - ઓમ શ્રી પ્રણત સ્વાન્ત શોકધ્ન્યૈનમઃ ।
46 - ઓમ શ્રી શરણાગત રક્ષણાયૈ નમઃ ।
47 - ઓમ શ્રી શાન્ત્યૈ નમઃ ।
48 - ઓમ શ્રી કાન્ત્યૈ નમઃ ।
49 - ઓમ શ્રી પદ્મ સંસ્થાયૈ નમઃ ।
50 - ઓમ શ્રી કમનીય ગુણાશ્રયાયૈ નમઃ ।। 50 ।।
 
51 - ઓમ શ્રી ક્ષાન્ત્યૈ નમઃ ।
52 - ઓમ શ્રી દાંત્યૈ નમઃ ।
53 - ઓમ શ્રી દુરિત ક્ષય કારિણ્યૈ નમઃ ।
54 - ઓમ શ્રી શશિ શેખર સંસ્થાયૈ નમઃ ।
55 - ઓમ શ્રી ધન ધાન્ય સમૃદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
56 - ઓમ શ્રી શક્ત્યૈ નમઃ ।
57 - ઓમ શ્રી રક્ત્યૈ નમઃ ।
58 - ઓમ શ્રી નિત્ય પુષ્ટાયૈ નમઃ ।
59 - ઓમ શ્રી રજની કર સોદરાયૈ નમઃ ।
60 - ઓમ શ્રી કરિષિણ્યૈ નમઃ ।। 60 ।।

61 - ઓમ શ્રી ભક્ત્યૈ નમઃ ।
62 - ઓમ શ્રી ભવસાગર તારિણ્યૈ નમઃ ।
63 - ઓમ શ્રી મત્યૈ નમઃ ।
64 - ઓમ શ્રી સિદ્ધ્યૈ નમઃ ।
65 - ઓમ શ્રી ધૃત્યૈ નમઃ ।
66 - ઓમ શ્રી મધુસૂદન વલ્લ્ભાયૈ  નમઃ ।
67 - ઓમ શ્રી પુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
68 - ઓમ શ્રી હિરણ્ય માલાયૈ નમઃ ।
69 - ઓમ શ્રી શુભલક્ષણ લક્ષિતાયૈ નમઃ ।
70 - ઓમ શ્રી અતિ દુર્ગતિ હંત્ર્યૈ નમઃ ।। 70 ।।
 
71 - ઓમ શ્રી વર સદગતિ દાયિન્યૈ નમઃ ।
72 - ઓમ શ્રી દિવી દેવ ગણારાધ્યૈ નમઃ ।
73 - ઓમ શ્રી ભુવનાર્તિ વિનાશિન્યૈ નમઃ ।
74 - ઓમ શ્રી આર્દ્રાયૈ નમઃ ।
75 - ઓમ શ્રી પુષ્કરિણી પુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
76 - ઓમ શ્રી ધરણીધર વલ્લભાયૈ નમઃ ।
77 - ઓમ શ્રી દારિદ્ર દુઃખ હંત્ર્યૈ નમઃ ।
  78 - ઓમ શ્રી ભય વિધ્વંસિન્યૈ નમઃ ।
79 - ઓમ શ્રી શ્રી વિષ્ણુ વક્ષઃસ્થલગાયૈ નમઃ ।
80 - ઓમ શ્રી અશેષ સુવિભૂતિદાયૈ નમઃ ।। 80 ।।

81 - ઓમ શ્રી લક્ષણાલક્ષિતાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
82 - ઓમ શ્રી પદ્માયૈ નમઃ ।
83 - ઓમ શ્રી પદ્માસનાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
84 - ઓમ શ્રી વિદ્યા સંપતકર્યૈ નમઃ ।
85 - ઓમ શ્રી દેવ સંધાભિ પૂજિતાયૈ નમઃ ।
86 - ઓમ શ્રી ભદ્રાયૈ નમઃ ।
87 - ઓમ શ્રી ભાગ્ય રૂપાયૈ નમઃ ।
88 - ઓમ શ્રી નિત્યાયૈ નમઃ ।
89 - ઓમ શ્રી નિર્મલ બુદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
90 - ઓમ શ્રી સત્યાયૈ નમઃ ।। 90 ।।

91 - ઓમ શ્રી સર્વભૂત સંસ્થાયૈ નમઃ ।
92 - ઓમ શ્રી રત્ન ગર્ભાન્તર સ્થિતાયૈ નમઃ ।
93 - ઓમ શ્રી રમ્યાયૈ નમઃ ।
94 - ઓમ શ્રી શુદ્ધાયૈ નમઃ ।
95 - ઓમ શ્રી કાન્તાયૈ નમઃ ।
96 - ઓમ શ્રી કાન્તિમદ ભાસિતાંગાયૈ નમઃ ।
97 - ઓમ શ્રી સર્વસૌખ્ય પ્રદાદેવ્યૈ નમઃ ।
98 - ઓમ શ્રી ભક્તૌઘાભય દાયિન્યૈ નમઃ ।
99 - ઓમ શ્રી શ્વેતદ્વીપ કૃતાવાસાયૈ નમઃ ।
100 - ઓમ શ્રી જગન્માત્રે નમઃ ।। 100 ।।

101 - ઓમ શ્રી જગન્મય્યૈ નમઃ ।
102 - ઓમ શ્રી રત્નગર્ભ સ્થિતાયૈ નમઃ ।
103 - ઓમ શ્રી સૌમ્યાયૈ નમઃ ।
104 - ઓમ શ્રી ક્ષીરામ્બુધિ કૃતલયાયૈ નમઃ ।
105 - ઓમ શ્રી પ્રસન્ન હૃદયાયૈ નમઃ ।
106 - ઓમ શ્રી પરિપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
107 - ઓમ શ્રી હિરણ્મય્યૈ નમઃ ।
108 - ઓમ શ્રી વસુન્ધરાયૈ નમઃ ।
109 - ઓમ શ્રી શ્રીધરાયૈ નમઃ ।
110 - ઓમ શ્રી વસુદોર્ઘ્યૈ નમઃ ।। 110 ।।

111 - ઓમ શ્રી કૃપા મય્યૈ નમઃ ।
112 - ઓમ શ્રી વિષ્ણુ પ્રિયાયૈ નમઃ ।
113 - ઓમ શ્રી રત્ન ગર્ભાયૈ નમઃ ।
114 - ઓમ શ્રી સમસ્ત ફલદાયૈ નમઃ ।
115 - ઓમ શ્રી રસાતલ ગતાયૈ નમઃ ।
116 - ઓમ શ્રી સુવ્રતાયૈ નમઃ ।
117 - ઓમ શ્રી હરિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
118 - ઓમ શ્રી ધરણીગર્ભ સંસ્થાયાયૈ નમઃ ।
119 - ઓમ શ્રી સમુન્નત મુખ્યૈ નમઃ ।
120 - ઓમ શ્રી સમસ્તપુર સંસ્થાયૈ નમઃ ।। 120 ।।

121 - ઓમ શ્રી પરિપૂર્ણ મનોરથાયૈ નમઃ ।
122 - ઓમ શ્રી કરુણારસ નિઃષ્પન્દ નેત્ર દ્વય વિલાસિન્યૈ નમઃ ।
123 - ઓમ શ્રી સર્વરાજ ગૃહાવાસાયૈ નમઃ ।
124 - ઓમ શ્રી મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
125 - ઓમ શ્રી ગુણાન્વિતાયૈ નમઃ ।
126 - ઓમ શ્રી વૈકુણ્ઠ નગરસ્થાયૈ નમઃ ।
127 - ઓમ શ્રી ક્ષીર સાગર કન્યાકાયૈ નમઃ ।
128 - ઓમ શ્રી યોગીહૃત પદ્મસંસ્થાયૈ નમઃ ।
129 - ઓમ શ્રી કલ્પવલ્યૈ નમઃ ।
130 - ઓમ શ્રી દયાવત્યૈ નમઃ ।। 130 ।।

131 - ઓમ શ્રી ભક્તચિંતામણ્યૈ નમઃ ।
132 - ઓમ શ્રી આદિ માયાયૈ નમઃ ।
133 - ઓમ શ્રી ઇન્દિરાયૈ નમઃ ।
134 - ઓમ શ્રી રમાયૈ નમઃ ।
135 - ઓમ શ્રી નિરાકારાયૈ નમઃ ।
136 - ઓમ શ્રી સાકારાયૈ નમઃ ।
137 - ઓમ શ્રી બ્રહ્માણ્ડધારિણ્યૈ નમઃ ।
138 - ઓમ શ્રી એક નાથાયૈ નમઃ ।
139 - ઓમ શ્રી આદ્યલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
140 - ઓમ શ્રી અજ્ઞાન હંત્ર્યૈ નમઃ ।। 140 ।।

141 - ઓમ શ્રી ગુણાતિતાયૈ નમઃ ।
142 - ઓમ શ્રી પ્રજ્ઞાન લોચનાયૈ નમઃ ।
143 - ઓમ શ્રી અશેષ વાગ્જાડ્ય મલહારિણ્યૈ નમઃ ।
144 - ઓમ શ્રી સુસ્પષ્ટ વાક્પ્રદાયૈ નમઃ ।
145 - ઓમ શ્રી સર્વસમ્પદ વિરાજિતાયૈ નમઃ ।
146 - ઓમ શ્રી પ્રભાલાવણ્ય સુભગાયૈ નમઃ ।
147 - ઓમ શ્રી દોર્ધ્યૈ નમઃ ।
148 - ઓમ શ્રી સ્વર્ણપ્રદાયૈ નમઃ ।
149 - ઓમ શ્રી સમસ્તવિઘ્નોધ હંત્ર્યૈ નમઃ ।
150 - ઓમ શ્રી ભોગદાયૈ નમઃ ।। 150 ।।

151 - ઓમ શ્રી વિચક્ષણાયૈ નમઃ ।
  152 - ઓમ શ્રી દેવાધિનાથ વન્દ્યાયૈ નમઃ ।
  153 - ઓમ શ્રી દીનપોષણ તત્પરાયૈ નમઃ ।
  154 - ઓમ શ્રી માંગલ્ય બીજ મહિમ્ને નમઃ ।
155 - ઓમ શ્રી નિધિ રૂપિણ્યૈ નમઃ ।
156 - ઓમ શ્રી અનંતગાયૈ નમઃ ।
157 - ઓમ શ્રી આદ્યાયૈ નમઃ ।
158 - ઓમ શ્રી આદિલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
   159 - ઓમ શ્રી મહાસિદ્ધલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
160 - ઓમ શ્રી રાજલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।। 160 ।।

161 - ઓમ શ્રી દિવ્યલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
162 - ઓમ શ્રી સુશ્રીયૈ નમઃ ।
         163 - ઓમ શ્રી મંગલદેવતાયૈ નમઃ ।
   164 - ઓમ શ્રી ભક્તિદાયૈ નમઃ ।
   165 - ઓમ શ્રી ભુક્તિદાયૈનમઃ ।
   166 - ઓમ શ્રી મુક્તિદાયૈ નમઃ ।
       167 - ઓમ શ્રી સદ્દગતિ પ્રદાયૈ નમઃ ।
    168 - ઓમ શ્રી કીર્તિદાયૈ નમઃ ।
169 - ઓમ શ્રી ધનદાયૈ નમઃ ।
  170 - ઓમ શ્રી પુત્ર પૌત્ર વિવર્ધિન્યૈ નમઃ ।। 170 ।।
 
    171 - ઓમ શ્રી પદ્મનનાયૈ નમઃ ।
172 - ઓમ શ્રી પદ્મોર્વે નમઃ ।
173 - ૐ શ્રી પદ્માક્ષ્યૈ નમઃ ।
174 - ઓમ શ્રી પદ્મ સમ્ભવાયૈ નમઃ ।
175 - ઓમ શ્રી અશ્વદાયૈ નમઃ ।
176 - ઓમ શ્રી ગોદાયૈ નમઃ ।
177 - ઓમ શ્રી ધનદાયૈ  નમઃ ।
178 - ઓમ શ્રી મહાધનાયૈ નમઃ ।
       179 - ઓમ શ્રી ચંદ્રસૂર્યાગ્નિ સર્વાભાયૈ નમઃ ।
   180 - ઓમ શ્રી જાત વેદાસ્ત્ર સંસ્થિતાયૈ નમઃ ।। 180 ।।

  181 - ઓમ શ્રી દિગ્ગ્જેન્દ્ર સમારાધ્યાયૈ નમઃ ।
   182 - ઓમ શ્રી દિવ્ય ભૂષણ ભૂષિતાયૈ નમઃ ।
   183 - ઓમ શ્રી સર્વસમ્પત પ્રદાયાયૈ નમઃ ।
   184 - ઓમ શ્રી સર્વાર્થ સાધીન્યૈ નમઃ ।। 184 ।।karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post