ads

श्री विष्णुसहस्त्र नामावली | Shri Vishnu Sahastra Namavali |

श्री विष्णु सहस्त्र नामावली 

श्री विष्णुसहस्त्र नामावली | Shri Vishnu Sahastra Namavali |
श्री विष्णुसहस्त्र नामावली

ॐ विश्वस्मै नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ वषट्काराय नमः
ॐ भूतभव्य भवत्प्रभवे नमः
ॐ भूतकृते नमः
ॐ भूतभृते नमः
ॐ भावाय नमः
ॐ भूतात्मने नमः
ॐ भूतभावनाय नमः
ॐ पूतात्मने नमः
ॐ परमात्मने नमः
ॐ मुक्तानां परमागतये नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ पुरुषाय नमः
ॐ साक्षिणे नमः
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः
ॐ अक्षराय नमः
ॐ योगाय नमः
ॐ योगविदां नेत्रे नमः
ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः
ॐ नारसिंहवपुषे नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ केशवाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ सर्वस्मै नमः
ॐ शर्वाय नमः
ॐ शिवाय नमः
ॐ स्थाणवे नमः
ॐ भूतादये नमः
ॐ निधये अव्ययाय नमः
ॐ सम्भवाय नमः
ॐ भावनाय नमः
ॐ भर्त्रे नमः
ॐ प्रभवाय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ ईश्वराय नमः
ॐ स्वयम्भुवे नमः
ॐ शम्भवे नमः
ॐ आदित्याय नमः
ॐ पुष्कराक्षाय नमः
ॐ महास्वनाय नमः
ॐ अनादिनिधनाय नमः
ॐ धात्रे नमः
ॐ विधात्रे नमः
ॐ धातवे उत्तमाय नमः
ॐ अप्रमेयाय नमः
ॐ हृषिकेशाय नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः
ॐ अमरप्रभवे नमः
ॐ विश्वकर्मणे नमः
ॐ मनवे नमः
ॐ त्वष्ट्रे नमः
ॐ स्थविष्ठाय नमः
ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः
ॐ अग्राह्याय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ कृष्णाय नमः
ॐ लोहिताक्षाय नमः
ॐ प्रतर्दनाय नमः
ॐ प्रभूताय नमः
ॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः
ॐ पवित्राय नमः
ॐ मङ्गलपराय नमः
ॐ ईशानाय नमः
ॐ प्राणदाय नमः
ॐ प्राणाय नमः
ॐ ज्येष्ठाय नमः
ॐ श्रेष्ठाय नमः
ॐ प्रजापतये नमः
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
ॐ भूगर्भाय नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः
ॐ ईश्वराय नमः
ॐ विक्रमिणे नमः
ॐ धन्विने नमः
ॐ मेधाविने नमः
ॐ विक्रमाय नमः
ॐ क्रमाय नमः
ॐ अनुत्तमाय नमः || ८० || 
ॐ दुराधर्षाय नमः
ॐ कृतज्ञाय नमः
ॐ कृतये नमः
ॐ आत्मवते नमः
ॐ सुरेशाय नमः
ॐ शरणाय नमः
ॐ शर्मणे नमः
ॐ विष्वरेतसे नमः
ॐ प्रजाभवाय नमः
ॐ अह्ने नमः || ९० || 
ॐ संवत्सराय नमः
ॐ व्यालाय नमः
ॐ प्रत्ययाय नमः
ॐ सर्वदर्शनाय नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ सर्वेश्वराय नमः
ॐ सिद्धाय नमः
ॐ सिद्धये नमः
ॐ सर्वादये नमः
ॐ अच्युताय नमः ||  १०० ||ॐ वृषाकपये नमः
ॐ अमेयात्मने नमः
ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः
ॐ वसवे नमः
ॐ वसुमनसे नमः
ॐ सत्याय नमः
ॐ समात्मने नमः
ॐ असम्मिताय नमः
ॐ समाय नमः 
ॐ अमोधाय नमः || ११० || 
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः
ॐ वृषकर्मणे नमः
ॐ वृषाकृतये नमः
ॐ रुद्राय नमः
ॐ बहुशिरसे नमः
ॐ बभ्रवे नमः
ॐ विश्वयोनये नमः
ॐ शुचिश्रवसे नमः
ॐ अमृताय नमः 
ॐ शाश्वतस्थाणवे नमः  || १२० ||
ॐ वरारोहाय नमः
ॐ महातपसे नमः
ॐ सर्वगाय नमः
ॐ सर्वविद्भानवे नमः
ॐ विष्वक्सेनाय नमः
ॐ जनार्दनाय नमः
ॐ वेदाय नमः
ॐ वेदविदे नमः
ॐ अव्यंगाय नमः
ॐ वेदाङ्गाय नमः || १३० || 
ॐ वेदविदे नमः
ॐ कवये नमः
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः
ॐ सुराध्यक्षाय नमः
ॐ धर्माध्यक्षाय नमः
ॐ कृताकृताय नमः
ॐ चतुरात्मने नमः
ॐ चतुव्यूहाय नमः
ॐ चतुदँष्ट्राय नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः || १४० || 
ॐ भ्राजिष्णवे नमः
ॐ भोजनाय नमः
ॐ भोक्त्रे नमः
ॐ सहिष्णवे नमः
ॐ जगदादिजाय नमः
ॐ अनधाय नमः
ॐ विजयाय नमः
ॐ जेत्रे नमः
ॐ विश्वयोनये नमः
ॐ पुनर्वसवे  नमः || १५० || 
ॐ उपेन्द्राय नमः
ॐ वामनाय नमः
ॐ प्रांशवे नमः
ॐ अमोधाय नमः
ॐ शुचये नमः
ॐ ऊर्जिताय नमः
ॐ अतीन्द्राय नमः
ॐ संग्रहाय नमः
ॐ सर्गाय नमः
ॐ धृतात्मने नमः || १६० || 
ॐ नियमाय नमः
ॐ यमाय नमः
ॐ वेद्याय नमः
ॐ वैद्याय नमः
ॐ सदायोगिने नमः
ॐ वीरघ्ने नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ मधवे नमः
ॐ अतीन्द्रियाय नमः
ॐ महामायाय नमः || १७० || 
ॐ महोत्साहाय नमः
ॐ महाबलाय नमः
ॐ महाबुद्धये नमः
ॐ महावीर्याय नमः
ॐ महाशक्तये नमः
ॐ महाद्युतये नमः
ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ अमेयात्मने नमः
ॐ महाद्रिधृषे नमः || १८० || 
ॐ महेष्वासाय नमः
ॐ महीभर्त्रे नमः
ॐ श्रीनिवासाय नमः
ॐ सतां गतये नमः
ॐ अनिरुद्धाय नमः
ॐ सुरानन्दाय नमः
ॐ गोविन्दाय नमः
ॐ गोविदां पतये नमः
ॐ मरीचये नमः
ॐ दमनाय नमः || १९० || 
ॐ हंसाय नमः
ॐ सुपर्णाय नमः
ॐ भुजगोत्तमाय नमः
ॐ हिरण्यनाभाय नमः
ॐ सुतपसे नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः
ॐ प्रजापतये नमः
ॐ अमृत्यवे नमः
ॐ सर्वदृशे नमः
ॐ सिंहाय नमः || २०० ||ॐ संधात्रे नमः
ॐ संधिमते नमः
ॐ स्थिराय नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ दुर्मर्षणाय नमः
ॐ शास्त्रे नमः
ॐ विश्रुतात्मने नमः
ॐ सुरारिघ्रे नमः
ॐ गुरवे नमः
ॐ गुरुतमाय नमः || २१० || 
ॐ धाम्ने नमः
ॐ सत्याय नमः
ॐ सत्यपराक्रमाय नमः
ॐ निमिषाय नमः
ॐ अनिमिषाय नमः
ॐ स्रग्विणे नमः
ॐ वाचस्पतये उदारधिये नमः
ॐ अग्रण्ये नमः
ॐ ग्रामण्ये नमः
ॐ श्रीमते नमः || २२० || 
ॐ न्यायाय नमः
ॐ नेत्रे नमः
ॐ समीरणाय नमः
ॐ सहस्त्रमूर्घ्ने नमः
ॐ विश्वात्मने नमः
ॐ सहस्त्राक्षाय नमः
ॐ सहस्रपदे नमः
ॐ आवर्तनाय नमः
ॐ निवृत्तात्मने नमः
ॐ संवृताय नमः || २३० || 
ॐ सम्प्रमर्दनाय नमः
ॐ अहःसंवर्तकाय नमः
ॐ वह्नये नमः
ॐ अनिलाय नमः
ॐ धरणीधराय नमः
ॐ सुप्रसादाय नमः
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
ॐ विश्वधृषे नमः
ॐ विश्वभुजे नमः
ॐ विभवे नमः || २४० || 
ॐ सत्कर्त्रे नमः
ॐ सत्कृताय नमः
ॐ साधवे नमः
ॐ जह्नवे नमः
ॐ नारायणाय नमः
ॐ नराय नमः
ॐ असंख्येयाय नमः
ॐ अप्रमेयात्मने नमः
ॐ विशिष्टाय नमः
ॐ शिष्टकृते नमः || २५० || 
ॐ शुचये नमः
ॐ सिद्धार्थाय नमः
ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः
ॐ सिद्धिदाय नमः
ॐ सिद्धिसाधनाय नमः
ॐ वृषाहिने नमः
ॐ वृषभाय नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ वृषपर्वणे नमः
ॐ वृषोदराय नमः || २६० || 
ॐ वर्धनाय नमः
ॐ वर्धमानाय नमः
ॐ विविक्ताय नमः
ॐ श्रुतिसागराय नमः
ॐ सुभुजाय नमः
ॐ दुर्धराय नमः
ॐ वाग्मिने नमः
ॐ महेन्द्राय नमः
ॐ वसुदाय नमः
ॐ वसवे नमः || २७० || 
ॐ नैकरूपाय नमः
ॐ बृहद्रूपाय नमः
ॐ शिपिविष्टाय नमः
ॐ प्रकाशनाय नमः
ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः
ॐ प्रकाशात्मने नमः
ॐ प्रतापनाय नमः
ॐ ऋद्धाय नमः
ॐ स्पष्टाक्षराय नमः
ॐ मन्त्राय नमः || २८० || 
ॐ चन्द्रांशवे नमः
ॐ भास्करद्युतये नमः
ॐ अमृतांशूद्भवाय नमः
ॐ भानवे नमः
ॐ शशबिन्दवे नमः
ॐ सुरेश्वराय नमः
ॐ औषधाय नमः
ॐ जगतः सेतवे नमः
ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः
ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः || २९० || 
ॐ पवनाय नमः
ॐ पावनाय नमः
ॐ अनलाय नमः
ॐ कामघ्ने नमः
ॐ कामकृते नमः
ॐ कान्ताय नमः
ॐ कामाय नमः
ॐ कामप्रदाय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ युगादिकृते नमः || ३०० ||ॐ युगवार्ताय नमः
ॐ नैकमायाय नमः
ॐ महाशनाय नमः
ॐ अदृष्याय नमः
ॐ अव्यक्तरूपाय नमः
ॐ सहस्त्रजिते नमः
ॐ अनंतजिते नमः
ॐ इष्टाय नमः
ॐ अविशिष्टाय नमः
ॐ शिष्टेष्टाय नमः || ३१० || 
ॐ शिखण्डिने नमः
ॐ नहुषाय नमः
ॐ वृषाय नमः
ॐ क्रोधघ्ने नमः
ॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः
ॐ विश्वबाहवे नमः
ॐ महीधराय नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ प्रथिताय नमः
ॐ प्राणाय नमः || ३२० || 
ॐ प्राणदाय नमः
ॐ वासवानुजाय नमः
ॐ अपां निधये नमः
ॐ अधिष्ठानाय नमः
ॐ अप्रमत्ताय नमः
ॐ प्रतिष्ठिताय नमः
ॐ स्कन्दाय नमः
ॐ स्कन्दधराय नमः
ॐ धुर्याय नमः
ॐ वरदाय नमः || ३३० || 
ॐ वायुवाहनाय नमः
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ बृहद्भान्वे नमः
ॐ आदिदेवाय नमः
ॐ पुरन्दराय नमः
ॐ अशोकाय नमः
ॐ तारणाय नमः
ॐ ताराय नमः
ॐ शूराय नमः
ॐ शौरये नमः || ३४० || 
ॐ जनेश्वराय नमः
ॐ अनुकूलाय नमः
ॐ शतावर्ताय नमः
ॐ पद्मिने नमः
ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः
ॐ अरविन्दाक्षाय नमः
ॐ पद्मगर्भाय नमः
ॐ शरीरभृते नमः
ॐ महर्द्धये नमः || ३५० || 
ॐ ऋद्धाय नमः
ॐ वृद्धात्मने नमः
ॐ महाक्षाय नमः
ॐ गरुड़ध्वजाय नमः
ॐ अतुलाय नमः
ॐ शरभाय नमः
ॐ भीमाय नमः
ॐ समयज्ञाय नमः
ॐ हविर्हरये नमः
ॐ सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः || ३६० || 
ॐ लक्ष्मीवते नमः
ॐ समितिञ्जयाय नमः
ॐ विक्षराय नमः
ॐ रोहिताय नमः
ॐ मार्गाय नमः
ॐ हेतवे नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ सहाय नमः
ॐ महीधराय नमः
ॐ महाभागाय नमः || ३७० || 
ॐ वेगवते नमः
ॐ अमिताशनाय नमः
ॐ उद्भवाय नमः
ॐ क्षोभणाय नमः
ॐ देवाय नमः
ॐ श्रीगर्भाय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः
ॐ करणाय नमः
ॐ कारणाय नमः
ॐ कर्त्रे नमः || ३८० || 
ॐ विकर्त्रे नमः
ॐ गहनाय नमः
ॐ गुहाय नमः 
ॐ व्यवसायाय नमः
ॐ व्यवस्थानाय नमः
ॐ संस्थानाय नमः
ॐ स्थानदाय नमः
ॐ ध्रुवाय नमः
ॐ परर्द्धये नमः
ॐ परमस्पष्टाय नमः || ३९० || 
ॐ तुष्टाय नमः
ॐ पुष्टाय नमः
ॐ शुभेक्षणाय नमः
ॐ रामाय नमः
ॐ विरामाय नमः
ॐ विरजसे नमः
ॐ मार्गाय नमः
ॐ नेयाय नमः
ॐ नयाय नमः
ॐ अनयाय नमः || ४०० ||ॐ वीराय नमः
ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः
ॐ धर्माय नमः
ॐ धर्मविदुत्तमाय नमः
ॐ वैकुण्ठाय नमः
ॐ पुरुषाय नमः
ॐ प्राणाय नमः
ॐ प्राणदाय नमः
ॐ प्रणवाय नमः
ॐ पृथवे नमः || ४१० || 
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
ॐ शत्रुघ्नाय नमः
ॐ व्याप्ताय नमः
ॐ वायवे नमः
ॐ अधोक्षजाय नमः
ॐ ऋतवे नमः
ॐ सुदर्शनाय नमः
ॐ कालाय नमः
ॐ परमेष्ठिने नमः
ॐ परिग्रहाय नमः || ४२० || 
ॐ उग्राय नमः
ॐ संवत्सराय नमः
ॐ दक्षाय नमः
ॐ विश्रामाय नमः
ॐ विश्वदक्षिणाय नमः
ॐ विस्ताराय नमः
ॐ स्थावरस्थाणवे नमः
ॐ प्रमाणाय नमः
ॐ बीजायाव्ययाय नमः
ॐ अर्थाय नमः || ४३० || 
ॐ अनर्थाय नमः
ॐ महाकोशाय नमः
ॐ महाभोगाय नमः
ॐ महाधनाय नमः
ॐ अनिर्विण्णाय नमः
ॐ स्थविष्ठाय नमः
ॐ अभुवे नमः
ॐ धर्मयूपाय नमः
ॐ महामखाय नमः
ॐ नक्षत्रनेमये नमः || ४४० || 
ॐ नक्षत्रिणे नमः
ॐ क्षमाय नमः
ॐ क्षामाय नमः 
ॐ समीहनाय नमः
ॐ यज्ञाय नमः
ॐ इज्याय नमः
ॐ महेज्याय नमः
ॐ क्रतवे नमः
ॐ सत्राय नमः
ॐ सतां गतये नमः || ४५० || 
ॐ सर्वदर्शिने नमः
ॐ विमुक्तात्मने नमः
ॐ सर्वज्ञाय नमः
ॐ ज्ञानाय उत्तमाय नमः
ॐ सुव्रताय नमः
ॐ सुमुखाय नमः
ॐ सूक्ष्माय नमः
ॐ सुघोषाय नमः
ॐ सुखदाय नमः
ॐ सुहृदे नमः || ४६० || 
ॐ मनोहराय नमः
ॐ जितक्रोधाय नमः
ॐ वीरबाहवे नमः
ॐ विदारणाय नमः
ॐ स्वापनाय नमः
ॐ स्ववशाय नमः
ॐ व्यापिने नमः
ॐ नैकात्मने नमः
ॐ नैककर्मकृते नमः
ॐ वत्सराय नमः || ४७० || 
ॐ वत्सलाय नमः
ॐ वत्सीने नमः
ॐ रत्नगर्भाय नमः
ॐ धनेश्वराय नमः
ॐ धर्मगुपे नमः
ॐ धर्मकृते नमः
ॐ धर्मिणे नमः
ॐ सते नमः
ॐ असते नमः
ॐ क्षराय नमः || ४८० || 
ॐ अक्षराय नमः
ॐ अविज्ञात्रे नमः
ॐ सहस्त्रांशवे नमः
ॐ विधात्रे नमः
ॐ कृतलक्षणाय नमः
ॐ गभस्तिनेमये नमः
ॐ सत्त्वस्थाय नमः
ॐ सिंहाय नमः
ॐ भूतमहेश्वराय नमः
ॐ आदिदेवाय नमः || ४९० || 
ॐ महादेवाय नमः
ॐ देवेशाय नमः
ॐ देवभृद्गुरवे नमः
ॐ उत्तरस्मै नमः
ॐ गोपतये नमः
ॐ गोप्त्रे नमः
ॐ ज्ञानगम्याय नमः
ॐ पुरातनाय नमः
ॐ शरीरभूतभृते नमः
ॐ भोक्त्रे नमः || ५०० ||

ॐ कपीन्द्राय नमः
ॐ भूरिदक्षिणाय नमः
ॐ सोमपाय नमः
ॐ अमृतपाय नमः
ॐ सोमाय नमः
ॐ पुरुजिते नमः
ॐ पुरुसत्तमाय नमः
ॐ विनयाय नमः
ॐ जयाय नमः
ॐ सत्यसंघाय नमः || ५१० || 
ॐ दाशार्हाय नमः
ॐ सात्वतां पत्ये नमः
ॐ जीवाय नमः
ॐ विनयितासाक्षिणे नमः
ॐ मुकुन्दाय नमः
ॐ अमितविक्रमाय नमः
ॐ अम्भोनिधये नमः
ॐ अनन्तात्मने नमः
ॐ महोदधिशयाय नमः
ॐ अन्तकाय नमः || ५२० || 
ॐ अजाय नमः
ॐ महार्हाय नमः
ॐ स्वाभाव्याय नमः
ॐ जितामित्राय नमः
ॐ प्रमोदनाय नमः
ॐ आनन्दाय नमः
ॐ नन्दनाय नमः
ॐ नन्दाय नमः
ॐ सत्यधर्माय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः || ५३० || 
ॐ महर्षये कपिलाचार्याय नमः
ॐ कृतज्ञाय नमः
ॐ मेदिनीपतये नमः
ॐ त्रिपदाय नमः
ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः
ॐ महाश्रृंङ्गाय नमः
ॐ कृतान्तकृते नमः
ॐ महावराहाय नमः
ॐ गोविन्दाय नमः
ॐ सुषेणाय नमः || ५४० || 
ॐ कनकाङ्गदिने नमः
ॐ गुह्याय नमः
ॐ गभीराय नमः
ॐ गहनाय नमः
ॐ गुप्ताय नमः
ॐ चक्रगदाधराय नमः
ॐ वेधसे नमः
ॐ स्वाङ्गाय नमः 
ॐ अजिताय नमः
ॐ कृष्णाय नमः || ५५० || 
ॐ दृढाय नमः
ॐ सङ्कर्षणायाच्युताय नमः
ॐ वरुणाय नमः
ॐ वारुणाय नमः 
ॐ वृक्षाय नमः
ॐ पुष्कराक्षाय नमः
ॐ महामनसे नमः
ॐ भगवते नमः
ॐ भगध्ने नमः
ॐ आनन्दिने नमः || ५६० || 
ॐ वनमालिने नमः
ॐ हलायुधाय नमः
ॐ आदित्याय नमः
ॐ ज्योतिरादित्याय नमः
ॐ सहिष्णवे नमः
ॐ गतिसत्तमाय नमः
ॐ सुधन्वने नमः
ॐ खण्डपरशवे नमः
ॐ दारुणाय नमः
ॐ द्रविणप्रदाय नमः || ५७० || 
ॐ दिविस्पृशे नमः
ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः
ॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः
ॐ त्रिसाम्रे नमः
ॐ सामगाय नमः
ॐ साम्रे नमः
ॐ निर्वाणाय नमः
ॐ भेषजाय नमः
ॐ भिषजे नमः
ॐ संन्यासकृते नमः || ५८० || 
ॐ शमाय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ निष्ठायै नमः
ॐ शान्त्यै नमः
ॐ परायणाय नमः
ॐ शुभाङ्गाय नमः 
ॐ शान्तिदाय नमः
ॐ स्त्रष्ट्रे नमः
ॐ कुमुदाय नमः
ॐ कुवलेशयाय नमः || ५९० || 
ॐ गोहिताय नमः
ॐ गोपतये नमः
ॐ गोप्त्रे नमः
ॐ वृषभाक्षाय नमः
ॐ वृषप्रियाय नमः
ॐ अनिवर्तिने नमः
ॐ निवृत्तातम्ने नमः
ॐ संक्षेप्त्रे नमः
ॐ क्षेमकृते नमः
ॐ शिवाय नमः || ६०० ||ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः
ॐ श्रीवासाय नमः
ॐ श्रीपतये नमः
ॐ श्रीमतां वराय नमः
ॐ श्रीदाय नमः
ॐ श्रीशाय नमः
ॐ श्रीनिवासाय नमः
ॐ श्रीनिधये नमः
ॐ श्रीविभावनाय नमः
ॐ श्रीधराय नमः || ६१० || 
ॐ श्रीकराय नमः
ॐ श्रेयसे नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः
ॐ स्वक्षाय नमः
ॐ स्वंगाय नमः 
ॐ शतानन्दाय नमः
ॐ नन्दिने नमः
ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः
ॐ विजितात्मने नमः || ६२० || 
ॐ अविधेयात्मने नमः
ॐ सत्कीर्तये नमः
ॐ छिन्नसंशयाय नमः
ॐ उदीर्णाय नमः
ॐ सर्वतश्चक्षुषे नमः 
ॐ अनिशाय नमः
ॐ शाश्वतस्थिराय नमः
ॐ भूषयाय नमः
ॐ भूषणाय नमः
ॐ भूतये नमः || ६३० || 
ॐ विशोकाय नमः
ॐ शोकनाशनाय नमः
ॐ अर्चिष्मते नमः
ॐ अर्चिताय नमः
ॐ कुम्भाय नमः
ॐ विशुद्धात्मने नमः
ॐ विशोधनाय नमः
ॐ अनिरुद्धाय नमः
ॐ अप्रतिरथाय नमः
ॐ प्रद्युम्राय नमः || ६४० || 
ॐ अमितविक्रमाय नमः
ॐ कालनेमिनिघ्ने नमः 
ॐ विराय नमः
ॐ शौरये नमः
ॐ शूरजनेश्वराय नमः
ॐ त्रिलोकात्मने नमः
ॐ त्रिलोकेशाय नमः
ॐ केशवाय नमः
ॐ केशिघ्ने नमः
ॐ हरये नमः || ६५० || 
ॐ कामदेवाय नमः
ॐ कामपालाय नमः
ॐ कामिने नमः
ॐ कान्ताय नमः
ॐ कृतागमाय नमः
ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ विराय नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ धनञ्जयाय नमः || ६६० || 
ॐ ब्रह्मण्याय नमः
ॐ ब्रह्मकृते नमः
ॐ ब्रह्मणे नमः
ॐ ब्रह्मणे नमः
ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः 
ॐ ब्रह्मविदे नमः
ॐ ब्राह्मणाय नमः
ॐ ब्रह्मिणे नमः
ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः || ६७० || 
ॐ महाक्रमाय नमः
ॐ महाकर्मणे नमः
ॐ महातेजसे नमः
ॐ महोरगाय नमः
ॐ महाक्रतवे नमः
ॐ महायज्वने नमः
ॐ महायज्ञाय नमः
ॐ महाहविषे नमः
ॐ स्तव्याय नमः
ॐ स्तवप्रियाय नमः  || ६८० || 
ॐ स्रोत्राय नमः
ॐ स्तुतये नमः
ॐ स्तोत्रे नमः
ॐ रणप्रियाय नमः
ॐ पूर्णाय नमः
ॐ पूरयित्रे नमः
ॐ पुण्याय नमः
ॐ पुण्यकीर्तये नमः
ॐ अनामयाय नमः
ॐ मनोजवाय नमः || ६९० || 
ॐ तीर्थकराय नमः
ॐ वसुरेतसे नमः
ॐ वसुप्रदाय नमः
ॐ वसुप्रदाय नमः
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ वसवे नमः
ॐ वसुमनसे नमः
ॐ हविषे नमः
ॐ सद्गतये नमः
ॐ सत्कृतये नमः  || ७०० ||

ॐ सत्तायै नमः
ॐ सद्भूतये नमः 
ॐ सत्परायणाय नमः
ॐ शूरसेनाय नमः
ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः
ॐ सन्निवासाय नमः 
ॐ सुयामुनाय नमः
ॐ भूतावासाय नमः
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ सर्वासुनिलयाय नमः
ॐ अनलाय नमः
ॐ दर्पघ्ने नमः
ॐ दर्पदाय नमः
ॐ दृप्ताय नमः
ॐ दुर्धराय नमः
ॐ अपराजिताय नमः
ॐ विश्वमूर्तये नमः
ॐ महामूर्तये नमः
ॐ दीप्तमूर्तये नमः
ॐ अमूर्तिमते नमः
ॐ अनेकमूर्तये नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ शतमूर्तये नमः
ॐ शताननाय नमः
ॐ एकस्मै नमः
ॐ नैकाय नमः
ॐ सवाय नमः
ॐ काय नमः
ॐ कस्मै नमः
ॐ यस्मै नमः
ॐ तस्मै नमः
ॐ पदायानुत्तमाय नमः
ॐ लोकबन्धवे नमः
ॐ लोकनाथाय नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ सुवर्णवर्णाय नमः
ॐ हेमाङ्गाय नमः 
ॐ वराँगाय नमः 
ॐ चन्दनाङ्गदिने नमः 
ॐ वीरघ्ने नमः 
ॐ विषमाय नमः
ॐ शून्याय नमः
ॐ घृताशिषे नमः
ॐ अचलाय नमः
ॐ चलाय नमः
ॐ अमानिने नमः
ॐ मानदाय नमः
ॐ मान्याय नमः
ॐ लोकस्वामिने नमः
ॐ त्रिलोकधृषे नमः
ॐ सुमेधसे नमः
ॐ मेधजाय नमः
ॐ धन्याय नमः
ॐ सत्यमेधसे नमः
ॐ धराधराय नमः
ॐ तेजोवृषाय नमः
ॐ द्युतिधराय नमः
ॐ सर्वशस्त्रभृतां वराय नमः
ॐ प्रग्रहाय नमः
ॐ निग्रहाय नमः
ॐ व्यग्राय नमः
ॐ नैकश्रृङ्गाय नमः
ॐ गदाग्रजाय नमः
ॐ चतुर्मुर्तये नमः 
ॐ चतुर्बाहवे नमः
ॐ चतुर्व्यूहाय नमः
ॐ चतुर्गतये नमः
ॐ चतुरात्मने नमः
ॐ चतुर्भावाय नमः
ॐ चतुर्वेदविदे नमः
ॐ एकपदे नमः
ॐ समावर्ताय नमः
ॐ अनिवृत्तात्मने नमः
ॐ दुर्जयाय नमः
ॐ दुरतिक्रमाय नमः
ॐ दुर्लभाय नमः
ॐ दुर्गमाय नमः
ॐ दुर्गाय नमः
ॐ दुरावासाय नमः
ॐ दुरारिघ्ने नमः 
ॐ शुभाङ्गाय नमः
ॐ लोकसारङ्गाय नमः
ॐ सुतन्तवे नमः
ॐ तन्तुवर्धनाय नमः
ॐ इन्द्रकर्मणे नमः
ॐ महाकर्मणे नमः
ॐ कृतकर्मणे नमः
ॐ कृतागमाय नमः
ॐ उद्भवाय नमः 
ॐ सुन्दराय नमः
ॐ सुन्दाय नमः
ॐ रत्ननाभाय नमः
ॐ सुलोचनाय नमः
ॐ अर्काय नमः
ॐ वाजसनाय नमः
ॐ शृङ्गिणे नमः
ॐ जयन्ताय नमः
ॐ सर्वविज्जयिने नमः
ॐ सुवर्णबिन्दवे नमः || ८०० ||ॐ अक्षोभ्याय नमः
ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः
ॐ महाह्रदाय नमः
ॐ महागर्ताय नमः
ॐ महाभूताय नमः
ॐ महानिधये नमः
ॐ कुमुदाय नमः
ॐ कुन्दराय नमः
ॐ कुन्दाय नमः
ॐ पर्जन्याय नमः
ॐ पावनाय नमः
ॐ अनिलाय नमः
ॐ अमृताशाय नमः
ॐ अमृतवपुषे नमः
ॐ सर्वज्ञाय नमः
ॐ सर्वतोमुखाय नमः
ॐ सुलभाय नमः
ॐ सुव्रताय नमः
ॐ सिद्धाय नमः
ॐ शत्रुजिते नमः
ॐ शत्रुतापनाय नमः
ॐ न्यग्रोधाय नमः
ॐ उदुम्बराय नमः
ॐ अश्वत्थाय नमः
ॐ चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः
ॐ सहस्त्रार्चिषे नमः 
ॐ सप्तजिह्वाय नमः 
ॐ सप्तैधसे नमः 
ॐ सप्तवाहनाय नमः 
ॐ अमूर्तये नमः 
ॐ अनघाय नमः 
ॐ अचिन्त्याय नमः 
ॐ भयकृते नमः 
ॐ भयनाशनाय नमः 
ॐ अणवे नमः 
ॐ बृहते नमः 
ॐ कृशाय नमः 
ॐ स्थूलाय नमः 
ॐ गुणभृते नमः 
ॐ निर्गुणाय नमः 
ॐ महते नमः 
ॐ अधृताय नमः 
ॐ स्वधृताय नमः 
ॐ स्वास्याय नमः 
ॐ प्राग्वंशाय नमः 
ॐ वंशवर्धनाय नमः 
ॐ भारभृते नमः 
ॐ कथिताय नमः 
ॐ योगिने नमः 
ॐ योगीशाय नमः 
ॐ सर्वकामदाय नमः 
ॐ आश्रमाय नमः 
ॐ श्रमणाय नमः 
ॐ क्षामाय नमः 
ॐ सुपर्णाय नमः 
ॐ वायुवाहनाय नमः 
ॐ धनुर्धराय नमः 
ॐ धनुर्वेदाय नमः 
ॐ दण्डाय नमः 
ॐ दमत्रिये नमः 
ॐ दमाय नमः 
ॐ अपराजिताय नमः 
ॐ सर्वसहाय नमः 
ॐ नियन्त्रे नमः 
ॐ अनियमाय नमः 
ॐ अयमाय नमः 
ॐ सत्त्ववते नमः 
ॐ सात्त्विकाय नमः 
ॐ सत्याय नमः 
ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः 
ॐ अभिप्रायाय नमः 
ॐ प्रियार्हाय नमः 
ॐ अर्हाय नमः 
ॐ प्रियकृते नमः 
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः 
ॐ विहायसगतये नमः 
ॐ  ज्योतिषे नमः 
ॐ सुरुचये नमः 
ॐ हुतभुजे नमः 
ॐ विभवे नमः 
ॐ रवये नमः 
ॐ विरोचनाय नमः 
ॐ सूर्याय नमः 
ॐ सवित्रे नमः 
ॐ रविलोचनाय नमः 
ॐ अनन्ताय नमः 
ॐ हुतभुजे नमः 
ॐ भोक्त्रे नमः 
ॐ सुखदाय नमः 
ॐ नैकजाय नमः 
ॐ अग्रजाय नमः 
ॐ अनिर्विण्णाय नमः 
ॐ सदामर्षिणे नमः 
ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः 
ॐ अद्भुताय नमः 
ॐ सनाते नमः 
ॐ सनातनतमाय नमः 
ॐ कपिलाय नमः 
ॐ कपये नमः 
ॐ अप्ययाय नमः || ९००|| ॐ स्वस्तिदाय नमः 
ॐ स्वस्तिकृते नमः 
ॐ स्वस्तये नमः 
ॐ स्वस्तिभुजे नमः 
ॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः 
ॐ अरौद्राय नमः 
ॐ कुण्डलिने नमः 
ॐ चक्रिणे नमः 
ॐ विक्रमीणे नमः 
ॐ ऊर्जितशासनाय नमः 
ॐ शब्दातिगाय नमः 
ॐ शब्दसहाय नमः 
ॐ शिशिराय नमः 
ॐ शर्वरीकराय नमः 
ॐ अक्रूराय नमः 
ॐ पेशलाय नमः 
ॐ दक्षाय नमः 
ॐ दक्षिणस्यै नमः 
ॐ क्षमिणां वराय नमः 
ॐ विद्वत्तमाय नमः 
ॐ वीतभयाय नमः 
ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः 
ॐ उत्तारणाय नमः 
ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः 
ॐ पुण्याय नमः 
ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः 
ॐ वीरघ्ने नमः 
ॐ रक्षणाय नमः 
ॐ सद्भ्यो नमः 
ॐ जीवनाय नमः 
ॐ पर्यवस्थिताय नमः 
ॐ अनन्तरूपाय नमः 
ॐ अनन्तश्रिये नमः 
ॐ जितमन्यवे नमः 
ॐ भयापहाय नमः 
ॐ चतुरस्त्राय नमः 
ॐ गभीरात्मने नमः 
ॐ विदिशाय नमः 
ॐ व्यादिशाय नमः 
ॐ दिशाय नमः 
ॐ अनादये नमः 
ॐ भूर्भुवे नमः 
ॐ लक्ष्म्यै नमः 
ॐ सुवीराय नमः 
ॐ रूचिराङ्गदाय नमः 
ॐ जननाय नमः 
ॐ जनजन्मादये नमः 
ॐ भीमाय नमः 
ॐ भीमपराक्रमाय नमः 
ॐ आधारनिलयाय नमः 
ॐ अधात्रे नमः 
ॐ पुष्पहासाय नमः 
ॐ प्रजागराय नमः 
ॐ ऊर्ध्वगाय नमः 
ॐ सत्पथाचाराय नमः 
ॐ प्राणदाय नमः 
ॐ प्रणवाय नमः 
ॐ पणाय नमः 
ॐ प्रमाणाय नमः 
ॐ प्राण निलयाय नमः  
ॐ प्राणभृते नमः 
ॐ प्राणजीवनाय नमः 
ॐ तत्त्वाय नमः 
ॐ तत्त्वविदे नमः 
ॐ एकात्मने नमः 
ॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः 
ॐ भूर्भुवः स्वस्तरवे नमः  
ॐ ताराय नमः 
ॐ सवित्रे नमः 
ॐ प्रपितामहाय नमः
ॐ यज्ञाय नमः 
ॐ यज्ञपतये नमः 
ॐ यज्वने नमः 
ॐ यज्ञाङ्गाय नमः 
 ॐ यज्ञवाहनाय नमः 
ॐ यज्ञभृते नमः 
ॐ यज्ञकृते नमः 
ॐ यज्ञिने नमः 
ॐ यज्ञभुजे नमः 
ॐ यज्ञसाधनाय नमः 
ॐ यज्ञान्तकृते नमः 
ॐ यज्ञग्रुह्याय नमः 
ॐ अन्नाय नमः
ॐ अन्नादाय नमः 
ॐ आत्मयोनाये नमः 
ॐ स्वयंजाताय नमः 
ॐ वैखानाय नमः 
ॐ सामगायनाय नमः 
ॐ देवकीनन्दनाय नमः 
ॐ स्त्रष्ट्रे नमः 
ॐ क्षितीशाय नमः 
ॐ पापनाशनाय नमः 
ॐ शङ्खभृते नमः 
ॐ नन्दकिने नमः 
ॐ चक्रिणे नमः 
ॐ शार्ङ्गधन्वने नमः 
ॐ गदाधराय नमः 
ॐ रथाङ्गपाणये नमः  
ॐ अक्षोभ्याय नमः 
ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः || १००० || 


  
  
    
         

  

श्री विष्णुसहस्त्र नामावली | Shri Vishnu Sahastra Namavali | श्री विष्णुसहस्त्र नामावली | Shri Vishnu Sahastra Namavali | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 3:34 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.