ads

तुलसी स्तोत्र | Tulsi Stotra |

 


तुलसी स्तोत्र

तुलसी स्तोत्र


जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे | 
यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः || १ || 

नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे | 
नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्प्रदायिके || २ ||

तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा | 
कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् || ३ || 

नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुम | 
यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् || ४ || 

तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरम् | 
या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः || ५ || 

नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ | 
कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथाऽपरे || ६ || 

तुलस्या नापरं किंचिद्दैवतं जगतीतले | 
यथा पवित्रितो लोको विष्णुसंगेन वैष्णवः || ७ || 

तुलस्याः पल्ल्वं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ | 
आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके || ८ ||   

तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः | 
अतस्तामर्चयेल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् || ९ || 

नमस्तुलसि सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे | 
पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके || १० || 

इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता | 
विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः || ११ || 

तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी | 
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमनःप्रिया || १२ || 

लक्ष्मीप्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला |
षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः || १३ || 

लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत् | 
तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया || १४ || 

तुलसी श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे | 
नमस्ते नारदनुते नारायणमनःप्रिये || १५ || 

|| श्रीपुण्डरीककृतं तुलसीस्तोत्रं सम्पूर्णम् || 

    

तुलसी स्तोत्र | Tulsi Stotra | तुलसी स्तोत्र | Tulsi Stotra | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 4:36 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.