દુર્ગા 32 નામ માળા । Durga 32 naam stotra ।

 

દુર્ગા 32 નામ માળા 1 - ઓમ દુર્ગા

2 - ઓમ દુર્ગાર્તિશમની 

3 - ઓમ દુર્ગા પદ્વિનિવારિણી

4 - ઓમ દુર્ગમચ્છેદિની

5 - ઓમ દુર્ગસાધિની

6 - ઓમ દુર્ગનાશિની

7 - ઓમ દુર્ગતોધ્ધારિણી

8 - ઓમ દુર્ગતિ નિહન્ત્રી

9 - ઓમ દુર્ગમાપહા

10 - ઓમદુર્ગમજ્ઞાદા

11 -ઓમ  દુર્ગદૈત્યલોકદવાનલા

12 - ઓમ દુર્ગમા

13 - ઓમ દુર્ગમાલોકા

14 - ઓમ દુર્ગમાત્મવરૂપિણી

15 -  ઓમ દુર્ગમાર્ગ પ્રાદા

16 -ઓમ દુર્ગમવિદ્યા

17 - ઓમ દુર્ગમાશ્રિતા

18 - ઓમ દુર્ગમ જ્ઞાન સંસ્થાના

19 - ઓમ દુર્ગમધ્યાનભાસિની

20 - ઓમ દુર્ગમોહા

21 - ઓમ દુર્ગમગા

22 - ઓમ દુર્ગમાર્થ સ્વરૂપિણી

23 - ઓમ દુર્ગમાસુરસંહન્ત્રી

24 - ઓમ દુર્ગમાયુધ ધારિણી 

25 - ઓમ દુર્ગમાન્ગી 

26 - ઓમ દુર્ગમતા 

27 - ઓમ દુર્ગમ્યા 

28 - ઓમ દુર્ગમેશ્વરી

29 - ઓમ દુર્ગાભીમા

30 - ઓમ દુર્ગાભામા

31 - ઓમ દુર્ગાભા

32 - ઓમ દુર્ગદારિણી


karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post