સિદ્ધકુંજિકા સ્તોત્ર । Siddhkunjika Stotra ।

 

સિદ્ધકુંજિકા સ્તોત્ર
ઓમ અસ્ય શ્રી કુંજિકાસ્તોત્ર મંત્રસ્ય સદાશિવ ઋષિ: અનુષ્ટુપ છન્દઃ શ્રી ત્રિગુણાત્મિકા દેવતા ઓમ ઐં બીજં ઓમ હ્રીં શક્તિઃ ઓમ કલીં  કીલકં મમ સર્વાભિષ્ટ સિદ્ધયર્થે જપે વિનિયોગઃ |


|| શિવ ઉવાચ ||
ઓમ શ્રુણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમ્ |
યેન મન્ત્રપ્રભાવેણ ચણ્ડીજાપઃ શુભો ભવેત્ || 1 ||

ન કવચં નાર્ગલાસ્તોત્રં કીલકં ન રહસ્યમ્ |
ન સૂક્તં નાપિ ધ્યાનં ચ ન ન્યાસો ન ચ વાર્ચનમ્ || 2 ||

કુંજિકા પાઠમાત્રેણ દુર્ગાપાઠફલં લભેત્ |
અતિ ગુહ્યતરં દેવિ દેવાનામપિ દુર્લભમ્ || 3 ||

ગોપનીયમ પ્રયત્નેન  સ્વયોનિરિવ પાર્વતી |
મારણં મોહનં વશ્યં સ્તમ્ભનોચ્ચાટનાદિકમ્ || 4 ||
પાઠમાત્રેણ સંસિદ્ધયેત કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમમ્ || 

|| અથ મંત્ર ||
ઓમ ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુણ્ડાયૈ વિચ્ચે || ઓમ ગ્લૌં હું ક્લીં જૂં સ:
જ્વાલય જ્વાલય જ્વલ જ્વલ પ્રજ્વલ પ્રજ્વલ
ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુણ્ડાયૈ વિચ્ચે જ્વલ
હં સં લં ક્ષં ફટ્ સ્વાહા || ઇતિમન્ત્રઃ ||

નમસ્તે રુદ્રરૂપિણ્યૈે નમસ્તે મધુમર્દિની ||
નમઃ કૈટભહારિણ્યૈે નમસ્તે મહિષાર્દિની || 1 ||

નમસ્તે શુમ્ભહન્ત્ર્યૈ ચ નિશુમ્ભાસુરઘાતિનિ |
જાગ્રતં હી મહાદેવી જપં સિદ્ધં કુરુષ્વ મે |2 ||

ઐંકારી સૃષ્ટિરૂપાયૈ હ્રીંકારી પ્રતિપાલિકા |
ક્લીંકારી કામરૂપિણ્યૈ બીજરૂપે નમોડસ્તુ તે || 3 ||

ચામુણ્ડા ચણ્ડઘાતિ ચ યૈકારી વરદાયિની |
વિચ્ચે ચાભયદા નિત્યં નમસ્તે મંત્રરૂપિણિ || 4 ||

ધાં ધીં ધૂં ધૂર્જટેઃ પત્ની વાં વીં વૂં વાગઘીશ્વરી |
ક્રાં ક્રીં  ફૂં કાલિકા દેવિ શાં શીં શૂં મે શુભં કુરૂ || 5 ||

હું હું હુંકારરૂપિણ્યૈ જં જં જં જમ્ભનાદિની |
ભ્રાં ભ્રીં ભ્રૂં ભૈરવી ભદ્રે ભવાન્યૈ તે નમો નમઃ || 6 ||

અં કં ચં ટં તં પં યં શં વીં દું ઐં વીં હં ક્ષં |
ધિજાગ્રં ધિજાગ્રં ત્રોટ્ય ત્રોટ્ય દીપ્તં કુરુ કુરુ સ્વાહા || 7 ||

પાં પીં પૂં પાર્વતી પૂર્ણા ખાં ખીં ખૂં ખેચરી તથા |
સાં સીં સૂં સપ્તશતી દેવ્યા મન્ત્રસિદ્ધિં કુરુષ્વ મે || 8 ||

ઇદં તુ કુંજિકાસ્તોત્રં મન્ત્રજાગર્તિહેતવે |
અભક્તે નૈવ દાતવ્યં ગોપિતં રક્ષ પાર્વતિ ||
યસ્તુ કુંજિકયા દેવિ હીનાં સપ્તશતી પઠેત્ |
ન તસ્ય જાયતે સિદ્ધિરરણ્યે રોદનં યથા ||


|| ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ગૌરીતન્ત્રે શિવપાર્વતીસંવાદે કુંજિકાસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ||
karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post