કનકધારા સ્તોત્ર । Kanakdhara Stotra ।


કનકધારા સ્તોત્ર

કનકધારા સ્તોત્ર

ૐ વંદે વંદારૂ મંદાર મિંદીરાનંદ કલ્દલં ।
અમન્દામંદ સંદોહ બન્ધુરં સિંધુરાનનમ ।।

ઓમ અંગં હરૈ: પુલકભૂષણમાશ્રયન્તી ભૃંગાંડગનેવ મુકુલાભરણં તમાલં ।
અંગીકૃતાડખિલવિભૂતિરપાઁગલીલાર્માંગલ્યદાડસ્તુ મમ્ મંગલદેવતાયાઃ  ।। 1 ।।

મુગ્ધા મુહુર્વિદધી વદને મુરારે: પ્રેમત્રપા પ્રણિહિતાનિ ગતાડગતાનિ ।
માલાર્દશોર્મધુકરીવ મહોત્પલે યા સા મેં શ્રિયં દિશતુ સાગર સમ્ભવાયાઃ ।। 2 ।।

વિશ્વામરેન્દ્ર પદવિભ્રમદાનદક્ષમાનન્દહેતુરર્ધિકં મુરવિદ્વિષોપિ ।
ર્ઇષન્નિષીદતુ મયિ ક્ષણ મીક્ષણાર્ધંમિન્દીવરોદર સહોદરમિન્દીરાયાઃ ।। 3 ।।

આમીલિતાક્ષમધિગમ્ય મુદામુકુન્દમાનન્દ કંદમનિમેષમનંગતન્ત્રં ।
આકેકર સ્થિત કનીતિકપક્ષ્મનેત્રં ભૂત્યૈ ભવેન્મમ ભુજંગ શયાંગનાયાઃ ।। 4 ।।

બાહ્યન્તરે મુરજિતઃ શ્રુતકૌસ્તુભે યા હારાવલીવ હરિનીલમયી વિભાતિ ।
કામપ્રદા ભગવતોડપિ કટાક્ષમાલા કલ્યાણમાવહતુ મેં કમલાલયાયાઃ ।। 5 ।।

કાલામ્બુદાલિ લલિતોરસિ કૈટભારેર્ધારાધરે સ્ફુરતિ યા તડિદંગનેવ ।
માતુઃ સમસ્તજગતાં મહનીયમૂર્તિર્ભદ્રાણિ મેં દિશતુ માર્ગવનંદનાયાઃ ।। 6 ।।

પ્રાપ્તં પદં પ્રથમતઃ કિલ યત પ્રભાવાન્માંગલ્યભાજિ મધુમાથિની મન્મથેન ।
મય્યાપતેત્તદિહ મન્થરમીક્ષણાર્ધં મન્દાલસં ચ મકરાલયકન્યકાયાઃ ।।
7 ।।

દદ્યાદ્ દયાનુપવનો દ્રવિણામ્બુધારાસ્મિન્નકિંચન વિહંગશિશો વિષણ્ણે ।
દુષ્કર્મધર્મમપનીય ચિરાય દૂરં નારાયણપ્રણયિનીનયનામ્બુવાહઃ ।। 8 ।।

ઈષ્ટા વિષિશ્ટમતયોઽપિ યયા દયાર્દૃષ્ટયા ત્રિવિષ્ટપદં સુલભં લભન્તે ।
દૃષ્ટિ: પ્રહષ્ટકમલોદરદીપ્તિરિષ્ટાં પુષ્ટિમ કૃષિષ્ટ મમ પુષ્કરવિષ્ટરાયા: ।। 9 ।। 

ગીર્દેવતેતિ ગરુડધ્વજસુન્દરીતિ શાકમ્ભરિતિ શશિશેખરવલ્લભેતિ ।
સૃષ્ટિ સ્થિતિપ્રલય કેલીષુ સંસ્થિતાયૈ તસ્યૈ નમસ્ત્રુભુવનૈક ગુરોસ્તઋણ્યૈ ।। 10 ।। 

શૃત્યૈ નમોસ્તુ શુભકર્મફલપ્રસૂત્યૈ રત્યૈ નમોસ્તુ રમણીય ગુણાર્ણવાયૈ ।
શક્ત્યૈનમોસ્તુ શતપત્રનિકેતનાયૈ  પુષ્ટયૈ નમોસ્તુ પુરુષોત્તમ વલ્લ્ભા યૈ ।। 11 ।।

નમોડસ્તુ નાલિકનિભાનનાયૈ નમોસ્તુ દુગ્ધોધિજન્મભૂત્યૈ ।
નમોડસ્તુ સોમામૃતસોદરાયૈ નમોસ્તુ નારાયણવલ્લભાયૈ  ।। 12 ।।

નમોડસ્તુ હેમામ્બુજ પીઠિકાયૈ નમોડસ્તુ ભૂમણ્ડલ નાયિકાયૈ ।
નમોડસ્તુ દેવાદિ દયાપરાયૈ નમોડસ્તુ શારંગયુધ વલ્લભાયૈ ।। 13 ।।

નમોડસ્તુ દેવ્યૈ ભૃગુનન્દનાયૈ નમોડસ્તુ વિષ્ણોરુરસિ સંસ્થિતાયૈ ।
નમોડસ્તુ લક્ષ્મ્યૈ કમલાલયાયૈ નમોડસ્તુ દામોદરવલ્લભાયૈ ।। 14 ।।

નમોડસ્તુ કાન્ત્યૈ કમલેક્ષણાયૈ નમોડસ્તુ ભૂત્યૈ ભુવનપ્રસૂત્યૈ ।
નમોડસ્તુ દેવાદિભિરર્ચિતાયૈ નમોડસ્તુ નન્દાત્મજવલ્લભાયૈ ।। 15 ।।

સમ્પત્કરાણિ સકલેન્દ્રિયનંદનાનિ સામ્રાજ્યદાનવિભવાનિ સરોરુહાક્ષિ ।
ત્વદ્વન્દનાનિ દુરિતાહરણોદ્યતાની મામેવ માતરનિશં કલયન્તુ માન્યે ।। 16 ।।

યત્કટાક્ષસમુપાસનાવિધીઃ સેવકસ્ય સકલાર્થસમ્પદઃ ।
સન્તનોતિ વચનાંગમાનસૈસ્ત્વાં મુરારિહૃદયેશ્વરીં ભજે ।। 17 ।।

સરસિજનિલયે સરોજહસ્તે ધવલતમાંશુકગન્ધમાલ્યશોભે ।
ભગવતિ હરિવલ્લભે મનોજ્ઞે ત્રિભુવનભૂતિકરિ પ્રસિદ મહ્મં ।। 18 ।।

દિગ્ધસ્તિભિઃ કનકકુમ્ભમુખાવસૃષ્ટસ્વર્વાહિનીવિમલચારુજલપ્લુતાંગીં ।
પ્રાતર્નમામિ જગતાં જનનીમશેષલોકાધિનાથગૃહિણીમામૃતાબ્ધિપુત્રીં ।। 19 ।।

કમલે કમલાક્ષવલ્લભે ત્વાં કરુણાપૂરતરંગીતૈરપાંગૈ:।
અવલોકયમાંકિંચનાનાં પ્રથમં પાત્રમકૃતિમં દયાયાઃ ।। 20 ।।

સ્તુવન્તિ યે સ્તુતિભિરમુભીરન્વહં ત્રયીમયીં ત્રિભુવનમાતરં રમાં ।
ગુણાધિકા ગુરુતરભાગ્યભાજિનો ભવન્તિ તે ભુવિ બુધભાવિતાશયાઃ ।। 21 ।।

ઓમ સુવર્ણધારાસ્તોત્રં યચ્છંકરાચાર્ય નિર્મિતં ।
ત્રિસન્ધ્યં યઃ પઠેન્નિત્યં સ કુબેરસમો ભવેત ।। 22 ।।

।।  અસ્તુ ।। karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post