ત્રૈલોક્ય મંગલ લક્ષ્મી સ્તોત્ર । Trailokya Mangal Lakshmi Stotra ।


ત્રૈલોક્ય મંગલ લક્ષ્મી સ્તોત્રનમઃ કલ્યાણદે દેવિ નમોડસ્તુ હરિ વલ્લભે |
નમો ભક્ત પ્રિયે દેવિ લક્ષ્મી  નમોડસ્તુ તે || 1 ||

નમો માયા ગૃહિતાંગી નમોડસ્તુ હરિ વલ્લભે |
સર્વેશ્વરિ નમસ્તુભ્યંલક્ષ્મી દેવિ નમોડસ્તુ તે || ૨ ||

મહામાયે વિષ્ણુધર્મ પત્નીરૂપે હરિપ્રિયે |
વાંછાદાત્રિ સુરેશાનિ લક્ષ્મી દેવિ નમોડસ્તુ તે || ૩ ||

ઉદ્વભાનુ સહસ્ત્રાભે નયનત્રય ભૂષિતે |
રત્નાધારે સુરેશાનિ લક્ષ્મી દેવિ નમોડસ્તુ તે || ૪ ||

વિચિત્ર વસને દેવિ ભવદુઃખ વિનાશિની |
કુચભારનતે દેવિ લક્ષ્મી દેવિ નમોડસ્તુ તે || ૫ ||

સાધકાભીષ્ટદે દેવિ અન્નદાન રતેડનધે |
વિષ્ણ્વાનન્દ પ્રદે માતર્લક્ષ્મી દેવિ નમોડસ્તુ || ૬ ||

ષટ્કોણ પદ્મ મધ્યસ્થે ષડંગ યુવતી મયે ।  
બ્રહ્મણ્યાદિ સ્વરૂપે ચ લક્ષ્મી દેવિ નમોડસ્તુ તે || ૭ ||

દેવિ ત્વં ચન્દ્રવદને સર્વ સામ્રાજ્ય દાયિની |
સર્વાનન્દ કરે દેવિ લક્ષ્મી દેવિ નમોડસ્તુ તે || ૮ ||

|| અથ ફલશ્રુતિ ||

પૂજાકાલે પઠેદ્યસ્તુ સ્તોત્રમેતત્ સમાહિતઃ |
તસ્ય ગેહે સ્થિરા લક્ષ્મીર્જાયતે નાત્ર સંશયઃ || ૯ ||

પ્રાતઃકાલે પઠેદ્યસ્તુ મંત્રપૂજા પુરસ્સરમ્ |
તસ્ય ચાન્ન સમૃદ્ધિઃ સ્યાદ્ વર્દ્ધમાનો દિને દિને || ૧૦ ||

યસ્મૈ કસ્મૈ ન દાતવ્યં ન પ્રકાશ્યં કદાચન્ |
પ્રકાશાત્ કાર્યહાનિઃ સ્યાત્ તસ્માદ્ યત્નેન ગોપયેત્ || ૧૧ ||

ત્રૈલોક્ય મંગલં નામ સ્તોત્રમેતત્ પ્રકીર્તિતમ્ |
બ્રહ્મવિદ્યા સ્વરૂપં ચ મહૈશ્વર્ય પ્રદાયકમ્ || ૧૨ ||

|| ઇતિ શ્રી ત્રૈલોક્ય મંગલ લક્ષ્મી સ્તોત્ર સમ્પૂર્ણ ||
karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post