गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामावलिः | Gakaradi Shree ganpatisahastranamavali |

     

 गकारादि  श्रीगणपतिसहस्त्रनामावलिः 

Gakaradi Shree Ganpati Sahastranamavali 


१. ॐ गणेश्वराय नमः | 

२. ॐ गणाध्यक्षाय नमः | 

३. ॐ गणाराध्याय नमः | 

४. ॐ गणप्रियाय नमः | 

५. ॐ गणनाथाय नमः | 

६. ॐ गणस्वामिने नमः | 

७. ॐ गणेशाय नमः | 

८. ॐ गणनायकाय नमः | 

९. ॐ गणमूर्तये नमः | 

१०. ॐ गणपतये नमः || १० || 


११. ॐ गणत्रात्रे नमः | 

१२. ॐ गणञ्जयाय नमः | 

१३. ॐ गणपाय नमः | 

१४. ॐ गणक्रीडाय नमः | 

१५. ॐ गणदेवाय नमः | 

१६. ॐ गणाधिपाय नमः | 

१७. ॐ गणज्येष्ठाय नमः | 

१८. ॐ गणश्रेष्ठाय नमः | 

१९. ॐ गणप्रेष्ठाय नमः | 

२०. ॐ गणाधिराजे नमः || २० || 


२१. ॐ गणराजे नमः | 

२२. ॐ गणगोप्त्रे नमः | 

२३. ॐ गणाङ्गाय नमः | 

२४. ॐ गणदैवताय नमः | 

२५. ॐ गणबन्धवे नमः | 

२६. ॐ गणसुहृदे नमः | 

२७. ॐ गणाधीशाय नमः | 

२८. ॐ  गणप्रथाय नमः | 

२९. ॐ गणप्रियसखाय नमः | 

३०. ॐ गणप्रियसुहृदे नमः || ३० || 


३१. ॐ गणप्रियरताय नमः | 

३२. ॐ गणप्रीतिविवर्धनाय नमः | 

३३. ॐ गणमण्डलमध्यस्थाय नमः | 

३४. ॐ गणकेलिपरायणाय नमः |   

३५. ॐ गणाग्रण्ये नमः | 

३६. ॐ गणेशानाय नमः |

३७. ॐ गणगीताय नमः | 

३८. ॐ गणोच्छ्रयाय नमः | 

३९. ॐ गण्याय नमः | 

४०. ॐ जणहिताय नमः || ४० || 


४१. ॐ गर्जद्गणसेनाय नमः | 

४२. ॐ गणोद्धताय नमः | 

४३. ॐ गणभीतिप्रमथनाय नमः | 

४४. ॐ गणभीत्यपहारकाय नमः | 

४५. ॐ गणनार्हाय नमः | 

४६. ॐ गणपौढाय नमः | 

४७. ॐ गणभर्त्रे नमः | 

४८. ॐ गणप्रभवे नमः | 

४९. ॐ गणसेनाय नमः | 

५०. ॐ गणचराय नमः || ५० || 


५१. ॐ गणप्राज्ञाय नमः | 

५२. ॐ गणैकराजे नमः | 

५३. ॐ गणाग्रयाय नमः | 

५४. ॐ गणनाम्रे नमः | 

५५. ॐ गणपालनतत्पराय नमः | 

५६. ॐ गणजिते नमः | 

५७. ॐ गणगर्भस्थाय नमः | 

५८. ॐ गणप्रवणमानसाय नमः | 

५९. ॐ गणगर्वपरीहर्त्रे नमः | 

६०. ॐ गणाय नमः || ६० || 


६१. ॐ गणनमस्कृताय नमः |

६२. ॐ गणार्चिताङ्ध्रियुगलाय नमः | 

६३. ॐ गणरक्षंणकृते नमः | 

६४. ॐ गणध्याताय नमः | 

६५. ॐ गणगुरवे नमः | 

६६. ॐ गणप्रणयतत्पराय नमः | 

६७. ॐ गणागणपरित्रात्रे नमः | 

६८. ॐ गणाधीहरणोद्धुराय नमः |  

६९. ॐ गणसेतवे नमः | 

७०. ॐ गणनुताय नमः || ७० || 


७१. ॐ गणकेतवे नमः | 

७२. ॐ गणाग्रगाय नमः | 

७३. ॐ गणहेतवे नमः | 

७४. ॐ गणग्राहिणे नमः | 

७५. ॐ गणानुग्रहकारकाय नमः | 

७६. ॐ गणागणानुग्रहभुवे नमः | 

७७. ॐ गणागणवरप्रदाय नमः | 

७८. ॐ गणस्तुताय नमः | 

७९. ॐ गणप्राणाय नमः | 

८०. ॐ जणसर्वस्वदायकाय नमः || ८० || 


८१. ॐ गणवल्लभमूर्तये नमः | 

८२. ॐ गणभूतये नमः | 

८३. ॐ गणेष्टदाय नमः | 

८४. ॐ गणसौख्यप्रदात्रे नमः | 

८५. ॐ गणदुःखप्रणाशनाय नमः | 

८६. ॐ गणप्रथितनाम्रें नमः | 

८७. ॐ गणाभीष्टकराय नमः | 

८८. ॐ गणमान्याय नमः | 

८९. ॐ गणख्याताय नमः | 

९०. ॐ गणवीताय नाम || ९० || 


९१. ॐ गणोत्कटाय नमः | 

९२. ॐ गणपालाय नमः | 

९३. ॐ गणवराय नमः | 

९४. ॐ गणगौरवदायकाय नमः | 

९५. ॐ गणगर्जितसंतुष्टाय नमः | 

९६. ॐ गणस्वच्छन्दगाय नमः | 

९७. ॐ गणराजाय नमः | 

९८. ॐ गणश्रीदाय नमः | 

९९. ॐ गणाभयकराय नमः | 

१००. ॐ गणमूर्धाभिषित्काय नमः || १०० || 


१०१. ॐ गणसैन्यपुरःसराय नमः | 

१०२. ॐ गुणातीताय नमः | 

१०३. ॐ गुणमयाय नमः | 

१०४. ॐ गुणत्रयविभागकृते नमः | 

१०५. ॐ गुणिने नमः | 

१०६. ॐ गुणाकृतिधराय नमः | 

१०७. ॐ गणशालिने नमः | 

१०८. ॐ गुणाप्रियाय नमः | 

१०९. ॐ गुणपूर्णाय नमः | 

११०. ॐ गुणाम्भोधये नमः || ११० || 


१११. ॐ गुणभाजे नमः | 

११२. ॐ गुणदुरगाय नमः | 

११३. ॐ गुणागुणवपुषे नमः | 

११४. ॐ गौणशरीराय नमः | 

११५. ॐ गुणमण्डिताय नमः | 

११६. ॐ गुणस्त्रष्ट्रे नमः | 

११७. ॐ गुणेशानाय नमः | 

११८. ॐ गुणेशाय नामः | 

११९. ॐ गुणेश्वराय नमः | 

१२०. ॐ गुणसृष्टजगत्संधाय नमः || १२० || 


१२१. ॐ गुणसंधाय नमः | 

१२२. ॐ गुणैकराजे नमः | 

१२३. ॐ गुणप्रवृष्टाय नमः | 

१२४. ॐ गुणभुवे नमः | 

१२५. ॐ गुणीकृतचराचराय नमः | 

१२६. ॐ गुणप्रवणसंतुष्ठाय नमः | 

१२७. ॐ गुणहीनपराङ्मुखाय नमः | 

१२८. ॐ गुणैकभुवे नमः | 

१२९. ॐ गुणश्रेष्ठाय नामः | 

१३०. ॐ गुणज्येष्ठाय नमः || १३० || 


१३१. ॐ गुणप्रभवे नमः | 

१३२. ॐ गुणज्ञाय नमः | 

१३३. ॐ गुणसम्पूज्याय नमः | 

१३४. ॐ गुणैकसदनाय नमः | 

१३५. ॐ गुणप्रणयवते नमः | 

१३६. ॐ गौणप्रकृतये नमः | 

१३७. ॐ गुणभाजनाय नमः | 

१३८. ॐ गुणिप्रणतपादाब्जाय नमः | 

१३९. ॐ गुणिगीताय नमः | 

१४०. ॐ गुणोज्ज्वलाय नमः || १४० || 


१४१. ॐ गुणवते नमः | 

१४२. ॐ गुणसम्पन्नाय नमः | 

१४३. ॐ गुणनन्दितमानसाय नमः | 

१४४. ॐ गुणसंचारचतुराय नमः | 

१४५. ॐ गुणसंचय सुन्दराय नमः | 

१४६. ॐ गुणगौराय नमः | 

१४७. ॐ गुणाधाराय नमः | 

१४८. ॐ गुणसंवृतचेतनाय नमः | 

१४९. ॐ गुणकृते नमः | 

१५०. ॐ गुणभृते नमः || १५० || 


१५१. ॐ गुणाग्रयाय नमः | 

१५२. ॐ गुणपारदृशे नमः | 

१५३. ॐ गुणप्रचारिणे नमः | 

१५४. ॐ गुणयुजे नमः | 

१५५. ॐ गुणागुणविवेककृते नमः |

१५६. ॐ गुणाकराय नमः |

१५७. ॐ गुणकराय नमः |

१५८. ॐ गुणप्रवणवर्धनाय नमः |

१५९. ॐ गणगूढचराय नमः |

१६०. ॐ गौणसर्वसंसारचेष्टिताय नमः || १६० ||


१६१. ॐ गुणदक्षिणसौहार्दाय नमः |

१६२. ॐ गुणलक्षणतत्त्वविदे नमः |

१६३. ॐ गुणहारिणे नमः |

१६४. ॐ गुणकलाय नमः |

१६५. ॐ गुणसंघसखाय नमः |

१६६. ॐ गुणसंस्कृतसंसाराय नमः |

१६७. ॐ गुणतत्त्वविवेचकाय नमः | 

१६८. ॐ गुणगर्वधराय नमः | 

१६९. ॐ गौणसुखदुःखोदयाय नमः | 

१७०. ॐ गुणाय नमः || १७० || 


१७१. ॐ गुणाधीशाय नमः | 

१७२. ॐ गुणलयाय नमः | 

१७३. ॐ गुणवीक्षणलालसाय नमः | 

१७४. ॐ गुणगौरवदात्रे नमः | 

१७५. ॐ गुणदात्रे नमः | 

१७६. ॐ गुणप्रदाय नमः | 

१७७. ॐ गुणकृते नमः | 

१७८. ॐ गुणसम्बन्धाय नमः | 

१७९. ॐ गुणभृते नमः | 

१८०. ॐ गुणबन्धनाय नमः || १८० || 


१८१. ॐ गुणहृद्याय नमः | 

१८२. ॐ गुणस्थायिने नमः | 

१८३. ॐ गुणदायिने नमः | 

१८४. ॐ गुणोत्कटाय नमः | 

१८५. ॐ गुणचक्रधराय नमः | 

१८६. ॐ गौणावताराय नमः | 

१८७. ॐ गुणबान्धवाय नमः | 

१८८. ॐ गुणबन्धवे नमः | 

१८९. ॐ गुणप्रज्ञाय नमः | 

१९०. ॐ गुणप्राज्ञाय नमः || १९० || 


१९१. ॐ गुणालयाय नमः | 

१९२. ॐ गुणधात्रे नमः | 

१९३. ॐ गुणप्राणाय नमः | 

१९४. ॐ गुणगोपाय नमः | 

१९५. ॐ गुणाश्रयाय नमः | 

१९६. ॐ गुणयायिने नमः | 

१९७. ॐ गुणाधायिने नमः | 

१९८. ॐ गुणपाय नमः | 

१९९. ॐ गुणपालकाय नमः | 

२००. ॐ गुणाहृततनवे नमः || २०० || 


२०१. ॐ गौणाय नमः | 

२०२. ॐ गिर्वाणाय नमः | 

२०३. ॐ गुणगौरवाय नमः | 

२०४. ॐ गुणवत्पूजितपदाय नमः | 

२०५. ॐ गुणवत्प्रीतिदायकाय नमः | 

२०६. ॐ गुणवत्गीतकीर्तये नमः | 

२०७. ॐ गुणवद्बद्धसौहृदाय नमः | 

२०८. ॐ गुणवद्वरदाय नमः | 

२०९. ॐ गुणवत्प्रतिपालकाय नमः | 

२१०. ॐ गुणवद्गुणसंतुष्टाय नमः || २१० || 


२११. ॐ गुणवद्रचितस्तवाय नमः | 

२१२. ॐ गुणवद्रक्षणपराय नमः | 

२१३. ॐ गुणवत्प्रणयप्रियाय नमः | 

२१४. ॐ गुणवच्चक्रसंचाराय नमः | 

२१५. ॐ गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नमः | 

२१६. ॐ गुणवद्गुणचित्तस्थाय नमः | 

२१७. ॐ गुणवद्गुणरक्षकाय नमः | 

२१८. ॐ गुणवत्पोषणकराय नमः | 

२१९. ॐ गुनवच्छत्रुसूदनाय नमः | 

२२०. ॐ गुणवत्सिद्धिदात्रे नमः || २२० || 


२२१. ॐ गुणवद्गौरवप्रदाय नमः | 

२२२. ॐ गुणवत्प्रवणस्वान्ताय नमः | 

२२३. ॐ गुणवद्गुणभूषणाय नमः | 

२२४. ॐ गुणवत्कुलविद्वेषिविनाश करणक्षमाय नमः | 

२२५. ॐ गुणिस्तुतगुणाय नमः | 

२२६. ॐ गर्जत्प्रलयाम्बुदनिःस्वनाय नमः | 

२२७. ॐ गजाय नमः | 

२२८. ॐ गजपतये नमः | 

२२९. ॐ गर्जद्गजयुद्धविशारदाय नमः | 

२३०. ॐ गजास्याय नमः || २३० || 


२३१. ॐ गजकर्णाय नमः | 

२३२. ॐ गजराजाय नमः | 

२३३. ॐ गजाननाय नमः | 

२३४. ॐ गजरूपधराय नमः |  

२३५. ॐ गर्जद्गजयूथोद्धुरध्वनये नमः | 

२३६. ॐ गजाधीशाय नमः | 

२३७. ॐ गजाधाराय नमः | 

२३८. ॐ गजासुरजयोद्धुराय नमः | 

२३९. ॐ गजदन्ताय नमः | 

२४०. ॐ गजवराय नमः || २४० || 


२४१. ॐ गजकुम्भाय नमः | 

२४२. ॐ गजध्वनये नमः | 

२४३. ॐ गजमायाय नामः | 

२४४. ॐ गजमयाय नमः | 

२४५. ॐ गजश्रिये नमः | 

२४६. ॐ गजगर्जिताय नमः | 

२४७. ॐ गजामयहराय नमः | 

२४८. ॐ गजपुष्टिप्रदायकाय नमः | 

२४९. ॐ गजोत्पत्तये नमः | 

२५०. ॐ गजत्रात्रे नमः || २५० || 


२५१. ॐ गजहेतवे नमः | 

२५२. ॐ गजाधिपाय नमः | 

२५३. ॐ गजमुख्याय नमः | 

२५४. ॐ गजकुलप्रवराय नमः | 

२५५. ॐ गजदैत्यध्रे नमः | 

२५६. ॐ गजकेतवे नमः | 

२५७. ॐ गजाध्यक्षाय नमः | 

२५८. ॐ गजसेवते नमः | 

२५९. ॐ गजाकृतये नमः | 

२६०. ॐ गजवन्द्याय नमः || २६० || 


२६१. ॐ गजप्राणाय नमः | 

२६२. ॐ गजसेव्याय नामः | 

२६३. ॐ गजप्रभवे नमः | 

२६४. ॐ गजमत्ताय नमः | 

२६५. ॐ गजेशानाय नमः | 

२६६. ॐ गजेशाय नमः | 

२६७. ॐ गजपुङ्गवाय नमः | 

२६८. ॐ गजदन्तधराय नमः | 

२६९. ॐ गुञ्जन्मधुपाय नमः | 

२७०. ॐ गजवेशभृते नमः || २७० || 


२७१. ॐ गजच्छन्नाय नमः | 

२७२. ॐ गजाग्रस्थाय नमः | 

२७३. ॐ गजयायिने नमः | 

२७४. ॐ गजाजयाय नमः | 

२७५. ॐ गजराजे नमः | 

२७६. ॐ गजयूथस्थाय नमः | 

२७७. ॐ गजगञ्जकभञ्जकाय नमः | 

२७८. ॐ गर्जितोज्झतदैत्यासवे नमः | 

२७९. ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नमः | 

२८०. ॐ गानज्ञाय नमः || २८० || 


२८१. ॐ गानकुशलाय नमः | 

२८२. ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नमः | 

२८३. ॐ गानश्लाधिने नमः | 

२८४. ॐ गानरसाय नमः | 

२८५. ॐ गानज्ञानपरायणाय नमः | 

२८६. ॐ गानागमज्ञाय नमः | 

२८७. ॐ गानाङ्गाय नमः | 

२८८. ॐ गानप्रवणचेतनाय नमः |

२८९. ॐ गानकृते नमः | 

२९०. ॐ गानचतुराय नमः || २९० || 


२९१. ॐ गानविद्याविशारदाय नमः | 

२९२. ॐ गानध्येयाय नमः | 

२९३. ॐ गानगम्याय नमः | 

२९४. ॐ गानध्यानपरायणाय नमः | 

२९५. ॐ गानभुवे नमः | 

२९६. ॐ गानशीलाय नमः | 

२९७. ॐ गानशालिने नमः | 

२९८. ॐ गतश्रमाय नमः | 

२९९. ॐ गानविज्ञानसम्पन्नाय नमः | 

३००. ॐ गानश्रवणलालसाय नमः || ३०० || 


३०१. ॐ गानयत्ताय नमः | 

३०२. ॐ गानमयाय नमः | 

३०३. ॐ गानप्रणयवते नमः | 

३०४. ॐ गानध्यात्रे नमः | 

३०५. ॐ गानबुद्धये नमः | 

३०६. ॐ गानोत्सुकमनसे नमः | 

३०७. ॐ गानोत्सुकाय नमः | 

३०८. ॐ गानभूमये नमः | 

३०९. ॐ गानसिम्ने नमः | 

३१०. ॐ गुणोज्ज्वलाय नमः || ३१० || 


३११. ॐ गानाङ्गज्ञानवते नमः | 

३१२. ॐ गानमानवते नमः | 

३१३. ॐ गानपेशलाय नमः | 

३१४. ॐ गानवत्प्रणयाय नमः | 

३१५. ॐ गानसमुद्राय नमः | 

३१६. ॐ गानभूषणाय नमः | 

३१७. ॐ गानसिन्धवे नमः | 

३१८. ॐ गानपराय नमः | 

३१९. ॐ गानप्राणाय नमः | 

३२०. ॐ गणाश्रयाय नमः || ३२० || 


३२१. ॐ गानैकभुवे नमः | 

३२२. ॐ गानहृष्टाय नमः | 

३२३. ॐ गानचक्षुषे नमः | 

३२४. ॐ गणैकदृशे नमः | 

३२५. ॐ गानमत्ताय नमः | 

३२६. ॐ गानरुचये नमः | 

३२७. ॐ गानविदे नमः | 

३२८. ॐ गानवित्प्रियाय नमः | 

३२९. ॐ गानान्तरात्मने नमः |

३३०. ॐ गानाढ्याय नमः || ३३० || 


३३१. ॐ गानभ्राजत्सभाय नमः | 

३३२. ॐ गानमायाय नमः | 

३३३. ॐ गानधराय नमः | 

३३४. ॐ गानविद्याविशोधकाय नमः | 

३३५. ॐ गानाहितध्राय नमः | 

३३६. ॐ गानेन्द्राय नमः | 

३३७. ॐ गानलीनाय नमः | 

३३८. ॐ गतिप्रियाय नमः | 

३३९. ॐ गानाधीशाय नमः | 

३४०. ॐ गानलयाय नमः || ३४० || 


३४१. ॐ गानाधाराय नमः | 

३४२. ॐ गतीश्वराय नमः | 

३४३. ॐ गानवन्मानदाय नमः | 

३४४. ॐ गानभूतये नमः | 

३४५. ॐ गानैकभूतिमते नमः | 

३४६. ॐ गानतानतताय नमः | 

३४७. ॐ गानतानदानविमोहिताय नमः | 

३४८. ॐ गुरवे नमः | 

३४९. ॐ गुरुदरश्रोणये नमः | 

३५०. ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः || ३५० || 


३५१. ॐ गुरुस्तुताय नमः | 

३५२. ॐ गुरुगुणाय नमः | 

३५३. ॐ गुरुमायाय नमः | 

३५४. ॐ गुरुप्रियाय नमः | 

३५५. ॐ गुरुकीर्तये नमः | 

३५६. ॐ गुरुभुजाय नमः | 

३५७. ॐ गुरुवक्षसे नमः | 

३५८. ॐ गुरुप्रभाय नमः | 

३५९. ॐ गुरुलक्षणसम्पन्नाय नमः | 

३६०. ॐ गुरुद्रोहपराड्मुखाय नमः || ३६० || 


३६१. ॐ गुरुविद्याय नमः | 

३६२. ॐ गुरुप्राणाय नमः | 

३६३. ॐ गुरुबाहुबलोच्छ्रयाय नमः | 

३६४. ॐ गुरुदैत्यप्राणहराय नमः | 

३६५. ॐ गुरुदैत्यापहारकाय नमः | 

३६६. ॐ गुरुगर्वहराय नमः | 

३६७. ॐ गुह्यप्रवराय नमः | 

३६८. ॐ गुरुदर्पघ्ने नमः | 

३६९. ॐ गुरुगौरवदायिने नमः | 

३७०. ॐ गुरुभीत्यपहारकाय नमः || ३७० || 


३७१. ॐ गुरुशुण्डाय नमः | 

३७२. ॐ गुरुस्कन्धाय नमः | 

३७३. ॐ गुरुजङ्घाय नमः | 

३७४. ॐ गुरुप्रथाय नमः | 

३७५. ॐ गुरुभालाय नमः | 

३७६. ॐ गुरुगलाय नमः | 

३७७. ॐ गुरुश्रिये नमः | 

३७८. ॐ गुरुगर्वनुदे नमः | 

३७९. ॐ गुरुरवे नमः | 

३८०. ॐ गुरुपिनांसाय नमः || ३८० || 


३८१. ॐ गुरुप्रणयलालसाय नमः | 

३८२. ॐ गुरुमुख्याय नमः | 

३८३. ॐ गुरुकुलस्थायिने नमः | 

३८४. ॐ गुरुगुणाय नमः | 

३८५. ॐ गुरुसंशयभेत्ते नमः | 

३८६. ॐ गुरुमानप्रदायकाय नमः | 

३८७. ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नमः |

३८८. ॐ गुरुधर्मनिकेतनाय नमः | 

३८९. ॐ गुरुदैत्यकुलच्छेत्ते नमः | 

३९० ॐ गुरुसैन्याय नमः || ३९० || 


३९१. ॐ गुरुद्युतये नमः | 

३९२. ॐ गुरुधर्माग्रगण्याय नमः | 

३९३. ॐ गुरुधर्मधुरन्धराय नमः | 

३९४. ॐ गरिष्ठाय नमः | 

३९५. ॐ गुरुसंतापशमनाय नमः | 

३९६. ॐ गुरुपूजिताय नमः | 

३९७. ॐ गुरुधर्मधराय नमः | 

३९८. ॐ गौरधर्माधाराय नमः | 

३९९. ॐ गदापहाय नमः | 

४००. ॐ गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नमः || ४०० || 


४०१. ॐ गुरुशास्त्रकृतोद्यमाय नमः | 

४०२. ॐ गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नमः | 

४०३. ॐ गुरुशास्त्रालयाय नमः | 

४०४. ॐ गुरुमन्त्राय नमः | 

४०५. ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः | 

४०६. ॐ गुरुमन्त्रफलप्रदाय नमः |

४०७. ॐ गुरुस्त्रीगमनोद्दामप्रायश्चित्त निवारकाय नमः | 

४०८. ॐ गुरुसंसारसुखदाय नमः | 

४०९. ॐ गुरुसंसारदुःखभीदे नमः | 

४१०. ॐ गुरुश्लाधापराय नमः || ४१० || 


४११. ॐ गौरभानुखण्डावतंसभृते नमः | 

४१२. ॐ गुरुप्रसन्नमूर्तये नमः | 

४१३. ॐ गुरुशापविमोचकाय नमः | 

४१४. ॐ गुरुकान्तये नमः |  

४१५. ॐ गुरुमयाय नमः | 

४१६. ॐ गुरुशासनपालकाय नमः | 

४१७. ॐ गुरुतन्त्राय नमः | 

४१८. ॐ गुरुप्रज्ञाय नमः | 

४१९. ॐ गुरुभाय नमः | 

४२०. ॐ गुरुदैवताय नमः || ४२० || 


४२१. ॐ गुरुविक्रमसंचाराय नमः | 

४२२. ॐ गुरुदृशे नमः | 

४२३. ॐ गुरुविक्रमाय नमः | 

४२४. ॐ गुरुक्रमाय नमः | 

४२५. ॐ गुरुप्रेष्ठाय नमः | 

४२६. ॐ गुरुपाखण्डखण्डकाय नमः | 

४२७. ॐ गुरुगर्जितसम्पूर्णब्रह्माण्डाय नमः | 

४२८. ॐ गुरुगर्जिताय नमः | 

४२९. ॐ गुरुपुत्रप्रियसखाय नमः | 

४३०. ॐ गुरुपुत्रभयापहाय नमः || ४३० || 

 

४३१. ॐ गुरुपुत्रपरित्रात्रे नमः | 

४३२. ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः | 

४३३. ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः | 

४३४. ॐ गुरुपुत्राधिनाशनाय नमः | 

५३५. ॐ गुरुपुत्रप्राणदात्रे नमः | 

४३६. ॐ गुरुभक्त्तिपरायणाय नमः | 

४३७. ॐ  गुरुविज्ञानविभवाय नमः | 

४३८. ॐ गौरभानुवरप्रदाय नमः | 

४३९. ॐ गौरभानुस्तुताय नमः | 

४४०. ॐ गौरभानुत्रासापहारकाय नमः || ४४० || 


४४१. ॐ गौरभानुप्रियाय नमः | 

४४२. ॐ गौरभानवे नमः | 

४४३. ॐ गौरववर्धनाय नमः | 

४४४. ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नमः | 

४४५. ॐ गौरभानुसखाय नमः | 

४४६. ॐ गौरभानुप्रभवे नमः | 

४४७. ॐ गौरभानुभीतिप्रणाशनाय नमः | 

४४८. ॐ गौरीतेजःसमुत्पननायनमः |

४४९. ॐ गौरीहृदयनन्दनाय नमः | 

४५०. ॐ गौरीस्तनन्धयाय नमः || ४५० || 


४५१. ॐ गौरीमनोवाञ्छितसिद्धिकृते नमः | 

४५२. ॐ गौराय नमः | 

४५३. ॐ गौरगुणाय नमः | 

४५४. ॐ गौरप्रकाशाय नमः | 

४५५. ॐ गौरभैरवाय नमः | 

४५६. ॐ गौरीशनन्दनाय नमः | 

४५७. ॐ गौरीप्रियपुत्राय नमः | 

४५८. ॐ गदाधराय नमः | 

४५९. ॐ गौरीवरप्रदाय नमः | 

४६०. ॐ गौरीप्रणयाय नमः || ४६० || 


४६१. ॐ गौरसच्छवये नमः | 

४६२. ॐ गौरीगणेश्वराय नमः | 

४६३. ॐ गौरीप्रवणाय नमः | 

४६४. ॐ गौरभावनाय नमः | 

४६५. ॐ गौरात्मने नमः | 

४६६. ॐ  गौरकीर्तये नमः | 

४६७. ॐ गौरभावाय नमः | 

४६८. ॐ गरिष्ठदृशे नमः | 

४६९. ॐ गौतमाय नमः | 

४७०. ॐ गौतमिनाथाय नमः || ४७० || 


४७१. ॐ गौतमिप्राणवल्लभाय नमः | 

४७२. ॐ गौतमाभिष्टवरदाय नमः | 

४७३. ॐ गौतमाभयदायकाय नमः | 

४७४. ॐ गौतमप्रणयप्रह्वाय नमः | 

४७५. ॐ गौतमाश्रमदुःखघ्ने नमः | 

४७६. ॐ गौतमीतीरसंचारिणे नमः | 

४७७. ॐ गौतमीतीर्थनायकाय नमः | 

४७८. ॐ गौतमायत्परिहराय नमः | 

४७९. ॐ गौतमाधिविनाशनाय नमः | 

४८०. ॐ गोपतये नमः || ४८० || 


४८१. ॐ गोधनाय नमः | 

४८२. ॐ गोपाय नमः | 

४८३. ॐ गोपालप्रियदर्शनाय नमः | 

४८४. ॐ गोपालाय नमः | 

४८५. ॐ गोगणाधीशाय नमः | 

४८६. ॐ गोकश्मलनिवर्तकाय नमः | 

४८७. ॐ गोसहस्त्राय नमः | 

४८८. ॐ गोपवराय नमः | 

४८९. ॐ गोपगोपीसुखावहाय नमः | 

४९०. ॐ गोवर्धनाय नमः || ४९० || 


४९१. ॐ गोपगोपाय नमः | 

४९२. ॐ गोपाय नमः | 

४९३. ॐ गोकुलवर्धनाय नमः | 

४९४. ॐ गोचराय नमः | 

४९५. ॐ गोचराध्यक्षाय नमः | 

४९६. ॐ गोचारप्रतिवृद्धिकृते नमः | 

४९७. ॐ गोमिने नमः | 

४९८. ॐ गोकष्टसंत्रात्रे नमः | 

४९९. ॐ गोसंतापनिवर्तकाय नमः | 

५००. ॐ गोष्ठाय नमः || ५०० || 


५०१. ॐ गोष्ठाश्रयाय नमः | 

५०२. ॐ गोष्ठपतये नमः | 

५०३. ॐ गोधनवर्धनाय नमः | 

५०४. ॐ गोष्ठप्रियाय नमः | 

५०५. ॐ गोष्ठमयाय नमः | 

५०६. ॐ गोष्ठामयनिवर्तकाय नमः | 

५०७. ॐ गोलोकाय नमः | 

५०८. ॐ गोलकाय नमः | 

५०९. ॐ गोभृते नमः | 

५१०. ॐ गोभर्त्रे नमः || ५१० || 


५११. ॐ गोसुखावहाय नमः | 

५१२. ॐ गोदुहे नमः |

५१३. ॐ गोधुग्गणप्रेष्ठाय नमः | 

५१४. ॐ गोदोग्ध्रे नमः | 

५१५. ॐ गोमयप्रियाय नमः | 

५१६. ॐ गोत्राय नमः | 

५१७. ॐ गोत्रपतये नमः | 

५१८. ॐ गोत्रप्रभवे नमः | 

५१९. ॐ गोत्रभयापहाय नमः | 

५२०. ॐ गोत्रवृद्धिकराय नमः || ५२० || 


५२१. ॐ गोत्रप्रियाय नमः | 

५२२. ॐ गोत्रार्तिनाशनाय नमः | 

५२३. ॐ गोत्रोद्धाकराय नमः | 

५२४. ॐ गोत्रप्रवराय नमः | 

५२५. ॐ गोत्रदैवताय नमः | 

५२६. ॐ गोत्रविख्यातनान्मे नमः | 

५२७. ॐ गोत्रिणे नमः | 

५२८. ॐ गोत्रप्रपालकाय नमः | 

५२९. ॐ गोत्रसेतवे नमः | 

५३०. ॐ गोत्रकेतवे नमः || ५३० || 


५३१. ॐ गोत्रहेतवे नमः | 

५३२. ॐ गतक्लमाय नमः | 

५३३. ॐ गोत्रत्राणकराय नमः | 

५३४. ॐ गोत्रपतये नमः | 

५३५. ॐ गोत्रेशपूजिताय नमः | 

५३६. ॐ गोत्रभिदे नमः | 

५३७. ॐ गोत्रभित्त्रात्रे नमः | 

५३८. ॐ गोत्रभिद्वरदायकाय नमः |

५३९. ॐ गोत्रभित्पूजितपदाय नमः | 

५४०. ॐ गोत्रभिच्छत्रुसूदनाय नमः || ५४० || 


५४१. ॐ गोत्रभित्प्रीतिदाय नमः | 

५४२. ॐ गोत्रभिदे नमः | 

५४३. ॐ गोत्रपालकाय नमः | 

५४४. ॐ गोत्रभिद्गीतचरिताय नमः | 

५४५. ॐ गोत्रभिद्राज्यरक्षकाय नमः | 

५४६. ॐ गोत्रभिज्जयदायिने नमः | 

५४७. ॐ गोत्रभित्प्रणयाय नमः | 

५४८. ॐ गोत्रभिद्भयसम्भेत्त्रे नमः | 

५४९. ॐ गोत्रभिन्मानदायकाय नमः | 

५५०. ॐ गोत्रभिद्गोपनपराय नमः || ५५० || 


५५१. ॐ गोत्रभित्सैन्यनायकाय नमः | 

५५२. ॐ गोत्राधिपप्रियाय नमः | 

५५३. ॐ गोत्रपुत्रीपुत्राय नमः | 

५५४. ॐ गिरिप्रियाय नमः | 

५५५. ॐ ग्रन्थज्ञाय नमः | 

५५६. ॐ ग्रन्थकृते नमः | 

५५७. ॐ ग्रन्थग्रन्थिभिदे नमः | 

५५८. ॐ ग्रन्थविध्नध्ने नमः | 

५५९. ॐ ग्रन्थादये नमः | 

५६०. ॐ ग्रन्थसंचाराय नमः || ५६० || 


५६१. ॐ ग्रन्थश्रवणलोलुपाय नमः | 

५६२. ॐ ग्रन्थाधीनक्रियाय नमः | 

५६३. ॐ ग्रन्थप्रियाय नमः | 

५६४. ॐ ग्रन्थार्थतत्त्वविदे नमः | 

५६५. ॐ ग्रन्थसंशयसंछेदिने नमः | 

५६६. ॐ ग्रन्थवक्त्रे नमः | 

५६७. ॐ ग्रहाग्रण्ये नमः | 

५६८. ॐ ग्रन्थगीतगुणाय नमः | 

५६९. ॐ ग्रन्थगीताय नमः |

५७०. ॐ ग्रन्थादिपूजिताय नमः || ५७० || 


५७१. ॐ ग्रन्थारम्भस्तुताय नमः | 

५७२. ॐ ग्रन्थगृाहिणे नमः |

५७३. ॐ ग्रन्थार्थपारदृशे नमः | 

५७४. ॐ ग्रन्थदृशे नमः | 

५७५. ॐ ग्रन्थविज्ञानाय नमः | 

५७६. ॐ ग्रन्थसंदर्भशोधकाय नमः | 

५७७. ॐ ग्रन्थकृत्पूजिताय नमः | 

५७८. ॐ ग्रन्थकराय नमः | 

५७९. ॐ ग्रन्थपरायणाय नमः | 

५८०. ॐ ग्रंथपारायणपराय नमः || ५८० || 


५८१. ॐ ग्रन्थसंदेहभञ्जकाय नमः | 

५८२. ॐ ग्रन्थकृद्वरदात्रे नमः | 

५८३. ॐ ग्रंन्थकृद्वन्दिताय नमः | 

५८४. ॐ ग्रन्थानुरत्काय नमः | 

५८५. ॐ ग्रन्थज्ञाय नमः | 

५८६. ॐ ग्रन्थानुग्रहदायकाय नमः | 

५८७. ॐ ग्रन्थान्तरात्मने नमः | 

५८८. ॐ ग्रन्थार्थपण्डिताय नमः | 

५८९. ॐ ग्रन्थसौहृदाय नमः | 

५९०. ॐ ग्रन्थपारङ्गमाय नमः || ५९० || 


५९१. ॐ ग्रन्थगुणविदे नमः | 

५९२. ॐ ग्रन्थविग्रहाय नमः | 

५९३. ॐ ग्रन्थसेतवे नमः | 

५९४. ॐ ग्रन्थहेतवे नमः | 

५९५. ॐ ग्रन्थकेतवे नमः | 

५९६. ॐ ग्रहाग्रगाय नमः | 

५९७. ॐ ग्रन्थपूज्याय नमः | 

५९८. ॐ ग्रन्थगेयाय नमः | 

५९९. ॐ  ग्रन्थग्रथनलालसाय नमः | 

६००. ॐ ग्रन्थभूमये नमः || ६०० || 


६०१. ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः | 

६०२. ॐ ग्रहकेतवे नमः | 

६०३. ॐ गृहाश्रयाय नमः | 

६०४. ॐ ग्रन्थकाराय नमः | 

६०५. ॐ ग्रन्थकारमान्याय नमः | 

६०६. ॐ ग्रन्थप्रसारकाय नमः | 

६०७. ॐ ग्रन्थश्रमज्ञाय नमः | 

६०८. ॐ ग्रन्थाङ्गाय नमः | 

६०९. ॐ ग्रन्थभ्रमनिवारकाय नमः | 

६१०. ॐ ग्रन्थप्रवणसर्वाङ्गाय नमः || ६१० || 


६११. ॐ ग्रन्थप्रणयतत्पराय नमः | 

६१२. ॐ गीताय नमः | 

६१३. ॐ गीतगुणाय नमः | 

६१४. ॐ गीतकीर्तये नमः | 

६१५. ॐ गीतविशारदाय नमः | 

६१६. ॐ गीतस्फीतयशसे नमः | 

६१७. ॐ गीतप्रणयाय नमः | 

६१८. ॐ गीतचञ्चुराय नमः | 

६१९. ॐ गीतप्रसन्नाय नमः | 

६२०. ॐ गीतात्मने नमः || ६२० || 


६२१. ॐ गीतलोलाय नमः | 

६२२. ॐ गतस्पृहाय नमः | 

६२३. ॐ गीताश्रयाय नमः | 

६२४. ॐ गीतमयाय नमः | 

६२५. ॐ गीततत्त्वार्थकोविदाय नमः | 

६२६. ॐ गीतसंशयसंछेत्त्रे नमः | 

६२७. ॐ गीतसंगीतशासनाय नमः | 

६२८. ॐ गीतार्थज्ञाय नमः | 

६२९. ॐ गीतततत्त्वाय नमः | 

६३०. ॐ गीताततत्त्वाय नमः || ६३० || 


६३१. ॐ गताश्रयाय नमः | 

६३२. ॐ गीतासाराय नमः | 

६३३. ॐ गीताकृते नमः | 

६३४. ॐ गीताकृद्विन्धनाशनाय  नमः | 

६३५. ॐ गीताशत्त्काय नमः | 

६३६. ॐ गीतलीनाय नमः | 

६३७. ॐ गीताविगतसंज्वराय नमः | 

६३८. ॐ गीतैकदृशे नमः | 

६३९. ॐ गीतभूतये नमः | 

६४०. ॐ गीतप्रीताय नमः || ६४० || 


६४१. ॐ गतालसाय नमः | 

६४२. ॐ गितवाद्यपटवे नमः | 

६४३. ॐ गीतप्रभवे नमः | 

६४४. ॐ गीतार्थतत्त्वविदे नमः | 

६४५. ॐ गीतागीतविवेकज्ञाय नमः | 

६४६. ॐ गीताप्रवणचेतनाय नमः | 

६४७. ॐ गतभिये नमः | 

६४८. ॐ गतविद्वेषाय नमः | 

६४९. ॐ गतसंसारबन्धनाय नमः | 

६५०. ॐ गतमायाय नमः || ६५० || 


६५१. ॐ गतत्रासाय नमः | 

६५२. ॐ गतदुःखाय नमः | 

६५३. ॐ गतज्वराय नमः | 

६५४. ॐ गतासुहृदे नमः | 

६५५. ॐ गताज्ञानाय नमः | 

६५६. ॐ गतदुष्टाशयाय नमः | 

६५७. ॐ गताय नमः | 

६५८. ॐ गतार्तये नमः | 

६५९. ॐ गतसंकल्पाय नमः | 

६६०. ॐ गतदुष्टविचेष्टिताय नमः || ६६० || 


६६१. ॐ गताहङ्कारसंचाराय नमः | 

६६२. ॐ गतदर्पाय नमः | 

६६३. ॐ गिताहिताय नमः | 

६६४. ॐ गतविघ्नाय नमः | 

६६५. ॐ गतभयाय नमः | 

६६६. ॐ गतागतनिवारकाय नमः | 

६६७. ॐ गतव्यथाय नमः | 

६६८. ॐ गतापायाय नमः | 

६६९. ॐ गतदोषाय नमः | 

६७०. ॐ गतेःपराय नमः || ६७० || 


६७१. ॐ गतसर्वविकाराय नमः | 

६७२. ॐ गतगञ्जितकुञ्जराय नमः | 

६७३. ॐ गतकम्पितभूपृष्ठाय नमः | 

६७४. ॐ गतरुजे नमः | 

६७५. ॐ गतकल्मषाय नमः | 

६७६. ॐ गतदैन्याय नमः | 

६७७. ॐ गतस्तैन्याय नमः | 

६७८. ॐ गतमानाय नमः | 

६७९. ॐ गतश्रमाय नमः | 

६८०. ॐ गतक्रोधाय नमः || ६८० || 


६८१. ॐ गतग्लानये नमः | 

६८२. ॐ गतम्लानाय नमः | 

६८३. ॐ गतभ्रमाय नमः | 

६८४. ॐ गताभावाय नमः | 

६८५. ॐ गतभवाय नमः | 

६८६. ॐ गततत्त्वार्थसंशयाय नमः | 

६८७. ॐ गयासुरशिरश्छेत्त्रे नमः | 

६८८. ॐ गयासुरवरप्रदाय नमः | 

६८९. ॐ गयावासाय नमः | 

६९०. ॐ गयानाथाय नमः || ६९० || 


६९१. ॐ गयावासिनमस्कृताय नमः | 

६९२. ॐ गयातीर्थफलाध्यक्षाय नमः | 

६९३. ॐ गयायात्राफलप्रदाय नमः | 

६९४. ॐ गयामयाय नमः | 

६९५. ॐ गयाक्षेत्राय नमः | 

६९६. ॐ गयाक्षेत्रनिवासकृते नमः | 

६९७. ॐ गयावासिस्तुताय नमः | 

६९८. ॐ गायन्मधुव्रतलसत्कटाय नमः | 

६९९. ॐ गायकाय नमः | 

७००. ॐ गायकवराय नमः || ७०० || 


७०१. ॐ गायकेष्टफलप्रदाय नमः | 

७०२. ॐ गायकप्रणयिने नमः | 

७०३. ॐ गात्रे नमः | 

७०४. ॐ गायकाभयदायकाय नमः | 

७०५. ॐ गायकप्रवणस्वान्ताय नमः | 

७०६. ॐ गायकाय प्रथमाय नमः | 

७०७. ॐ गायकोद्गीतसम्प्रीताय नमः | 

७०८. ॐ गायकोत्कटविन्धन्धे नमः | 

७०९. ॐ गायगेयाय नमः | 

७१०. ॐ गायकेशाय नमः || ७१० || 


७११. ॐ गायकान्तरसंचराय नमः | 

७१२. ॐ गायकप्रियदाय नमः | 

७१३. ॐ गायकाधीनविग्रहाय नमः | 

७१४. ॐ गेयाय नमः | 

७१५. ॐ गेयगुणाय नमः | 

७१६. ॐ गेयचरिताय नमः | 

७१७. ॐ गेयतत्त्वविदे नमः | 

७१८. ॐ गायकत्रासघ्ने नमः | 

७१९. ॐ ग्रन्थाय नमः | 

७२०. ॐ ग्रन्थतत्त्वविवेचकाय नमः || ७२० || 


७२१. ॐ गाढानुरागाय नमः | 

७२२. ॐ गाढाङ्गाय नमः | 

७२३. ॐ गाढगङ्गाजलाय नमः | 

७२४. ॐ गाढावगाढजलधये नमः | 

७२५. ॐ गाढप्रज्ञाय नमः | 

७२६. ॐ गतामयाय नमः | 

७२७. ॐ गाढप्रत्यर्थिसैन्याय नमः | 

७२८. ॐ गाढानुग्रहतत्पराय नमः | 

७२९. ॐ गाढश्लेषरसाभिज्ञाय नमः | 

७३०. ॐ गाढनिर्वृतिसाधकाय नमः || ७३० || 


७३१. ॐ गङ्गाधरेष्टवरदाय नमः | 

७३२. ॐ गङ्गाधरभयापहाय नमः | 

७३३. ॐ गङ्गाधरगुवरे नमः | 

७३४. ॐ गङ्गाधरध्यातपदाय नमः | 

७३५. ॐ गङ्गाधरस्तुताय नमः | 

७३६. ॐ गङ्गाधराराध्याय नमः | 

 ७३७. ॐ गतस्मयाय नमः | 

७३८. ॐ गङ्गाधरप्रियाय नमः | 

७३९. ॐ गङ्गाधराय नमः | 

७४०. ॐ गङ्गाम्बुसुन्दराय नमः || ७४० || 


७४१. ॐ गङ्गाजलरसास्वादचतुराय नमः | 

७४२. ॐ गाङ्गतीरयाय नमः | 

७४३. ॐ गङ्गाजलप्रणयवते नमः | 

७४४. ॐ गङ्गातीरविहारकृते नमः | 

७४५. ॐ गङ्गाप्रियाय नमः |

७४६. ॐ गाङ्गजलावगाहनपराय नमः |  

७४७. ॐ गन्धमादनसंवासाय नमः | 

७४८. ॐ गन्धमादनकेलिकृते नमः | 

७४९. ॐ गन्धानुलिप्तसर्वाङ्गाय नमः | 

७५०. ॐ गन्धलुब्धमधुव्रताय नमः || ७५० || 


७५१. ॐ गन्धाय नमः | 

७५२. ॐ गंधर्वराजाय नमः | 

७५३. ॐ गन्धर्वप्रियकृते नमः | 

७५४. ॐ गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः | 

७५५. ॐ गन्धर्वप्रीतिवर्धनाय नमः | 

७५६. ॐ गकारबीजनिलयाय नमः | 

७५७. ॐ गकाराय नमः | 

७५८. ॐ गर्विगर्वनुदे नमः | 

७५९. ॐ गन्धर्वगणसंसेव्याय नमः | 

७६०. ॐ गन्धर्ववरदायकाय नमः || ७६० || 


७६१. ॐ गन्धर्वाय नमः | 

७६२. ॐ गन्धमातङ्गाय नमः | 

७६३. ॐ गन्धर्वकुलदैवताय नमः | 

७६४. ॐ गंन्धर्वगर्वसंछेत्त्रे नमः | 

७६५. ॐ गन्धर्ववरदर्पघ्ने नमः | 

७६६. ॐ गन्धर्वप्रवणस्वान्ताय नमः | 

७६७. ॐ गन्धर्वगणसंस्तुताय नमः | 

७६८. ॐ गन्धर्वार्चितपादाब्जाय नमः | 

७६९. ॐ गंधर्वभयहारकाय नमः | 

७७०. ॐ गन्धर्वाभयदाय नमः || ७७० || 


७७१. ॐ गन्धर्वप्रतिपालकाय नमः | 

७७२. ॐ गन्धर्वगीतचरिताय नमः | 

७७३. ॐ गन्धर्वप्रणयोत्सुकाय नमः | 

७७४. ॐ गन्धर्वगानश्रवणप्रणयिने नमः | 

७७५. ॐ गर्वभञ्जनाय नमः | 

७७६. ॐ गन्धर्वत्राणसन्नद्धाय नमः | 

७७७. ॐ गन्धर्वसमरक्षमाय नमः | 

७७८. ॐ गन्धर्वस्त्रीभिराराध्याय नमः | 

७७९. ॐ गानाय नमः | 

७८०. ॐ गानपटवे नमः || ७८० || 


७८१. ॐ गच्छाय नमः | 

७८२. ॐ गच्छपतये नमः | 

७८३. ॐ गच्छनायकाय नमः | 

७८४. ॐ गच्छगर्वघ्ने नमः | 

७८५. ॐ गच्छराजाय नमः | 

७८६. ॐ गच्छेशाय नमः | 

७८७. ॐ गच्छराजनमस्कृताय नमः | 

७८८. ॐ गच्छप्रियाय नमः | 

७८९. ॐ गच्छगुरवे नमः | 

७९०. ॐ गच्छत्राणकृतोद्यमाय नमः || ७९० || 


७९१. ॐ गच्छप्रभवे नमः | 

७९२. ॐ गच्छचराय नमः | 

७९३. ॐ गच्छप्रियकृतोद्यमाय नमः | 

७९४. ॐ गच्छगीतगुणाय नमः | 

७९५. ॐ गच्छमर्यादाप्रतिपालकाय नमः | 

७९६. ॐ गच्छधात्रे नमः | 

७९७. ॐ गच्छभर्त्रे नमः | 

७९८. ॐ गच्छवन्द्याय नमः | 

७९९. ॐ गुरोर्गुरवे नमः | 

८००. ॐ गृत्साय नमः || ८०० || 


८०१. ॐ गृत्समदाय नमः | 

८०२. ॐ गृत्समदाभिष्टवरप्रदाय नमः | 

८०३. ॐ गीर्वाणगीतचरिताय नमः | 

८०४. ॐ गीर्वाणगणसेविताय नमः | 

८०५. ॐ गिर्वाणवरदात्रे नमः | 

८०६. ॐ गीर्वाणभयनाशकृते नमः | 

८०७. ॐ गीर्वाणगुणसंवीताय नमः | 

८०८. ॐ गीर्वाणारातिसूदनाय नमः | 

८०९. ॐ गीर्वाणधाम्ने नमः | 

८१०. ॐ गीर्वाणगोप्त्रे नमः || ८१० || 


८११. ॐ गीर्वाणगर्वहृदे नामः | 

८१२. ॐ गीर्वाणार्तिहराय नमः | 

८१३. ॐ गीर्वाणवरदायकाय नमः | 

८१४. ॐ गीर्वाणशरणाय नमः | 

८१५. ॐ गीतनाम्ने नमः | 

८१६. ॐ गीर्वाणसुन्दराय नमः | 

८१७. ॐ गिर्वाणप्राणदाय नमः |

८१८. ॐ गन्त्रे नमः | 

८१९. ॐ गीर्वाणानीकरक्षकाय नमः | 

८२०. ॐ गुहेहापूरकाय नमः || ८२० || 


८२१. ॐ गन्धमत्ताय नमः | 

८२२. ॐ गीर्वाणपुष्टिदाय नमः | 

८२३. ॐ गीर्वाणप्रयुतत्रात्रे नमः | 

८२४. ॐ गीतगोत्राय नमः | 

८२५. ॐ गताहिताय नमः | 

८२६. ॐ गीर्वाणसेवितपदाय नमः | 

८२७. ॐ गीर्वाणप्रथिताय नमः | 

८२८. ॐ गलते नमः | 

८२९. ॐ गीर्वाणगोत्रप्रवराय नमः | 

८३०. ॐ गीर्वाणफलदायकाय नमः || ८३० || 


८३१. ॐ गीर्वाणप्रियकर्त्रे नमः | 

८३२. ॐ गीर्वाणागमसारविदे नमः | 

८३३. ॐ गीर्वाणागमसम्पत्तये नमः | 

८३४. ॐ गीर्वाणव्यसनापहाय नमः | 

८३५.  गीर्वाणप्रणयाय नमः | 

८३६. ॐ गीतग्रहणोत्सुकमानसाय नमः | 

८३७. ॐ गीर्वाणभ्रमसम्भेत्त्रे नमः | 

८३८. ॐ गीर्वाणगुरुपूजिताय नमः | 

८३९. ॐ ग्रहाय नमः | 

८४०. ॐ ग्रहपतये नमः || ८४० || 


८४१. ॐ ग्राहाय नमः | 

८४२. ॐ ग्रहपीडाप्रणाशनाय नमः | 

८४३. ॐ ग्रहस्तुताय नमः | 

८४४. ॐ ग्रहाध्यक्षाय नमः | 

८४५. ॐ ग्रहेशाय नमः | 

८४६. ॐ ग्रहदैवताय नमः | 

८४७. ॐ ग्रहकृते नमः | 

८४८. ॐ ग्रहभर्त्रे नमः | 

८४९. ॐ ग्रहेशानाय नमः | 

८५०. ॐ ग्रहेश्वराय नमः || ८५० || 


८५१. ॐ ग्रहाराध्याय नमः | 

८५२. ॐ ग्रहत्रात्रे नमः | 

८५३. ॐ ग्रहग्रोप्त्रे नमः | 

८५४. ॐ ग्रहोत्कटाय नमः | 

८५५. ॐ ग्रहगीतगुणाय नमः | 

८५६. ॐ ग्रन्थप्रणेत्रे नमः | 

८५७. ॐ ग्रहवन्दिताय नमः | 

८५८. ॐ गविने नमः | 

८५९. ॐ गवीश्वराय नमः | 

८६०. ॐ गर्विणे नमः || ८६० || 


८६१. ॐ गर्विष्ठाय नमः | 

८६२. ॐ गर्विगर्वघ्ने नमः | 

८६३. ॐ गवांप्रियाय नमः | 

८६४. ॐ गवांनाथाय नमः | 

८६५. ॐ गवीशानाय नमः | 

८६६. ॐ गवाम्पतये नमः | 

८६७. ॐ गव्यप्रियाय नमः | 

८६८. ॐ गवांगोप्त्रे नमः | 

८६९. ॐ गविसम्पत्तिसाधकाय नमः | 

८७०. ॐ गविरक्षणसंनद्धाय नमः || ८७० || 


८७१. ॐ गवांभयहराय नमः | 

८७२. ॐ गविगर्वहराय नमः | 

८७३. ॐ गोदाय नमः | 

८७४. ॐ गोप्रदाय नमः | 

८७५. ॐ गोजयप्रदाय नमः | 

८७६. ॐ गजायुतबलाय नमः | 

८७७. ॐ गण्डगुञ्जन्मत्तमधुव्रताय नमः | 

८७८. ॐ गण्डस्थललसद्दानमिलन्मत्तालिमण्डिताय नमः | 

८७९. ॐ गुडाय नमः | 

८८०. ॐ गुडप्रियाय नमः || ८८० || 


८८१. ॐ गण्डगलद्दानाय नमः | 

८८२. ॐ गुडाशनाय नमः | 

८८३. ॐ गुडाकेशाय नमः | 

८८४. ॐ गुडाकेशसहायाय नमः | 

८८५. ॐ गुलड्डुभुजे नमः | 

८८६. ॐ गुभुजे नमः | 

८८७. ॐ गुभुग्गण्याय नमः | 

८८८. ॐ गुडाकेशवरप्रदाय नमः | 

८८९. ॐ गुडाकेशार्चितपदाय नमः | 

८९०. ॐ गुडाकेशसखाय नमः || ८९० || 


८९१. ॐ गदाधरार्चितपदाय नमः | 

८९२. ॐ गदाधरवरप्रदाय नमः | 

८१३. ॐ गदायुधाय नमः | 

८१४. ॐ गदापाणये नमः | 

८१५. ॐ गदायुद्धविशारदाय नमः | 

८१६. ॐ गदघ्ने नमः | 

८१७. ॐ गददर्पघ्नाय नमः | 

८१८. ॐ गदगर्वप्रणाशनाय नमः | 

८१९. ॐ गदग्रस्तपरित्रात्रे नमः | 

९००. ॐ गदाडम्बरखण्डकाय नमः || ९०० || 


९०१. ॐ गुहाय नमः | 

९०२. ॐ गुहाग्रजाय नमः | 

९०३. ॐ गुप्ताय नमः | 

९०४.ॐ गुहाशायिने नमः | 

९०५. ॐ गुहाशयाय नमः | 

९०६. ॐ गुहप्रीतिकराय नमः | 

९०७. ॐ गूढाय नमः | 

९०८. ॐ गूढगुल्फाय नमः | 

९०९. ॐ गुणैकदृशे नमः | 

९१०. ॐ गिरे नमः || ९१० || 


९११. ॐ गीष्पतये नमः | 

९१२. ॐ गिरीशानाय नमः | 

९१३. ॐ गीर्देवीगीतसद्गुणाय नमः | 

९१४. ॐ गीर्देवाय नमः | 

९१५. ॐ गीष्प्रियाय नमः | 

९१६. ॐ गीर्भूवे नमः | 

९१७. ॐ गिरात्मने नमः | 

९१८. ॐ गीष्प्रियङ्कराय नमः | 

९१९. ॐ गीर्भूमये नमः | 

९२०. ॐ गीरसज्ञाय नमः || ९२० ||


९२१. ॐ गीःप्रसन्नाय नमः | 

९२२. ॐ गिरीश्वराय नमः | 

९२३. ॐ गिरीशजाय नमः | 

९२४. ॐ गिरौशायिने नमः | 

९२५. ॐ गिरिराजसुखावहाय नमः | 

९२६. ॐ गिरिराजार्चितपदाय नमः | 

९२७. ॐ गिरिराजनमस्कृताय नमः | 

९२८. ॐ गिरिराजगुहाविष्टाय नमः | 

९२९. ॐ गिरिराजाभयप्रदाय नमः | 

९३०. ॐ गिरिराजेष्टवरदाय नमः || ९३० || 


९३१. ॐ गिरिराजप्रपालकाय नमः | 

९३२. ॐ गिरिराजसुतासूनवे नमः | 

९३३. ॐ गिरिराजजयप्रदाय नमः | 

९३४. ॐ गिरिव्रजवनस्थायिने नमः | 

९३५. ॐ गिरिव्रजचराय नमः | 

९३६. ॐ गर्गाय नमः | 

९३७. ॐ गर्गप्रियाय नमः | 

९३८. ॐ गर्गदेवाय नमः | 

९३९. ॐ गर्गनमस्कृताय नमः | 

९४०. ॐ गर्गभीतिहराय नमः || ९४० || 


९४१. ॐ गर्गवरदाय नमः | 

९४२. ॐ गर्गसंस्तुताय नमः | 

९४३. ॐ गर्गगीतप्रसन्नात्मने नमः | 

९४४. ॐ गर्गानन्दकराय नमः | 

९४५. ॐ गर्गप्रियाय नमः | 

९४६. ॐ गर्गमानप्रदाय नमः | 

९४७. ॐ गर्गारिभञ्जकाय नमः | 

९४८. ॐ गर्गवर्गपरित्रात्रे नमः | 

९४९. ॐ गर्गसिद्धिप्रदायकाय नमः | 

९५०. ॐ गर्गग्लानिहराय नमः || ९५० || 


९५१. ॐ गर्गभ्रमहृदे नमः | 

९५२. ॐ गर्गसंगताय नमः | 

९५३. ॐ गर्गाचार्याय नमः | 

९५४. ॐ गर्गमुनये नमः | 

९५५. ॐ गर्गसम्मानभाजनाय नमः | 

९५६. ॐ गम्भीराय नमः | 

९५७. ॐ गणितप्रज्ञाय नमः | 

९५८. ॐ गणितागमसारविदे नमः | 

९५९. ॐ गणकाय नमः | 

९६०. ॐ गणकश्लाध्याय नमः || ९६० || 


९६१. ॐ गणकप्रणयोत्सुकाय नमः | 

९६२. ॐ गणकप्रवणस्वान्ताय नमः | 

९६३. ॐ गणिताय नमः | 

९६४. ॐ गणितागमाय नमः | 

९६५. ॐ गद्याय नमः | 

९६६. ॐ गद्यमयाय नमः | 

९६७. ॐ गद्यपद्यविद्याविशारदाय नमः | 

९६८. ॐ गललग्नमहानागाय नमः | 

९६९. ॐ गलदर्चिषे नमः | 

९७०. ॐ गलन्मदाय नमः || ९७० || 


९७१. ॐ गलत्कुष्ठीव्यथाहन्त्रे नमः | 

९७२. ॐ गलत्कुष्ठीसुखप्रदाय नमः | 

९७३. ॐ गम्भीरनाभये नमः | 

९७४. ॐ गम्भीरस्वराय नमः | 

९७५. ॐ गम्भीरलोचनाय नमः |

९७६. ॐ गम्भीरगुणसंपन्नाय नमः | 

९७७. ॐ गम्भीरगतिशोभनाय नमः | 

९७८. ॐ गर्भप्रदाय नमः | 

९७९. ॐ गर्भरूपाय नमः | 

९८०. ॐ गर्भापद्विनिवारकाय नमः || ९८० || 


९८१. ॐ गर्भागमनसंनाशाय नमः | 

९८२. ॐ गर्भदाय नमः | 

९८३. ॐ गर्भशोकनुदे नमः | 

९८४. ॐ गर्भत्रात्रे नमः | 

९८५. ॐ गर्भगोप्त्रे नमः | 

९८६. ॐ गर्भपुष्टिकराय नमः | 

९८७. ॐ गर्भाश्रयाय नमः | 

९८८. ॐ गर्भमयाय नमः | 

९८९. ॐ गर्भामयनिवारकाय नमः | 

९९०. ॐ गर्भाधाराय नमः || ९९० || 


९९१. ॐ गर्भधराय नमः | 

९९२. ॐ गर्भसंतोषसाधकाय नमः | 

९९३. ॐ गर्भगौरवसंधानसाधनाय नमः | 

९९४. ॐ गर्भवर्गहृदे नमः | 

९९५. ॐ गरीयसे नमः | 

९९६. ॐ गर्वनुदे नमः | 

९९७. ॐ गर्वमर्दिने नमः | 

 ९९८. ॐ गरदमर्दकाय नमः | 

९९९. ॐ गरसंतापशमनाय नमः | 

१०००. ॐ गुरुराज्यसुखप्रदाय नमः || १००० || 


|| इति श्रीरुद्रयामले गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ||                         

karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post