ads

श्री शिवा शिव द्वारा गणेश स्तोत्र | Shree Shiva Shiv krut Ganesh Stotram |

 

श्री शिवा शिव द्वारा गणेश स्तोत्र 

श्री शिवा शिव द्वारा गणेश स्तोत्र श्रीशक्तिशिवावूचतुः 

ॐ नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः | 
भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायक ||

स्वानन्दवासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय च | 
नाभिशेषाय देवाय ढुण्ढिराजाय ते नमः || 

वरदाभयहस्ताय नमः परशुधारिणे | 
नमस्ते सृणिहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः || 

अनामयाय सर्वाय सर्वपूज्याय ते नमः | 
सगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निर्गुणाय च || 

ब्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोऽस्तु ते | 
आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः || 

मात्रे पित्रे च सर्वेषां हेरम्बाय नमो नमः | 
अनादये च विघ्नेश विघ्नकर्त्रे नमो नमः || 

विघ्नहर्त्रे स्वभक्तानां लम्बोदर नमोऽस्तु ते | 
त्वदीयभक्तियोगेन योगीशाः शान्तिमागताः || 

किं स्तुवो योगरूपं तं प्रणमावश्च विध्नपम् | 
तेन तुष्टो भव स्वामिन्नित्युक्त्वा तं प्रणेमतुः || 

तावुत्थाप्य गणाधीश उवाच तौ महेश्वरौ || 

श्रीगणेश उवाच 

भवत्कृतमिदं स्तोत्रं मम भक्तिर्विवर्धनम् || 

भविष्यति च सौख्यस्य पठते शृण्वते प्रदम् | 
भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव पुत्रपौत्रादिकं तथा || 

धनधान्यदिकं सर्वं लभते तेन निश्चितम् || 

|| इति शक्तिशिवकृतं गणाधीशस्तोत्रं सम्पूर्णम् || 

  
श्री शिवा शिव द्वारा गणेश स्तोत्र | Shree Shiva Shiv krut Ganesh Stotram | श्री शिवा शिव द्वारा गणेश स्तोत्र | Shree Shiva Shiv krut Ganesh Stotram | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 2:52 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.