श्री शिवसहस्त्रनामावलिः | Shree Shiv Sahastra Namavali |

 

श्री शिवसहस्त्रनामावलिः |

श्री शिवसहस्त्रनामावलिः


१. ॐ स्थिराय नमः | 
२. ॐ स्थाणवे  नमः |
३. ॐ प्रभवे  नमः |
४. ॐ भीमाय  नमः |
५. ॐ प्रवराय  नमः |
६. ॐ वरदाय  नमः |
७. ॐ वराय  नमः |
८. ॐ सर्वात्मने  नमः |
९. ॐ सर्वविख्याताय  नमः |
१०. ॐ सर्वस्मै  नमः || १० || 

११. ॐ सर्वकाराय  नमः |
१२. ॐ भवाय  नमः |
१३. ॐ जटिने  नमः |
१४. ॐ चर्मिणे  नमः |
१५. ॐ शिखण्डिने  नमः |
१६. ॐ सर्वाङ्गाय  नमः |
१७. ॐ सर्वभावनाय  नमः |
१८. ॐ हराय  नमः |
१९. ॐ हरिणाक्षाय  नमः |
२०. ॐ सर्वभूतहराय  नमः || २० || 

२१. ॐ प्रभवे  नमः |
२२. ॐ प्रवृत्तये  नमः |
२३. ॐ निवृत्तये  नमः |
२४. ॐ नियताय  नमः |
२५. ॐ शाश्वताय  नमः |
२६. ॐ ध्रुवाय  नमः |
२७. ॐ श्मशानवासिने  नमः |
२८. ॐ भगवते  नमः |
२९. ॐ खचराय  नमः |
३०. ॐ गोचराय  नमः || ३० || 

३१. ॐ अर्दनाय  नमः |
३२. ॐ अभिवाद्याय  नमः |
३३. ॐ महाकर्मणे  नमः |
३४. ॐ तपस्विने  नमः |
३५. ॐ भूतभावनाय  नमः |
३६. ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय  नमः |
३७. ॐ सर्वलोकप्रजापतये  नमः |
३८. ॐ महारूपाय  नमः |
३९. ॐ महाकायाय  नमः |
४०. ॐ वृषरूपाय  नमः || ४० || 

४१. ॐ महायशसे  नमः |
४२. ॐ महात्मने  नमः |
४३. ॐ सर्वभूतात्मने  नमः |
४४. ॐ विश्वरूपाय  नमः |
४५. ॐ महाहनवे  नमः |
४६. ॐ लोकपालाय  नमः |
४७. ॐ अन्तर्हितात्मने  नमः |
४८. ॐ प्रसादाय  नमः |
४९. ॐ हयगर्दभये  नमः |
५०. ॐ पवित्राय  नमः || ५० || 

५१. ॐ महते  नमः |
५२. ॐ नियमाय  नमः |
५३. ॐ नियमश्रिताय  नमः |
५४. ॐ सर्वकर्मणे  नमः |
५५. ॐ स्वयम्भूताय  नमः |
५६. ॐ आदये  नमः |
५७. ॐ आदिकराय  नमः |
५८. ॐ निधये  नमः |
५९. ॐ सहस्त्राक्षाय  नमः |
६०. ॐ विशालाक्षाय  नमः || ६० || 

६१. ॐ सोमाय  नमः |
६२. ॐ नक्षत्रसाधकाय  नमः |
६३. ॐ चन्द्राय  नमः |
६४. ॐ सूर्याय  नमः |
६५. ॐ शनये  नमः |
६६. ॐ केतवे  नमः |
६७. ॐ ग्रहाय  नमः |
६८. ॐ ग्रहपतये  नमः |
६९. ॐ वराय  नमः |
७०. ॐ अत्रये  नमः || ७० || 

७१. ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे  नमः |
७२. ॐ मृगबाणार्पणाय  नमः |
७३. ॐ अनघाय  नमः |
७४. ॐ महातपसे  नमः |
७५. ॐ घोरतपसे  नमः |
७६. ॐ अदीनाय  नमः |
७७. ॐ दिनसाधकाय  नमः |
७८. ॐ संवत्सरकराय  नमः |
७९. ॐ मन्त्राय  नमः |
८०. ॐ प्रमाणाय  नमः || ८० || 

८१. ॐ परमाय नमः | 
८२. ॐ योगिने  नमः |
८३. ॐ योज्याय  नमः |
८४. ॐ महाबीजाय  नमः |
८५. ॐ महारेतसे  नमः |
८६. ॐ महाबलाय  नमः |
८७. ॐ सुवर्णरेतसे  नमः |
८८. ॐ सर्वज्ञाय  नमः |
८९. ॐ सुबीजाय  नमः |
९०. ॐ बीजवाहनाय  नमः || ९० || 

९१. ॐ दशबाहवे  नमः |
९२. ॐ अनिमिषाय  नमः |
९३. ॐ नीलकण्ठाय  नमः |
९४. ॐ उमापतये  नमः |
९५. ॐ विश्वरूपाय  नमः |
९६. ॐ स्वयं श्रेष्ठाय  नमः |
९७. ॐ बलवीराय  नमः |
९८. ॐ अबलगणाय  नमः |
९९. ॐ गणकर्त्त्रे  नमः |
१००. ॐ गणपतये  नमः || १०० || 

१०१. ॐ दिग्वाससे  नमः |
१०२. ॐ कामाय  नमः |
१०३. ॐ मन्त्रविदे  नमः |
१०४. ॐ परममन्त्राय  नमः |
१०५. ॐ सर्वभावकराय  नमः |
१०६. ॐ हराय  नमः |
१०७. ॐ कमण्डलुधराय  नमः |
१०८. ॐ धन्विने  नमः |
१०९. ॐ बाणहस्ताय  नमः |
११०. ॐ कपालवते  नमः || ११० || 

१११. ॐ अशनिने  नमः |
११२. ॐ शतन्धीने  नमः |
११३. ॐ खड्गिने  नमः |
११४. ॐ पट्टिशिने  नमः |
११५. ॐ आयुधिने  नमः |
११६. ॐ महते  नमः |
११७. ॐ स्त्रुवहस्ताय  नमः |
११८. ॐ सुरुपाय  नमः |
११९. ॐ तेजसे  नमः |
१२०. ॐ तेजस्करनिधये  नमः || १२० || 

१२१. ॐ उष्णीषिणे  नमः |
१२२. ॐ सुवक्त्राय  नमः |
१२३. ॐ उदग्राय  नमः |
१२४. ॐ विनताय  नमः |
१२५. ॐ दीर्धाय  नमः |
१२६. ॐ हरिकेशाय  नमः |
१२७. ॐ सुतीर्थाय  नमः |
१२८. ॐ कृष्णाय  नमः |
१२९. ॐ शृगालरूपाय  नमः |
१३०. ॐ सिद्धार्थाय  नमः || १३० || 

१३१. ॐ मुण्डाय  नमः |
१३२. ॐ सर्वशुभङ्कराय  नमः |
१३३. ॐ अजाय  नमः |
१३४. ॐ बहुरूपाय  नमः |
१३५. ॐ गन्धधारिणे  नमः |
१३६. ॐ कपर्दिने  नमः |
१३७. ॐ उर्ध्वरेतसे नमः |
१३८. ॐ उर्ध्वलिङ्गाय  नमः |
१३९. ॐ उर्ध्वशायिने नमः |
१४०. ॐ नभःस्थलाय नमः || १४० || 

१४१. ॐ त्रिजटिने नमः |
१४२. ॐ चीरवाससे नमः |
१४३. ॐ रुद्राय नमः |
१४४. ॐ सेनापतये नमः |
१४५. ॐ विभवे नमः |
१४६. ॐ अहश्चराय नमः |
१४७. ॐ नत्त्कंचराय नमः |
१४८. ॐ तिग्ममन्यवे नमः |
१४९. ॐ सुवर्चसाय नमः |
१५०. ॐ जगन्धेनमः || १५० || 

१५१. ॐ दैत्यन्धे नमः |
१५२. ॐ कालाय नमः |
१५३. ॐ लोकधात्रे नमः |
१५४. ॐ गुणाकराय नमः |
१५५. ॐ सिंहशार्दूलरुपाय नमः |
१५६. ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः |
१५७. ॐ कालयोगिने नमः |
१५८. ॐ महानादाय नमः |
१५९. ॐ सर्वकामाय नमः |
१६०. ॐ चतुष्पथाय नमः || १६० || 

१६१. ॐ निशाचराय नमः |
१६२. ॐ प्रेतचारिणे नमः |
१६३. ॐ भूतचारिणे नमः |
१६४. ॐ महेश्वराय नमः |
१६५. ॐ बहुभूताय नमः |
१६६. ॐ बहुधराय नमः |
१६७. ॐ स्वर्भानवे नमः |
१६८. ॐ अमिताय नमः |
१६९. ॐ गतये नमः |
१७०. ॐ नृत्यप्रियाय नमः || १७० || 

१७१. ॐ नित्यनर्ताय नमः |
१७२. ॐ नर्तकाय नमः |
१७३. ॐ सर्वलालसाय नमः |
१७४. ॐ घोराय नमः |
१७५. ॐ महातपसे नमः |
१७६. ॐ पाशाय नमः |
१७७. ॐ नित्याय नमः |
१७८. ॐ गिरिरुहाय नमः |
१७९. ॐ नभसे नमः |
१८०. ॐ सहस्त्रस्ताय नमः || १८० || 

१८१. ॐ विजयाय नमः |
१८२. ॐ व्यवसायाय नमः |
१८३. ॐ अतन्द्रिताय नमः |
१८४. ॐ अघर्षणाय नमः |
१८५. ॐ घर्षणात्मने नमः |
१८६. ॐ यज्ञन्धे नमः |
१८७. ॐ कामनाशकाय नमः |
१८८. ॐ दक्षयागापहारिणे नमः |
१८९. ॐ सुसहाय नमः |
१९०. ॐ मध्यमाय नमः || १९० || 

१९१. ॐ तेजोऽपहारिणे नमः |
१९२. ॐ बलध्ने नमः |
१९३. ॐ मुदिताय नमः |
१९४. ॐ अर्थाय नमः |
१९५. ॐ अजिताय नमः |
१९६. ॐ अवराय नमः |
१९७. ॐ गम्भीरघोषाय नमः | 
१९८. ॐ गम्भीराय नमः |
१९९. ॐ  गम्भीरबलवाहनाय नमः | 
२००. ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः || २०० || 

२०१. ॐ न्यग्रोधाय नमः | 
२०२. ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः | 
२०३. ॐ विभवे नमः | 
२०४. ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः | 
२०५. ॐ महाकायाय नमः | 
२०६. ॐ महाननाय नमः | 
२०७. ॐ विष्वक्सेनाय नमः | 
२०८. ॐ हरये नमः | 
२०९. ॐ यज्ञाय नमः | 
२१०. ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः || २१० || 

२११. ॐ तीक्ष्णतापाय नमः | 
२१२. ॐ हर्यश्वाय नमः |  
२१३. ॐ सहायाय नमः | 
२१४. ॐ कर्मकालविदे नमः | 
२१५. ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः | 
२१६. ॐ यज्ञाय नमः | 
२१७. ॐ समुद्राय नमः | 
२१८. ॐ वऽवामुखाय नमः | 
२१९. ॐ हुताशनसहायाय नमः | 
२२०. ॐ प्रशान्तात्मने नमः || २२० || 

२२१. ॐ हुताशनाय नमः | 
२२२. ॐ उग्रतेजसे नमः | 
२२३. ॐ महातेजसे नमः | 
२२४. ॐ जन्याय नमः |
२२५. ॐ विजयकालविदे नमः |
२२६. ॐ ज्योतिषामयनाय नमः |
२२७. ॐ सिद्धये नमः |
२२८. ॐ सर्वविग्रहाय नमः |
२२९. ॐ शिखिने नमः |
२३०. ॐ मुण्डिने नमः || २३० || 

२३१. ॐ जटिने नमः |
२३२. ॐ ज्वालिने नमः |
२३३. ॐ मूर्तिजाय नमः |
२३४. ॐ मुर्द्धगाय नमः |
२३५. ॐ बलिने नमः |
२३६. ॐ वेणविने नमः |
२३७. ॐ पणविने नमः |
२३८. ॐ तालिने नमः |
२३९. ॐ खलिने नमः |
२४०. ॐ कालकटंकटाय नमः || २४० || 

२४१. ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः |
२४२. ॐ गुणबुद्धये नमः |
२४३. ॐ लयाय नमः |
२४४. ॐ अगमाय नमः |
२४५. ॐ प्रजापतये नमः |
२४६. ॐ विश्वबाहवे नमः |
२४७. ॐ विभागाय नमः |
२४८. ॐ सर्वगाय नमः |
२४९. ॐ अमुखाय नमः |
२५०. ॐ विमोचनाय नमः || २५० || 

२५१. ॐ सुसरणाय नमः |
२५२. ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः |
२५३. ॐ मेढ्रजाय नमः |
२५४. ॐ बलचारिणे नमः |
२५५. ॐ महिचारिणे नमः |
२५६. ॐ स्त्रुताय नमः |
२५७. ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः |
२५८. ॐ सर्वातोद्यपरिग्रहाय नमः |
२५९. ॐ व्यालरूपाय नमः |
२६०. ॐ गुहावासिने नमः || २६० || 

२६१. ॐ गुहाय नमः |
२६२. ॐ मालिने नमः |
२६३. ॐ तरङ्गविदे नमः |
२६४. ॐ त्रिदशाय नमः |
२६५. ॐ त्रिकालधृषे नमः |
२६६. ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः |
२६७. ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः |
२६८. ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः |
२६९. ॐ सांख्यप्रसादाय नमः |
२७०. ॐ दुर्वाससे नमः || २७० || 

२७१. ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः |
२७२. ॐ प्रस्कन्दनाय नमः |
२७३. ॐ विभागज्ञाय नमः |
२७४. ॐ अतुल्याय नमः |
२७५. ॐ यज्ञविभागविदे नमः |
२७६. ॐ सर्ववासाय नमः |
२७७. ॐ सर्वचारिणे नमः |
२७८. ॐ दुर्वाससे नमः |
२७९. ॐ वासवाय नमः |
२८०. ॐ अमराय नमः || २८० || 

२८१. ॐ हैमाय नमः |
२८२. ॐ हेमकराय नमः |
२८३. ॐ अयज्ञाय नमः |
२८४. ॐ सर्वधारिणे नमः |
२८५. ॐ धरोत्तमाय नमः |
२८६. ॐ लोहिताक्षाय नमः |
२८७. ॐ महाक्षाय नमः |
२८८. ॐ विजयाक्षाय नमः |
२८९. ॐ विशारदाय नमः |
२९०. ॐ संग्रहाय नमः || २९० || 

२९१. ॐ निग्रहाय नमः |
२९२. ॐ कर्त्रे नमः |
२९३. ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः |
२९४. ॐ मुख्याय नमः |
२९५. ॐ अमुख्याय नमः |
२९६. ॐ देहाय नमः |
२९७. ॐ काहलये नमः |
२९८. ॐ सर्वकामदाय नमः |
२९९. ॐ सर्वकालप्रसादाय नमः |
३००. ॐ सुबलाय नमः || ३०० || 

३०१. ॐ बलरुपधृषे नमः |
३०२. ॐ सर्वकामवराय नमः |
३०३. ॐ सर्वदाय नमः |
३०४. ॐ सर्वतोमुखाय नमः |
३०५. ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः |
३०६. ॐ निपातिने नमः |
३०७. ॐ अवशाय नमः |
३०८. ॐ खगाय नमः |
३०९. ॐ रौद्ररूपाय नमः |
३१०. ॐ अंशवे नमः || ३१० || 

३११. ॐ आदित्याय नमः |
३१२. ॐ बहुरश्मये नमः |
३१३. ॐ सुवर्चसिने नमः |
३१४. ॐ वसुवेगाय नमः |
३१५. ॐ महावेगाय नमः |
३१६. ॐ मनोवेगाय नमः |
३१७. ॐ निशाचराय नमः |
३१८. ॐ सर्ववासिने नमः |
३१९. ॐ श्रियावासिने नमः |
३२०. ॐ उपदेशकराय नमः || ३२० || 

३२१. ॐ अकराय नमः |
३२२. ॐ मुनये नमः |
३२३. ॐ आत्मनिरालोकाय नमः |
३२४. ॐ सम्भग्नाय नमः |
३२५. ॐ सहस्त्रदाय नमः |
३२६. ॐ पक्षिणे नमः |
३२७. ॐ पक्षरूपाय नमः |
३२८. ॐ अतिदीप्ताय नमः |
३२९. ॐ विशाम्पतये नमः |
३३०. ॐ उन्मादाय नमः || ३३० || 

३३१. ॐ मदनाय नमः |
३३२. ॐ कामाय नमः |
३३३. ॐ अश्वत्थाय नमः |
३३४. ॐ अर्थकराय नमः |
३३५. ॐ यशसे नमः |
३३६. ॐ वामदेवाय नमः |
३३७. ॐ वामाय नमः |
३३८. ॐ प्राचे नमः |
३३९. ॐ दक्षिणाय नमः |
३४०. ॐ वामनाय नमः || २४० || 

३४१. ॐ सिद्धयोगिने नमः |
३४२. ॐ महर्षये नमः |
३४३. ॐ सिद्धार्थाय नमः |
३४४. ॐ सिद्धसाधकाय नमः |
३४५. ॐ भिक्षवे नमः |
३४६. ॐ भीक्षुरूपाय नमः |
३४७. ॐ विपणाय नमः |
३४८. ॐ मृदवे नमः |
३४९. ॐ अव्ययाय नमः |
३५०. ॐ महासेनाय नमः || ३५० || 

३५१. ॐ विशाखाय नमः |
 ३५२. ॐ षष्टिभागाय नमः |
३५३. ॐ गवाम्पतये नमः |
३५४. ॐ वज्रहस्ताय नमः |
३५५. ॐ विष्कम्भिने नमः |
३५६. ॐ चमूस्तम्भनाय नमः |
३५७. ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः |
३५८. ॐ तालाय नमः |
३५९. ॐ मधवे नमः |
३६०. ॐ मधुकलोचनाय नमः || ३६० || 

३६१. ॐ वाचस्पत्याय नमः |
३६२. ॐ वाजसनाय नमः |
३६३. ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः |
३६४. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः |
 ३६५. ॐ लोकचारिणे नमः |
३६६. ॐ सर्वचारिणे नमः |
३६७. ॐ विचारविदे नमः |
३६८. ॐ ईशानाय नमः |
३६९. ॐ ईश्वराय नमः |
३७०. ॐ कालाय नमः || ३७० || 

 ३७१. ॐ निशाचारिणे नमः |
 ३७२. ॐ पिनाकवते नमः |
 ३७३. ॐ निमित्तस्थाय नमः |
 ३७४. ॐ निमित्ताय नमः |
 ३७५. ॐ नन्दये नमः |
३७६. ॐ नन्दिकराय नमः |
३७७. ॐ हरये नमः |
३७८. ॐ नन्दीश्वराय नमः |
३७९. ॐ नन्दिने नमः |
३८०. ॐ नन्दनाय नमः || ३८० || 

३८१. ॐ नन्दिवर्द्धनाय नमः |
 ३८२. ॐ भगहारिणे नमः |
३८३. ॐ निहन्त्रे नमः |
३८४. ॐ कालाय नमः |
३८५. ॐ ब्रह्मणे नमः |
३८६. ॐ पितामहाय नमः |
३८७. ॐ चतुर्मुखाय नमः |
३८८. ॐ महालिङ्गाय नमः |
 ३८९. ॐ चारुलिङ्गाय नमः |
३९०. ॐ लिङ्गाध्यक्षाय नमः || ३९० || 

३९१. ॐ सुराध्यक्षाय नमः |
३९२. ॐ योगाध्यक्षाय नमः |
 ३९३. ॐ युगावहाय नमः |
 ३९४. ॐ बीजाध्यक्षाय नमः |
३९५. ॐ बीजकर्त्रे नमः |
३९६. ॐ अध्यात्मानुगताय नमः |
 ३९७. ॐ बलाय नमः |
३९८. ॐ इतिहासाय नमः |
३९९. ॐ संकल्पाय नमः |
४००. ॐ गौतमाय नमः || ४०० || 

४०१. ॐ निशाकराय नमः |
४०२. ॐ दम्भाय नमः |
४०३. ॐ अदम्भाय नमः |
 ४०४. ॐ वैदम्भाय नमः |
४०५. ॐ वश्याय नमः |
 ४०६. ॐ वशकराय नमः |
 ४०७. ॐ कलये नमः |
४०८. ॐ लोककर्त्रे नमः |
 ४०९. ॐ पशुपतये नमः |
४१०. ॐ महाकर्त्रे नमः || ४१० || 

 ४११. ॐ अनौषधाय नमः |
४१२. ॐ अक्षराय नमः |
४१३. ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः |
४१४. ॐ बलवते नमः |
 ४१५. ॐ शक्राय नमः |
४१६. ॐ नितये नमः |
 ४१७. ॐ अनितये नमः |
४१८. ॐ शुद्धात्मने नमः |
४१९. ॐ शुद्धाय नमः |
 ४२०. ॐ मान्याय नमः || ४२० || 

 ४२१. ॐ गतागताय नमः |
४२२. ॐ बहुप्रसादाय नमः |
४२३. ॐ सुस्वप्नाय नमः |
४२४. ॐ दर्पणाय नमः |
 ४२५. ॐ अमित्रजिते नमः |
 ४२६. ॐ वेदकाराय नमः |
४२७. ॐ मन्त्रकाराय नमः |
४२८. ॐ विदुषे नमः |
 ४२९. ॐ समरमर्दनाय नमः |
४३०. ॐ महामेघनिवासिने नमः || ४३० || 

४३१. ॐ महाघोराय नमः |
 ४३२. ॐ वशिने नमः |  
४३३. ॐ कराय नमः |
 ४३४. ॐ अग्निज्वालाय नमः |
 ४३५. ॐ महाज्वालाय नमः |
 ४३६. ॐ अतिधूम्राय नमः |
 ४३७. ॐ हुताय नमः |
४३८. ॐ हविषे नमः |
 ४३९. ॐ वृषणाय नमः |
४४०. ॐ शंकराय नमः || ४४० || 

 ४४१. ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः |
 ४४२. ॐ धूमकेतनाय नमः |
४४३. ॐ नीलाय नमः |  
४४४. ॐ अङ्गलुब्धाय नमः |
४४५. ॐ शोभनाय नमः |
४४६. ॐ निरवग्रहाय नमः |
४४७. ॐ स्वस्तिदाय नमः |
४४८. ॐ स्वस्तिभावाय नमः |
 ४४९. ॐ भागिने नमः |
४५०. ॐ भागकराय नमः || ४५० || 

४५१. ॐ लघवे नमः |
 ४५२. ॐ उत्सङ्गाय नमः |
४५३. ॐ महाङ्गाय नमः |
४५४. ॐ महागर्भपरायणाय नमः |
 ४५५. ॐ कृष्णवर्णाय नमः |
 ४५६. ॐ सुवर्णाय नमः |
४५७. ॐ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः |
 ४५८. ॐ महापादाय नमः |
 ४५९. ॐ महाहस्ताय नमः |
४६०. ॐ महाकायाय नमः || ४६० || 

 ४६१. ॐ महायशसे नमः |
 ४६२. ॐ महामूर्घ्ने  नमः |
४६३. ॐ महामात्राय नमः |
 ४६४. ॐ महानेत्राय नमः |
४६५. ॐ निशालयाय नमः |
४६६. ॐ महान्तकाय नमः |
 ४६७. ॐ महाकर्णाय नमः |
 ४६८. ॐ महोष्ठाय नमः |
 ४६९. ॐ महाहनवे नमः |
 ४७०. ॐ महानासाय  नमः || ४७० || 

४७१. ॐ महाकम्बवे नमः |
 ४७२. ॐ महाग्रीवाय नमः |
४७३. ॐ श्मशानभाजे नमः |
४७४. ॐ महावक्षसे नमः |
४७५. ॐ महोरस्काय नमः |
४७६. ॐ अन्तरात्मने नमः |
 ४७७. ॐ मृगालयाय नमः |
 ४७८. ॐ लम्बनाय नमः |
 ४७९. ॐ लम्बितोष्ठाय नमः |
 ४८०. ॐ महामायाय नमः || ४८० || 

 ४८१. ॐ पयोनिधये नमः |     
 ४८२. ॐ महादन्ताय नमः |
 ४८३. ॐ महादंष्ट्राय नमः |
 ४८४. ॐ महाजिह्वाय नमः |
 ४८५. ॐ महामुखाय नमः |
 ४८६. ॐ महानखाय नमः |
४८७. ॐ महारोम्णे नमः |
 ४८८. ॐ महाकोशाय नमः |
 ४८९. ॐ महाजटाय नमः |
 ४९०. ॐ प्रसन्नाय नमः || ४९० || 

 ४९१. ॐ प्रसादाय नमः |
 ४९२. ॐ प्रत्ययाय नमः |
 ४९३. ॐ गिरिसाधनाय नमः |
 ४९४. ॐ स्नेहनाय नमः |
  ४९५. ॐ अस्नेहनाय नमः |
 ४९६. ॐ अजिताय नमः |
 ४९७. ॐ महामुनये नमः |
 ४९८. ॐ वृक्षाकाराय नमः |  
 ४९९. ॐ वृक्षकेतवे नमः |
५००. ॐ अनलाय नमः || ५०० || 

 ५०१. ॐ वायुवाहनाय नमः |
 ५०२. ॐ गण्डलिने नमः |
 ५०३. ॐ मेरूधाम्ने नमः |
  ५०४. ॐ देवाधिपतये नमः |
 ५०५. ॐ अथर्वशीर्षाय नमः |
 ५०६. ॐ सामास्याय नमः |
 ५०७. ॐ ऋक्सहस्त्रामितेक्षणाय नमः |
 ५०८. ॐ यजुःपादभुजाय नमः |
 ५०९. ॐ गुह्याय नमः |
 ५१०. ॐ प्रकाशाय नमः || ५१० || 

 ५११. ॐ जङ्गमाय नमः |
 ५१२. ॐ अमोघार्थाय नमः |
 ५१३. ॐ प्रसादाय नमः |
५१४. ॐ अभिगम्याय नमः |
५१५. ॐ सुदर्शनाय नमः |
 ५१६. ॐ उपकाराय नमः |
५१७. ॐ प्रियाय नमः |
५१८. ॐ सर्वस्मै नमः |
५१९. ॐ कनकाय नमः |
 ५२०. ॐ काञ्चनच्छवये नमः || ५२० || 

 ५२१. ॐ नाभये नमः |
 ५२२. ॐ नन्दिकराय नमः |
५२३. ॐ भावाय नमः |
 ५२४. ॐ पुष्करस्थपतये नमः |
 ५२५. ॐ स्थिराय नमः |
 ५२६. ॐ द्वादशाय नमः |
 ५२७. ॐ त्रासनाय नमः |
 ५२८. ॐ आद्याय नमः |
 ५२९. ॐ यज्ञाय नमः |
५३०. ॐ यज्ञसमाहिताय नमः || ५३० || 

 ५३१. ॐ नक्त्ताय नमः |
 ५३२. ॐ कलये नमः |
 ५३३. ॐ कालाय नमः |
 ५३४. ॐ मकराय नमः |
 ५३५. ॐ कालपूजिताय नमः |
  ५३६. ॐ सगणाय नमः |
 ५३७. ॐ गणकाराय नमः |
 ५३८. ॐ भूतवाहनसारथये नमः |
 ५३९. ॐ भस्मशयाय नमः |
 ५४०. ॐ भस्मगोप्त्रे नमः || ५४० || 

 ५४१. ॐ भस्मभूताय नमः |
 ५४२. ॐ तरवे नमः |
 ५४३. ॐ गणाय नमः |
 ५४४. ॐ लोकपालाय नमः |
५४५.  ॐ अलोकाय नमः |
 ५४६. ॐ महात्मने नमः |
५४७. ॐ सर्वपूजिताय नमः |
 ५४८. ॐ शुक्लाय नमः |
 ५४९. ॐ त्रिशुक्लाय नमः |
 ५५०. ॐ सम्पन्नाय नमः || ५५० || 

 ५५१. ॐ शुचये नमः |
 ५५२. ॐ भूतनिषेविताय नमः |
 ५५३. ॐ आश्रमस्थाय नमः |
 ५५४. ॐ क्रियावस्थाय नमः |
 ५५५. ॐ विश्वकर्ममतये नमः |
 ५५६. ॐ वराय नमः |
 ५५७. ॐ विशालशाखाय नमः |
 ५५८. ॐ ताम्रोष्ठाय नमः |
 ५५९. ॐ अम्बुजालाय नमः |
 ५६०. ॐ सुनिश्चलाय नमः || ५६० || 

 ५६१. ॐ कपिलाय नमः |
 ५६२. ॐ कपिशाय नमः |
 ५६३. ॐ शुक्लाय नमः |
 ५६४. ॐ आयुषे नमः |
 ५६५. ॐ परस्मै नमः |
 ५६६. ॐ अपरस्मै नमः |
 ५६७. ॐ गन्धर्वाय नमः |
 ५६८. ॐ अदितये नमः |
 ५६९. ॐतार्क्ष्याय नमः |  
 ५७०. ॐ सुविज्ञेयाय नमः || ५७० || 

 ५७१. ॐ सुशारदाय नमः |
 ५७२. ॐ परश्वधायुधाय नमः |
 ५७३. ॐ देवाय नमः |
 ५७४. ॐ अनुकारिणे नमः |
 ५७५. ॐ सुबान्धवाय नमः |
 ५७६. ॐ तुम्बवीणाय नमः |
५७७. ॐ महाक्रोधाय नमः |
 ५७८. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः | 
५७९.  ॐ जलेशयाय नमः |

५८० उग्राय नमः || ५८० || 


५८१ वंशकराय नमः |

५८२ वंशाय नमः |

५८३ वंशनादाय नमः |

५८४ अनिन्दिताय नमः |

५८५ सर्वाङ्गरूपाय नमः |

५८६ मायाविने नमः |

५८७ सुहृदे नमः |

५८८ अनिलाय नमः |

५८९ अनलाय नमः |

५९० बन्धनाय नमः || ५९० || 


५९१ बंधकर्त्रे नमः |

५९२ सुबन्धनविमोचनाय नमः |

५९३ सयज्ञारये नमः |

५९४ सकामारये नमः |

५९५ महादंष्ट्राय नमः |

५९६ महायुधाय नमः |

५९७ बहुधा निन्दिताय नमः |

५९८ शर्वाय नमः |

५९९ शङ्कराय नमः |

६०० शङ्कराय नमः || ६०० || 


६०१ अधनाय नमः |

६०२ अमरेशाय नमः |

६०३ महादेवाय नमः |

६०४ विश्वदेवाय नमः |

६०५ सुरारिन्धे नमः |

६०६ अहिर्बुध्न्याय नमः |

६०७ अनिलाभाय नमः |

६०८ चेकितानाय नमः |

६०९ हविषे नमः |

६१० अजैकपदे नमः || ६१० || 


६११ कापालिने नमः |

६१२ त्रिशङ्कवे नमः |

६१३ अजिताय नमः |

६१४ शिवाय नमः |

६१५ धन्वन्तरये नमः |

६१६ धूमकेतवे नमः |

६१७ स्कन्दाय नमः |

६१८ वैश्रवणाय नमः |

६१९ धात्रे नमः |

६२० शक्राय नमः || ६२० || 


६२१ विष्णवे नमः |     

६२२ मित्राय नमः |

६२३ त्वष्ट्रे नमः |

६२४ ध्रुवाय नमः |

६२५ धराय नमः |

६२६ प्रभावाय नमः |

६२७ सर्वगाय वायवे नमः |

६२८ अर्यम्णे नमः |

६२९ सवित्रे नमः |

६३० रवये नमः || ६३० || 


६३१ उषङ्गवे नमः |

]६३२ विधात्रे नमः |

६३३ मान्धात्रे नमः |

६३४ भूतभावनाय नमः |

६३५ विभवे नमः |

६३६ वर्णविभाविने नमः |

६३७ सर्वकामगुणावहाय नमः |

६३८ पद्मनाभाय नमः |

६३९ महागर्भाय नमः |

६४० चन्द्रवक्त्राय नमः || ६४० || 


६४१ अनिलाय नमः |

६४२ अनलाय नमः |

६४३ बलवते नमः |

    ६४४ उपशान्ताय नमः |

६४५ पुराणाय नमः |

      ६४६ पुण्यचञ्चुरिणे नमः |

६४७ कुरूकर्त्रे नमः |

६४८ कुरुवासिने नमः |

६४९ कुरुभुताय नमः |

६५० गुणौषधाय नमः || ६५० || 


६५१ सर्वाशयाय नमः |

६५२ दर्भचारिणे नमः |

६५३ सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः |

६५४ देवदेवाय नमः |

६५५ सुखासक्ताय नमः |

६५६ सते नमः |

६५७ असते नमः |

६५८ सर्वरत्नविदे नमः |

६५९ कैलासगिरिवासिने नमः |

६६० हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः || ६६० || 


६६१ कूलहारिणे नमः |

६६२ कूलकर्त्रे नमः |

६६३ बहुविद्याय नमः |

६६४ बहुप्रदाय नमः |

६६५ वणिजाय नमः |

६६६ वर्धकिने नमः |

६६७ वृक्षाय नमः |

६६८ बकुलाय नमः |

६६९ चन्दनाय नमः |

६७० छदाय नमः || ६७० || 


६७१ सारग्रीवाय नमः |

६७२ महाजत्रवे नमः |

६७३ अलोलाय नमः |

६७४ महौषधाय नमः |

६७५ सिद्धार्थकारिणे नमः |

६७६ सिद्धार्थाय नमः |

६७७ छन्दोव्याकारणोत्तराय नमः |

६७८ सिंहनादाय नमः |

६७९ सिंहदंष्ट्राय नमः |

६८० सिंहगाय नमः || ६८० || 


६८१ सिंहवाहनाय नमः |

६८२ प्रभावात्मने नमः |

६८३ जगत्कालस्थालाय नमः |

६८४ लोकहिताय नमः |

६८५ तरवे  नमः |

६८६ सारङ्गाय नमः |

६८७ नवचक्राङ्गाय नमः |

६८८ केतुमालिने नमः |

६८९ सभावनाय नमः |

६९० भूतललाय नमः || ६९० || 


६९१ भूतपतये नमः |

६९२ अहोरात्राय नमः |

६९३ अनिन्दिताय नमः |

६९४ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः |

६९५ सर्वभूतानां निलयाय नमः |  

६९६ विभवे नमः |

६९७ भवाय नमः |

६९८ अमोघाय नमः |

६९९ संयताय नमः |

७०० अश्वाय नमः || ७०० || 


७०१ भोजनाय नमः |

७०२ प्राणधारणाय नमः |

७०३ धृतिमते नमः |

७०४ मतिमते नमः |

७०५. दक्षाय नमः |

७०६ सत्कृताय नमः |

७०७ युगाधिपाय नमः |

७०८ गोपालये नमः |

७०९ गोपतये नमः |

७१० ग्रामाय नमः || ७१० || 


७११ गोचर्मवसनाय नमः |

७१२ हरये नमः |

७१३ हिरण्यबाहवे नमः |

७१४ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः |

७१५ प्रकृष्टारये नमः |

७१६ महाहर्षाय नमः |

७१७ जितकामाय नमः |

७१८ जितेन्द्रियाय नमः |

७१९ गान्धाराय नमः |

७२० सुवासाय नमः || ७२० || 


७२१ तपःसक्ताय नमः |

७२२ रतये नमः |

७२३ नराय नमः |

७२४ महागिताय नमः |

७२५ महानृत्याय नमः |

७२६ अप्सरोगसेविताय नमः |

७२७ महाकेतवे नमः |

७२८ महाधातवे नमः |

७२९ नैकसानुचराय नमः |

७३० चलाय नमः || ७३० || 


७३१ आवेदनियाय नमः |

७३२ आदेशाय नमः |

७३३ सर्वगन्धसुखावहाय नमः |

७३४ तोरणाय नमः |

७३५ तारणाय नमः |

७३६ वाताय नमः |

७३७ परिध्यै नमः |

७३८ पतिखेचराय नमः |

७३९ संयोगवर्धनाय नमः |

७४० वृद्धाय नमः || ७४० || 


७४१ अतिवृद्धाय नमः |

७४२ गुणाधिकाय नमः |

७४३ नित्याय आत्मसहायाय नमः |

७४४ देवासुरपतये नमः |

७४५ पत्ये नमः |

७४६ युक्ताय नमः |

७४७ युक्तबाहवे नमः |

७४८ देवाय दिविसुपर्वणाय नमः |

७४९ आषाढाय नमः |

७५० सुषाढाय नमः || ७५० || 


७५१ ध्रुवाय नमः |

७५२ हरिणाय नमः |

७५३ हराय नमः |

७५४ आवर्तमानेभ्यो वपुषे नमः |

७५५ वसुश्रेष्ठाय नमः | 

७५६ महापथाय नमः |

७५७ विमर्शाय शिरोहारिणे नमः |

७५८ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः |

७५९ अक्षाय नमः |

७६० सर्वयोगिने नमः || ७६० ||      


७६१ महाबलाय नमः |    

७६२ समाम्नायाय नमः |

७६३ असमाम्नायाय नमः |

७६४ तीर्थदेवाय नमः |

७६५ महारथाय नमः |

७६६ निर्जीवाय नमः |

७६७ जीवनाय नमः |

 ७६८ मन्त्राय नमः |

७६९ शुभाक्षाय नमः |    

७७० बहुकर्कशाय नमः || ७७० || 


७७१ रत्नप्रभूताय नमः |

७७२ रत्नाङ्गाय नमः |

७७३ महार्णवनिपानविदे नमः |

७७४ मूलाय नमः |

७७५ विशालाय नमः |

७७६ अमृताय नमः |

७७७ व्यक्ताव्यक्ताय नमः |

७७८ तपोनिधये नमः |

७७९ आरोहणाय नमः |

७८० अधिरोहाय  नमः || ७८० || 


७८१ शीलधारिणे  नमः | 

७८२ महायशसे  नमः | 

७८३ सेनाकल्पाय  नमः | 

७८४ महाकल्पाय  नमः | 

७८५ योगाय  नमः | 

७८६. युगकराय  नमः | 

७८७ हरये  नमः | 

७८८ युगरुपाय  नमः | 

७८९ महारूपाय  नमः | 

७९० महानागहनाय  नमः || ७९० || 


७९१ अवधाय  नमः | 

७९२ न्यायनिर्वपणाय  नमः | 

७९३ पादाय  नमः | 

७९४ पण्डिताय  नमः | 

७९५ अचलोपमाय  नमः | 

७९६ बहुमालाय नमः |     

७९७ महामालाय नमः |

७९८ शशिने हरसुलोचनाय नमः |

७९९ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः |

८०० त्रियुगाय नमः || ८०० || 


८०१ सफलोदयाय नमः |

८०२ त्रिलोचनाय नमः |

८०३ विषण्णाङ्गाय नमः |

८०४ मणिविद्धाय नमः | 

  ८०५. ॐ जटाधराय नमः | 

८०६. ॐ विन्दवे नमः |

८०७. ॐ विसर्गाय नमः |

८०८. ॐ सुमुखाय  नमः |

८०९. ॐ शराय नमः |

८१०. ॐ सर्वायुधाय नमः || ८१० || 


८११. ॐ सहाय नमः |

८१२. ॐ निवेदनाय नमः |

८१३. ॐ सुखाजाताय नमः |

८१४. ॐ सुगन्धाराय नमः |

८१५. ॐ महाधनुषे नमः |

८१६. ॐ भगवते गन्धपालिने नमः |

८१७. ॐ सर्वकर्मणामुत्थानाय नमः |

८१८. ॐ मन्थानाय बहुलाय नमः | 

८१९. ॐ सकलाय नमः |

८२०. ॐ सर्वलोचनाय नमः || ८२० || 


८२१. ॐ तलस्तालाय नमः |   

  ८२२. ॐ करस्थालिने नमः |   

८२३. ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः |

८२४. ॐ महते नमः |

२५. ॐ छत्राय नमः |

८२६. ॐ सुच्छत्राय नमः |

८२७. ॐ विख्यातलोकाय नमः |

८२८. ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः |

८२९. ॐ मुण्डाय नमः |

८३०. ॐ विरुपाय नमः || ८३० || 


८३१. ॐ विकृताय नमः |

८३२. ॐ दण्डिने नमः |

८३३. ॐ कुण्डिने नमः |

८३४. ॐ विकुर्वणाय नमः |

८३५. ॐ हर्यक्षाय नमः |

८३६. ॐ ककुभाय नमः |

८३७. ॐ वज्रिणे नमः |

८३८. ॐ शतजिह्वाय नमः |

८३९. ॐ सहस्त्रपादे सहस्त्रमूर्ध्ने नमः |

८४०. ॐ देवेन्द्राय नमः || ८४० || 


८४१. ॐ सर्वदेवमयाय नमः |

८४२. ॐ गुरवे नमः |

८४३. ॐ सहस्त्रबाहवे नमः |

८४४. ॐ सर्वाङ्गाय नमः |

८४५. ॐ शरण्याय नमः |

८४६. ॐ सर्वलोककृते नमः |

८४७. ॐ पवित्राय नमः |

८४८. ॐ त्रिककुन्मन्त्राय नमः |

८४९. ॐ कनिष्ठाय नमः |

८५०. ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः || ८५० || 


८५१. ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः |

८५२. ॐ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः |

८५३. ॐ पद्मगर्भाय नमः |

८५४. ॐ महागर्भाय नमः |

८५५. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः |

८५६. ॐ जलोद्भवाय नमः |

८५७. ॐ गभस्तये नमः |

८५८. ॐ ब्रह्मकृते नमः |

८५९. ॐ ब्रह्मिणे नमः |  

८६०. ॐ ब्रह्मविदे नमः || ८६० || 


८६१. ॐ ब्राह्मणाय नमः |

८६२. ॐ गतये नमः |

८६३. ॐ अनन्तरूपाय नमः |

८६४. ॐ नैकात्मने नमः |

८६५. ॐ स्वयंभुवाय तिग्मतेजसे नमः |

८६६. ॐ उर्ध्वगात्मने नमः |

८६७. ॐ पशुपतये नमः |

८६८. ॐ वातरंहसे नमः |

८६९. ॐ मनोजवाय नमः |

८७०. ॐ चन्दनिने नमः || ८७० || 


८७१. ॐ पद्मनालाग्राय नमः |

८७२. ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः |

८७३. ॐ नराय नमः |

८७४. ॐ कर्णिकारमहास्त्रग्विणे नमः |

८७५. ॐ नीलमौलये नमः |

८७६. ॐ पिनाकधृते नमः |

८७७. ॐ उमापतये नमः |

८७८. ॐ उमाकान्ताय नमः |

८७९. ॐ जाह्नवीधृते नमः |

८८०. ॐ उमाधवाय नमः || ८८० || 


८८१. ॐ वराय वराहाय नमः |

८८२. ॐ वरदाय नमः |

८८३. ॐ वरेण्याय नमः |

८८४. ॐ सुमहास्वनाय नमः |

८८५. ॐ महाप्रसादाय नमः |

८८६. ॐ दमनाय 

८८७. ॐ शत्रुघ्ने नमः |

८८८. ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः |

८८९. ॐ पीतात्मने नमः |

८९०. ॐ परमात्मने नमः || ८९० || 


८९१. ॐ प्रयतात्मने नमः |

८९२. ॐ प्रधानधृते नमः |

८९३. ॐ सर्वपार्श्वमुखाय  नमः |

८९४. ॐ त्र्यक्षाय नमः |

८९५. ॐ धर्मसाधारणाय वराय  नमः |

८९६. ॐ चराचरात्मने नमः |

८९७. ॐ सूक्ष्मात्मने नमः |

८९८. ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः |

८९९. ॐ साध्यर्षये नमः |

९००. ॐ आदित्याय वसवे नमः || ९०० || 


९०१. ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः |

९०२. ॐ व्यासाय नमः |

९०३. ॐ सुसंक्षेपाय विस्तराय सर्गाय नमः |

९०४. ॐ पर्ययाय नराय नमः |

९०५. ॐ ऋतवे नमः |

९०६. ॐ संवत्सराय नमः | 

९०७. ॐ मासाय नमः |

९०८. ॐ पक्षाय नमः |

९०९. ॐ संख्यासमापनाय नमः |

९१०.ॐ कलाभ्यो नमः || ९१० ||


९११. ॐ काष्ठाभ्यो नमः |

९१२. ॐ लवेभ्यो नमः |

९१३. ॐ मात्राभ्यो नमः |

९१४. ॐ मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः |

९१५. ॐ क्षणेभ्यो नमः |

९१६. ॐ विश्वक्षेत्राय नमः |

९१७. ॐ प्रजाबीजाय नमः |

९१८. ॐ लिङ्गाय नमः |

९१९. ॐ आद्याय निर्गमाय नमः |

९२०. ॐ सते नमः || ९२० ||


९२१. ॐ असते नमः | 

९२२. ॐ व्यक्ताय नमः |

९२३. ॐ अव्यक्ताय नमः |

९२४. ॐ पित्रे नमः |

९२५. ॐ मात्रे नमः |

९२६. ॐ पितामहाय नमः |

९२७. ॐ स्वर्गद्वाराय नमः |

९२८. ॐ प्रजाद्वाराय नमः |

९२९. ॐ मोक्षद्वाराय नमः |

९३०. ॐ त्रिविष्टपाय नमः || ९३० || 


९३१. ॐ निर्वाणाय नमः 

९३२. ॐ ह्लादनाय नमः |

९३३. ॐ ब्रह्मलोकाय नमः |

९३४. ॐ परस्यै गतये नमः |

९३५. ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः |

९३६. ॐ देवासुरपरायणाय नमः |

९३७. ॐ देवासुरगुरवे नमः |

९३८. ॐ देवाय नमः |

९३९. ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः |

९४०. ॐ देवासुरमहामात्राय नमः || ९४० || 


९४१. ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः |

९४२. ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः |

९४३. ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः |

९४४. ॐ देवातिदेवाय नमः |

९४५. ॐ देवर्षये नमः |

९४६. ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः |

९४७. ॐ देवासुरेश्वराय नमः |

९४८. ॐ विश्वस्मै नमः |

९४९. ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः |

९५०. ॐ सर्वदेवमयाय नमः || ९५० || 


९५१. ॐ अचिन्त्याय नमः |  

९५२. ॐ देवतात्मने नमः |

९५३. ॐ आत्मसम्भवाय नमः |

९५४. ॐ उद्भिदे नमः |

९५५. ॐ त्रिविक्रमाय नमः |

९५६. ॐ वैद्याय नमः |

९५७. ॐ विरजसे नमः |

९५८. ॐ नीरजसे नमः |

९५९. ॐ अमराय नमः |

९६०. ॐ ईड्याय नमः || ९६० || 


९६१. ॐ हस्तीश्वराय नमः |

९६२. ॐ व्याघ्राय नमः |

९६३. ॐ देवसिंहाय नमः |

९६४. ॐ नरर्षभाय नमः |

९६५. ॐ विबुधाय नमः |

९६६. ॐ अग्रवराय नमः |

९६७. ॐ सूक्ष्माय नमः |

९६८. ॐ सर्वदेवाय नमः |

९६९. ॐ तपोमयाय नमः |

९७०. ॐ सुयुक्ताय नमः || ९७० || 


९७१. ॐ शोभनाय नमः |

९७२. ॐ वज्रिणे नमः |

९७३. ॐ प्रासनां प्रभवाय नमः |

९७४. ॐ अव्ययाय नमः |

९७५. ॐ गुहाय नमः |

९७६. ॐ कान्ताय नमः |

९७७. ॐ निजाय सर्गाय नमः |

९७८. ॐ पवित्राय नमः |

९७९. ॐ सर्वपावनाय नमः |

९८०. ॐ श्रृङ्गिणे नमः || ९८० || 


९८१. ॐ शृङ्गप्रियाय नमः |

९८२. ॐ बभ्रवे नमः |

९८३. ॐ राजराजाय नमः |

९८४. ॐ निरामयाय नमः |

९८५. ॐ अभिरामाय नमः |

९८६. ॐ सुरगणाय नमः |

९८७. ॐ विरामाय नमः |

९८८. ॐ सर्वसाधनाय नमः |

 ९८९.ॐ ललाटाक्षाय नमः |

९९०. ॐ विश्वदेवाय नमः || ९९० || 


९९१. ॐ हरिणाय नमः |

९९२. ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः |

९९३. ॐ स्थावराणां पतये नमः |

९९४. ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः |

९९५. ॐ सिद्धार्थाय नमः |

९९६.ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः |

९९७.ॐ अचिन्त्याय नमः |

 ९९८.ॐ सत्यव्रताय नमः |

९९९. ॐ शुचये नमः |

१०००. ॐ वृताधिपाय नमः || १००० ||   


१००१. ॐ परस्मै नमः |

१००२. ॐ ब्रह्मणे नमः |

१००३. ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः |

१००४. ॐ विमुक्ताय नमः |

१००५. ॐ मुक्ततेजसे नमः |

१००६. ॐ श्रीमते नमः |

१००७. ॐ श्रीवर्धनाय नमः |

१००८. ॐ जगते नमः || १००८ ||  


|| इति श्री शिवसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा || 

     

  

karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post