Showing posts from July, 2022

शम्भुस्तुतिः | Shambhustuti |

शम्भुस्तुतिः  शम्भुस्तुति   श्री रामचन्द्र उवाच  नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावम् |  नमामि…

Load More
That is All