ads

महादेव स्तुतिः | Mahadev Stuti |

 

महादेव स्तुतिः 

महादेव स्तुतिः


बृहस्पतिरुवाच 

जय शङ्कर शान्त शशाङ्करुचे रुचिरार्थद सर्वद सर्वशुचे | 
शुचिदत्तगृहीतमहोपहृते हृतभक्तजनोद्धततापतते || १ || 

ततसर्वहृदम्बर वरद नते नतवृजिनमहावनदाहकृते | 
कृतविविधचरित्रतनो सुतनो तनुविशिखविशोषणधैर्यनिधे || २ || 

निधनादिविवर्जित कृतनतिकृत् कृतिविहितमनोरथपन्नगभृत् | 
नमभर्तुसुतार्पितवामवपुः स्ववपुः परिपूरितसर्वजगत् || ३ || 

त्रिगजन्मयरुप विरुप सुदृग् दृगुदञ्चन कुञ्चनकृतहुतभुक् | 
भव भूतपते प्रमथैकपते पतितेष्वपि दत्तकरप्रसृते || ४ || 

प्रसृताखिलभूतकसंवरण प्रणवध्वनिसौधसुधांशुधर | 
धरराजकुमारिकया परया परितः परितुष्ट नतोऽस्मि शिव || ५ || 

शिव देव गिरीश महेश विभो विभवप्रद गिरिश शिवेश मृड | 
मृडयोडुप्रतिघ्र जगत् त्रितयं कृतयन्त्रणभक्तिविघातकृताम् || ६ || 

न कृतान्तत एष विभेमि हर प्रहराशु महाघममोघमते | 
न मतान्तरमन्यदवैमि शिवं शिवपादनतेः प्रणतोऽस्मि ततः || ७ || 

विततेऽत्र जगत्यखिलेऽघहरं हरतोषणमेव परं गुणवत् | 
गुणहीनमहीनमहावलयं प्रलयान्तकमिश नमोऽस्मि ततः || ८ || 

इति स्तुत्वा महादेवं विररामाङ्गिरः सुतः | 
व्यतरच्च महेशानः स्तुत्या तुष्टो वरान् बहून् || ९ || 

बृहता तपसाऽनेन बृहतां पतिरेध्यहो | 
नाम्ना बृहस्पतिरिति ग्रहेष्वर्च्यो भव द्विज || १० || 

अस्य स्तोत्रस्य पठनादपि वागुदियाच्च यम् | 
तस्य स्यात् संस्कृता वाणी त्रिभिर्वर्षैस्त्रिकालतः || ११ || 

अस्य स्तोत्रस्य पठनान्नियतं मम संनिधौ | 
न दुर्वृत्तौ प्रवृत्तिः स्यादविवेकवतां नृणाम् || १२ || 

अदः स्तोत्रं पठञ्चन्तुर्जातु पीडां ग्रहोद्भवाम् | 
न प्राप्स्यति ततो जप्यमिदं स्तोत्रं ममाग्रतः || १३ || 

नित्यं प्रातः समुत्थाय यः पठिष्यति मानवः | 
इमां स्तुतिं हरिष्येऽहं तस्य बाधाः सुदारुणाः || १४ || 

त्वत्प्रतिष्ठितलिङ्गस्य पूजां कृत्वा प्रयत्नतः | 
इमां स्तुतिमधियानो मनोवाञ्छामवाप्स्यति || १५ || 

|| इति श्रीस्कन्दपुराणे काशीखण्डे महादेवस्तुतिः सम्पूर्णा ||          
महादेव स्तुतिः | Mahadev Stuti | महादेव स्तुतिः | Mahadev Stuti | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 2:26 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.