ads

शिव शिरोमालिका स्तुतिः | Shiv Shiromalika Stuti |

 

शिव शिरोमालिका स्तुतिः

शिव शिरोमालिका स्तुतिः 

पित्रोः पादाब्जसेवागतगिरितनयापुत्रपत्रातिभीत 
क्षुभ्यद्भूषाभुजङ्गश्वसनगुरुमरुद्दीप्तनेत्रग्नितापात्त | 

स्विद्यन्मौलीन्दुखण्डस्त्रुतबहुलसुधासेकसंजातजीवा 
पूर्वाधितं पठन्ती ह्यवतु विधिशिरोमालिका शूलिनो वः || 

|| इति शिव शिरोमालिका स्तुतिः सम्पूर्णा ||   
शिव शिरोमालिका स्तुतिः | Shiv Shiromalika Stuti | शिव शिरोमालिका स्तुतिः | Shiv Shiromalika Stuti | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 3:52 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.