શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવલી । Vishnu Sahastra namavali gujarati ma |

 

શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવલી 

શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવલી ઓમ વિશ્વસ્મૈ નમઃ ।
ઓમ વિષ્ણવે નમઃ ।
ઓમ વષટ્કારાય નમઃ ।
ઓમ ભૂતભવ્ય ભવત પ્રભવે નમઃ ।
ઓમ ભૂતકૃતે નમઃ ।
ઓમ ભૂતભૃતે નમઃ ।
ઓમ ભાવાય નમઃ ।
ઓમ ભૂતાત્મને નમઃ ।
ઓમ ભૂતભાવનાય નમઃ ।
ઓમ પૂતાત્મને નમઃ || 10 ||

ઓમ પરમાત્મને નમઃ ।
ઓમ મુક્તાનાં પરમાગતયે નમઃ ।
ઓમ અવ્યયાય નમઃ ।
ઓમ પુરુષાય નમઃ ।
ઓમ સાક્ષિણે નમઃ ।
ઓમ ક્ષેત્રજ્ઞાય નમઃ ।
ઓમ અક્ષરાય નમઃ ।
ઓમ યોગાય નમઃ ।
ઓમ યોગવિદાં નેત્રે નમઃ ।
ઓમ પ્રધાન પુરુષેશ્વરાય નમઃ || 20 ||

ઓમ નારસિંહવપુષે નમઃ ।
ઓમ શ્રીમતે નમઃ ।
ઓમ કેશવાય નમઃ ।
ઓમ પુરુષોત્તમાય નમઃ ।
ઓમ સર્વસ્મૈ નમઃ |
ઓમ શર્વાય નમઃ ।
ઓમ શિવાય નમઃ ।
ઓમ સ્થાણવે નમઃ ।
ઓમ ભૂતાદયે નમઃ ।
ઓમ નિધયે અવ્યયાય નમઃ || 30 ||
 
ઓમ સંભવાય નમઃ ।
ઓમ ભાવનાય નમઃ ।
ઓમ ભર્ત્રે નમઃ ।
ઓમ પ્રભવાય નમઃ ।
ઓમ પ્રભવે નમઃ ।
ઓમ ઈશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ સ્વયંભુવે નમઃ ।
ઓમ શંભવે નમઃ ।
ઓમ આદિત્યાય નમઃ ।
ઓમ પુષ્કરાક્ષાય નમઃ || 40 ||

ઓમ મહાસ્વનાય નમઃ ।
ઓમ અનાદિનિધનાય નમઃ ।
ઓમ ધાત્રે નમઃ ।
ઓમ વિધાત્રે નમઃ ।
ઓમ ધાતવેઉત્તમાય નમઃ ।
ઓમ અપ્રમેયાય  નમઃ ।
ઓમ હૃષિકેશાય નમઃ ।
ઓમ પદ્મનાભાય નમઃ ।
ઓમ અમરપ્રભવે નમઃ ।
ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ || 50 ||
 
ઓમ મનવે નમઃ ।
ઓમ ત્વષ્ટ્રે નમઃ ।
ઓમ સ્થવિષ્ઠાય નમઃ ।
ઓમ સ્થવિરાય ધ્રુવાય નમઃ ।
ઓમ અગ્રાહ્યાય નમઃ ।
ઓમ શાશ્વતાય નમઃ ।
ઓમ કૃષ્ણાય નમઃ ।
ઓમ લોહિતાક્ષાય નમઃ ।
ઓમ પ્રતર્દનાય નમઃ ।
ઓમ પ્રભૂતાય નમઃ || 60 ||
 
ઓમ ત્રિકકુબધામ્ને નમઃ ।
ઓમ પવિત્રાય નમઃ ।
ઓમ મંગલ પરાય નમઃ ।
ઓમ ઈશાનાય નમઃ ।
ઓમ પ્રાણદાય નમઃ ।
ઓમ પ્રાણાય નમઃ ।
ઓમ જ્યેષ્ઠાય નમઃ ।
ઓમ શ્રેષ્ઠાય નમઃ ।
ઓમ પ્રજાપતયે નમઃ ।
ઓમ હિરણ્યગર્ભાય નમઃ || 70 ||
 
ઓમ ભુગર્ભાય નમઃ ।
ઓમ માધવાય નમઃ ।
ઓમ મધુસૂદનાય નમઃ ।
ઓમ ઈશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ વિક્રમીણે નમઃ ।
ઓમ ધન્વિને નમઃ ।
ઓમ મેધાવિને નમઃ ।
ઓમ વિક્રમાય નમઃ ।
ઓમ ક્રમાય નમઃ ।
ઓમ અનુત્તમાય નમઃ || 80 ||

ઓમ દુરાધર્ષાય નમઃ ।
ઓમ કૃતજ્ઞાય નમઃ ।
ઓમ કૃતયે નમઃ ।
ઓમ આત્મવતે નમઃ ।
ઓમ સુરેશાય નમઃ ।
ઓમ શરણાય નમઃ ।
ઓમ શર્મણે નમઃ । 
ઓમ વિશ્વરેતસે નમઃ ।
ઓમ પ્રજાભવાય નમઃ ।
ઓમ અહને નમઃ || 90 ||

ઓમ સંવત્સરાય નમઃ ।
ઓમ વ્યાલાય નમઃ ।
ઓમ પ્રત્યયાય નમઃ ।
ઓમ સર્વદર્શનાય નમઃ ।
ઓમ અજાય નમઃ ।
ઓમ સર્વેશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ સિદ્ધાય નમઃ ।
ઓમ સિદ્ધયે નમઃ ।
ઓમ સર્વાદયે નમઃ ।
ઓમ અચ્યુતાય નમઃ || 100 ||

ઓમ વૃષાકપયે નમઃ ।
ઓમ અમેયાત્મને નમઃ ।
ઓમ સર્વયોગવિનિઃસૃતાય નમઃ ।
ઓમ વસવે નમઃ ।
ઓમ વસુમનસે નમઃ ।
ઓમ સત્યાય નમઃ ।
ઓમ સમાત્મને નમઃ ।
ઓમ અસમ્મિતાય નમઃ ।
ઓમ સમાય નમઃ ।
ઓમ અમોઘાય નમઃ || 110 ||

ઓમ પુણ્ડરીકાક્ષાય નમઃ ।
ઓમ વૃષકર્મણે નમઃ ।
ઓમ વૃષાકૃતયે નમઃ ।
ઓમ રુદ્રાય નમઃ ।
ઓમ બહુશિરસે નમઃ ।
ઓમ બભ્રવે નમઃ ।
ઓમ વિશ્વયોનયે નમઃ ।
ઓમ શુચિશ્રવસે નમઃ ।
ઓમ અમૃતાય નમઃ ।
ઓમ શાશ્વત સ્થાણવે નમઃ || 120 ||

ઓમ વરારોહાય નમઃ ।
ઓમ મહાતપસે નમઃ ।
ઓમ સર્વગાય નમઃ ।
ઓમ સર્વવિદ્ભાનવે નમઃ ।
ઓમ વિશ્વકસેનાય નમઃ ।
ઓમ જનાર્દનાય નમઃ ।
ઓમ વેદાય નમઃ ।
ઓમ વેદવિદે નમઃ ।
ઓમ અવ્યંગાય નમઃ ।
ઓમ વેદાંગાય નમઃ || 130 ||
 
ઓમ વેદવિદે નમઃ ।
ઓમ કવયે નમઃ ।
ઓમ લોકાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ઓમ સુરાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ઓમ ધર્માધ્યક્ષાય નમઃ ।
ઓમ કૃતાકૃતાય નમઃ ।
ઓમ ચતુરાત્મને નમઃ ।
ઓમ ચતુર્વ્યૂહાય નમઃ ।
ઓમ ચતુર્દંષ્ટ્રાય નમઃ ।
ઓમ ચતુર્ભુજાય નમઃ || 140 ||
 
ઓમ ભ્રાજિષ્ણવે નમઃ ।
ઓમ ભોજનાય નમઃ ।
ઓમ ભોક્ત્રે નમઃ ।
ઓમ સહિષ્ણવે નમઃ ।
ઓમ જગદાદિજાય નમઃ ।
ઓમ અનઘાય નમઃ ।
ઓમ વિજયાય નમઃ ।
ઓમ જેત્રે નમઃ ।
ઓમ વિશ્વયોનયે નમઃ ।
ઓમ પુનર્વસવે નમઃ || 150 ||
 
ઓમ ઉપેન્દ્રાય નમઃ ।
ઓમ વામનાય નમઃ ।
ઓમ પ્રાંશવે નમઃ ।
ઓમ અમોધાય નમઃ ।
ઓમ શુચચે નમઃ ।
ઓમ ઉર્જિતાય નમઃ ।
ઓમ અતીન્દ્રાય નમઃ ।
ઓમ સંગ્રહાય નમઃ ।
ઓમ સર્ગાય નમઃ ।
ઓમ ધૃતાત્મને નમઃ || 160 ||
 
ઓમ નિયમાય નમઃ ।
ઓમ યમાય નમઃ ।
ઓમ વેદ્યાય નમઃ ।
ૐ વૈદ્યાય નમઃ । 
ઓમ સદાયોગિને નમઃ ।
ઓમ વીરાઘ્ને નમઃ ।
ઓમ માધવાય નમઃ ।
ઓમ મધવે નમઃ ।
ઓમ અતીન્દ્રિયાય નમઃ ।
ઓમ મહામાયાય નમઃ || 170 ||
 
ॐ મહોત્સાહાય નમઃ ।
ઓમ મહાબલાય નમઃ ।
ઓમ મહાબુદ્ધયે નમઃ ।
ઓમ મહાવીર્યાંય નમઃ ।
ઓમ મહાશક્તયે નમઃ ।
ઓમ મહાદ્યુતયે નમઃ ।
ઓમ અનિર્દેશ્યવપુષે નમઃ ।
ઓમ શ્રીમતે નમઃ ।
ઓમ અમેયાત્મને નમઃ ।
ઓમ મહાદ્રિધૃષે નમઃ || 180 ||
 
ઓમ મહેષ્વાસાય નમઃ ।
ઓમ મહીભર્ત્રે નમઃ ।
ઓમ શ્રીનિવાસાય નમઃ ।
ઓમ સતાંગતયે નમઃ ।
ઓમ અનિરુદ્ધાય નમઃ ।
ઓમ સુરાનન્દાય નમઃ ।
ઓમ ગોવિન્દાય નમઃ ।
ઓમ ગોવિદાંપતયે નમઃ ।
ઓમ મરીચયે નમઃ ।
ઓમ દમનાય નમઃ || 190 ||
 
ઓમ હંસાય નમઃ ।
ઓમ સુપર્ણાય નમઃ ।
ઓમ ભુજગોત્તમાય નમઃ ।
ઓમ હિરણ્યનાભાય નમઃ ।
ઓમ સુતપસે નમઃ ।
ઓમ પદ્મનાભાય નમઃ ।
ઓમ પ્રજાપતયે નમઃ ।
ઓમ અમૃત્યવે નમઃ ।
ઓમ સર્વ સર્વદૃશે નમઃ ।
ઓમ સિંહાય નમઃ || 200 ||

ઓમ સંધાત્રે નમઃ ।
ઓમ સંધિમતે નમઃ ।
ઓમ સ્થિરાય નમઃ ।
ઓમ અજાય નમઃ ।
ઓમ દુર્મર્ષણાય નમઃ ।
ઓમ શાસ્ત્રે નમઃ ।
ઓમ વિશ્રુતાત્મને નમઃ ।
ઓમ સુરારિઘ્ને  નમઃ ।
ઓમ ગુરવે નમઃ ।
ઓમ ગુરુતમાય નમઃ || 210 ||
 
ઓમ ધામ્ને નમઃ ।
ઓમ સત્યાય નમઃ ।
ઓમ સત્યપરાક્રમાય નમઃ ।
ઓમ નિમિષાય નમઃ ।
ઓમ અનિમિષાય નમઃ ।
ઓમ સ્ત્રગ્વિણે નમઃ ।
ઓમ વાચસ્પતયે ઉદારિધયે નમઃ ।
ઓમ અગ્રણ્યે નમઃ ।
ઓમ ગ્રામણ્યે નમઃ ।
ઓમ શ્રીમતે નમઃ || 220 ||
 
ઓમ ન્યાયાય નમઃ ।
ઓમ નેત્રે નમઃ ।
ઓમ સમીરણાય નમઃ ।
ઓમ સહસ્ત્રમૂર્ઘ્ને નમઃ ।
ઓમ વિશ્વાત્મને નમઃ ।
ઓમ સહસ્ત્રાક્ષાય નમઃ ।
ઓમ સહસ્રપદે નમઃ ।
ઓમ આવર્તનાય નમઃ ।
ઓમ નિવૃત્તાત્મને નમઃ ।
ઓમ સંવૃતાય નમઃ || 230 ||
 
ઓમ સંપ્રમર્દનાય નમઃ ।
ઓમ અહસંવર્તકાય નમઃ ।
ઓમ વંહયે નમઃ ।
ઓમ અનિલાય નમઃ ।
ઓમ ધરણીધરાય નમઃ ।
ઓમ સુપ્રસાદાય નમઃ ।
ઓમ પ્રસન્નાત્મને નમઃ ।
ઓમ વિશ્વધૃષે નમઃ ।
ઓમ વિશ્વભુજે નમઃ ।
ઓમ વિભવે નમઃ || 240 ||
 
ઓમ સત્કર્ત્રે નમઃ ।
ઓમ સત્કૃતાય નમઃ ।
ઓમ સાધવે નમઃ ।
ઓમ જાહ્નવે નમઃ ।
ઓમ નારાયણાય નમઃ ।
ઓમ નરાય નમઃ ।
ઓમ અસંખ્યેયાય નમઃ ।
ઓમ અપ્રમેયાત્મને નમઃ ।
ઓમ વિશિષ્ટાય નમઃ ।
ઓમ શિષ્ટકૃતે નમઃ || 250 ||
 
ઓમ શુચયે નમઃ ।
ઓમ સિદ્ધાર્થાય નમઃ ।
ઓમ સિદ્ધસંકલ્પાય નમઃ ।
ઓમ સિદ્ધિદાય નમઃ ।
ઓમ સિદ્ધિસાધનાય નમઃ ।
ઓમ વૃષાહિણે નમઃ ।
ઓમ વૃષભાય નમઃ ।
ઓમ વિષ્ણવે નમઃ ।
ઓમ વૃષપર્વણે નમઃ ।
ઓમ વૃષોદરાય નમઃ || 260 ||
 
ઓમ વર્ધનાય નમઃ ।
ઓમ વર્ધમાનાય નમઃ ।
ઓમ વિવિકતાય નમઃ ।
ઓમ શ્રુતિસાગરાય નમઃ ।
ઓમ સુભુજાય નમઃ ।
ઓમ દુર્ધરાય નમઃ ।
ઓમ વાગ્મિને નમઃ ।
ઓમ મહેંદ્રાય નમઃ ।
ઓમ વસુદાય નમઃ ।
ઓમ વસવે નમઃ || 270 ||
 
ઓમ નૈકરૂપાય નમઃ ।
ઓમ બૃહદ્રૂપાય નમઃ ।
ઓમ શિપિવિષ્ટાય નમઃ ।
ઓમ પ્રકાશનાય નમઃ ।
ઓમ ઓજસ્તેજોદ્યુતિધરાય નમઃ ।
ઓમ પ્રકાશાત્મને નમઃ ।
ઓમ પ્રતાપનાય નમઃ ।
ઓમ ઋદ્ધાય નમઃ ।
ઓમ સ્પષ્ટાક્ષરાય નમઃ ।
ઓમ મન્ત્રાય નમઃ || 280 ||
 
ઓમ ચંદ્રાશવે નમઃ ।
ઓમ ભાસ્કરદ્યુતયે નમઃ ।
ઓમ અમૃતાંશુદ્ભવાય નમઃ ।
ઓમ ભાનવે નમઃ ।
ઓમ શશબિન્દવે નમઃ ।
ઓમ સુરેશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ ઔષધાય નમઃ ।
ઓમ જગતઃ સેતવે નમઃ ।
ઓમ સત્યધર્મ પરાક્રમાય નમઃ ।
ઓમ ભૂતભવ્યભવન્નાથાય નમઃ || 290 ||
 
ઓમ પવનાય નમઃ ।
ઓમ પાવનાય નમઃ ।
ઓમ અનલાય નમઃ ।
ઓમ કામઘ્ને નમઃ ।
ઓમ કામકૃતે નમઃ ।
ઓમ કાન્તાય નમઃ ।
ઓમ કામાય નમઃ ।
ઓમ કામપ્રદાય નમઃ ।
ઓમ પ્રભવે નમઃ ।
ઓમ યુગાદિકૃતે નમઃ || 300 ||

ઓમ યુગાવર્તાય નમઃ ।
ઓમ નૈકમાયાય નમઃ ।
ઓમ મહાશનાય નમઃ ।
ઓમ અદૃશ્યાય નમઃ ।
ઓમ અવ્યક્તરૂપાય નમઃ ।
ઓમ સહસ્ત્રજિતે નમઃ ।
ઓમ અનન્તજિતે નમઃ ।
ઓમ ઈષ્ટાય નમઃ ।
ઓમ અવિશીષ્ટાય નમઃ ।
ઓમ શિષ્ટેષ્ટાય નમઃ || 310 ||

ઓમ શિખણ્ડિને નમઃ ।  
ઓમ નહુષાય નમઃ ।
ઓમ વૃષાય નમઃ ।
ઓમ ક્રોધઘ્ને નમઃ ।
ઓમ ક્રોધકૃત્કર્ત્રે નમઃ ।
ઓમ વિશ્વબાહવે નમઃ ।
ઓમ મહીધરાય નમઃ ।
ઓમ અચ્યુતાય નમઃ ।
ઓમ પ્રથિતાય નમઃ ।
ઓમ પ્રાણાય નમઃ || 320 ||

ઓમ પ્રાણદાય નમઃ ।
ઓમ વાસવાનુ જાય નમઃ ।
ઓમ અપાંનિધયે નમઃ ।
ઓમ અધિષ્ઠાનાય નમઃ ।
ઓમ અપ્રમત્તાય નમઃ ।
ઓમ પ્રતિષ્ઠિતાય નમઃ ।
ઓમ સ્કન્દાય નમઃ ।
ઓમ સ્કન્દધરાય નમઃ ।
ઓમ ધુર્યાય નમઃ ।
ઓમ વરદાય નમઃ || 330 ||

ઓમ વાયુવાહનાય નમઃ ।
ઓમ વાસુદેવાય નમઃ ।
ઓમ બૃહદ્ભાનવે નમઃ ।
ઓમ આદિદેવાય નમઃ ।
ઓમ પુરન્દરાય નમઃ ।
ઓમ અશોકાય નમઃ ।
ઓમ તારણાય નમઃ ।
ઓમ તારાય નમઃ ।
ઓમ શૂરાય નમઃ ।
ઓમ શૌરયે નમઃ || 340 ||

ઓમ જનેશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ અનુફૂલાય નમઃ ।
ઓમ શતાવર્તાય નમઃ ।
ઓમ પદ્મિને નમઃ ।
ઓમ પદ્મનિભેક્ષણાય નમઃ ।
ઓમ પદ્મનાભાય નમઃ ।
ઓમ અરવિન્દાક્ષાય નમઃ ।
ઓમ પદ્મગર્ભાય નમઃ ।
ઓમ શરીરભૃતે નમઃ ।
ઓમ મહદ્ધર્યે નમઃ || 350 ||

ઓમ ઋદ્ધાય નમઃ ।
ઓમ વૃધ્ધાત્મને નમઃ ।
ઓમ મહાક્ષાય નમઃ ।
ઓમ ગરુડધ્વજાય નમઃ ।
ઓમ અતુલાય નમઃ ।
ઓમ શરભાય નમઃ ।
ઓમ ભીમાય નમઃ ।
ઓમ સમયજ્ઞાય નમઃ ।
ઓમ હવિર્હરયે નમઃ ।
ઓમ સર્વલક્ષણ લક્ષણ્યાય ય નમઃ || 360 ||

ઓમ લક્ષ્મીવતે નમઃ ।
ઓમ સમિતિંજયાય નમઃ ।
ઓમ વિક્ષરાય નમઃ ।
ઓમ રોહિતાય નમઃ ।
ઓમ માર્ગાય નમઃ ।
ઓમ હેતવે નમઃ ।
ઓમ દામોદરાય નમઃ ।
ઓમ સહાય નમઃ ।
ઓમ મહીધરાય નમઃ ।
ઓમ મહાભાગાય નમઃ || 370 ||
 
ઓમ વેગવતે નમઃ ।
ઓમ અમિતાશનાય નમઃ ।
ઓમ ઉદ્ભવાય નમઃ ।
ઓમ ક્ષોભણાય નમઃ ।
ઓમ દેવાય નમઃ ।
ઓમ શ્રી ગર્ભાય નમઃ ।
ઓમ પરમેશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ કરણાય નમઃ ।
ઓમ કારણાય નમઃ ।
ઓમ કર્ત્રે નમઃ || 380 ||

ઓમ વિકર્ત્રે નમઃ ।
ઓમ ગહનાય નમઃ ।
ઓમ ગુહાય નમઃ ।
ઓમ વ્યવસાયાય નમઃ ।
ઓમ વ્યવસ્થાનાય નમઃ ।
ઓમ સંસ્થાનાય નમઃ ।
ઓમ સ્થાનદાય નમઃ ।
ઓમ ધ્રુવાય નમઃ ।
ઓમ પરર્દ્ધયે નમઃ ।
ઓમ પરમસ્પષ્ટાય નમઃ || 390 ||

ઓમ તુષ્ટાય નમઃ ।
ઓમ પુષ્ટાય નમઃ ।
ઓમ શુભેક્ષણાય નમઃ ।
ઓમ રામાય નમઃ ।
ઓમ વિરામાય નમઃ ।
ઓમ વિરજસે નમઃ ।
ઓમ માર્ગાય નમઃ ।
ઓમ નેયાય નમઃ ।
ઓમ નયાય નમઃ ।
ઓમ અનયાય નમઃ || 400 ||

ઓમ વીરાય નમઃ ।
ઓમ શક્તિમતાં શ્રેષ્ઠાય નમઃ ।
ઓમ ધર્માય નમઃ ।
ઓમ ધર્મવિદુત્તમાય નમઃ ।
ઓમ વૈકુણ્ઠાય નમઃ ।
ઓમ પુરુષાય નમઃ ।
ઓમ પ્રાણાય નમઃ ।
ઓમ પ્રાણદાય નમઃ ।
ઓમ પ્રણવાય નમઃ ।
ઓમ પૃથવે નમઃ || 410 ||

ઓમ હિરણ્યગર્ભાય નમઃ ।
ઓમ શત્રુઘ્નાય નમઃ ।
ઓમ વ્યાપ્તાય નમઃ ।
ઓમ વાયવે નમઃ ।
ઓમ અધોક્ષજાય નમઃ ।
ઓમ ઋતવે નમઃ ।
ઓમ સુદર્શનાય નમઃ ।
ઓમ કાલાય નમઃ ।
ઓમ પરમેષ્ઠિને નમઃ ।
ઓમ પરિગ્રહાય નમઃ || 420 ||

ઓમ ઉગ્રાય નમઃ ।
ઓમ સંવત્સરાય નમઃ ।
ઓમ દક્ષાય નમઃ ।
ઓમ વિશ્રામાય નમઃ ।
ઓમ વિશ્વદક્ષિણાય નમઃ ।
ઓમ વિસ્તારાય નમઃ ।
ઓમ સ્થાવરસ્થાણવે નમઃ ।
ઓમ પ્રમાણાય નમઃ ।
ઓમ બિજાયાવ્યયાય નમઃ ।
ઓમ અર્થાય નમઃ |430 ||

ઓમ અનર્થાય નમઃ ।
ઓમ મહાકોશાય નમઃ ।
ઓમ મહાભોગાય નમઃ ।
ઓમ મહાધનાય નમઃ ।
ઓમ અનિર્વિણ્ણાય નમઃ ।
ઓમ સ્થવિષ્ઠાય નમઃ ।
ઓમ અભુવે નમઃ ।
ઓમ ધર્મયુપાય નમઃ ।
ઓમ મહામખાય નમઃ ।
ઓમ નક્ષત્રનેમયે નમઃ || 440 ||

ઓમ નક્ષત્રિણે નમઃ ।
ઓમ ક્ષમાય નમઃ ।
ઓમ ક્ષામાય નમઃ ।
ઓમ સમીહનાય નમઃ ।
ઓમ યજ્ઞાય નમઃ ।
ઓમ ઇજ્યાય નમઃ ।
ઓમ મહેજયાય નમઃ ।
ઓમ ક્રતવે નમઃ ।
ઓમ સત્રાય નમઃ ।
ઓમ સતાં ગતયે નમઃ || 450 ||

ઓમ સર્વદર્શિને નમઃ ।
ઓમ વિમુક્તાત્મને નમઃ ।
ઓમ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ઓમ જ્ઞાનાયઉત્તમાય નમઃ ।
ઓમ સુવ્રતાય નમઃ ।
ઓમ સુમુખાય નમઃ ।
ઓમ સુક્ષ્માય નમઃ ।
ઓમ સુઘોષાય નમઃ ।
ઓમ સુખદાય નમઃ ।
ઓમ સુહૃદે નમઃ || 460 ||

ઓમ મનોહરાય નમઃ ।
ઓમ જિતક્રોધાય નમઃ ।
ઓમ વીરબાહવે નમઃ ।
ઓમ વિદારણાય નમઃ ।
ઓમ સ્થાપનાય નમઃ ।
ઓમ સ્વવશાય નમઃ ।
ઓમ વ્યાપિને નમઃ ।
ઓમ નૈકાત્મને નમઃ ।
ઓમ નૈકકર્મકૃતે નમઃ ।
ઓમ વત્સરાય નમઃ || 470 ||

ઓમ વત્સલાય નમઃ ।
ઓમ વત્સિને નમઃ ।
ઓમ રત્નગર્ભાય નમઃ ।
ઓમ ધનેશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ ધર્મગુપે નમઃ ।
ઓમ ધર્મકૃતે નમઃ ।
ઓમ ધર્મિણે નમઃ ।
ઓમ સતે નમઃ ।
ઓમ અસતે નમઃ ।
ઓમ ક્ષરાય નમઃ || 480 ||

ઓમ અક્ષરાય નમઃ ।
ઓમ અવિજ્ઞાત્રે નમઃ ।
ઓમ સહસ્ત્રાંશવે નમઃ ।
ઓમ વિધાત્રે નમઃ ।
ઓમ કૃતલક્ષણાય નમઃ ।
ઓમ ગભસ્તિનેમયે નમઃ ।
ઓમ સત્ત્વસ્થાય નમઃ ।
ઓમ સિંહાય નમઃ ।
ઓમ ભૂતમહેશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ આદિદેવાય નમઃ || 490 ||

ઓમ મહાદેવાય નમઃ ।
ઓમ દેવેશાય નમઃ ।
ઓમ દેવભૃદ્ગુરવે નમઃ ।
ઓમ ઉત્તરાય નમઃ ।
ઓમ ગોપતયે નમઃ ।
ઓમ ગોપ્ત્રે નમઃ ।
ઓમ જ્ઞાનગમ્યાય નમઃ ।
ઓમ પુરાતનાય નમઃ ।
ઓમ શરીરભૂતભૃતે નમઃ ।
ઓમ ભોક્ત્રે નમઃ || 500 ||

ઓમ કપીન્દ્રાય નમઃ ।
ઓમ ભૂરિદક્ષિણાય નમઃ ।
ઓમ સોમપાય નમઃ ।
ઓમ અમૃતપાય નમઃ ।
ઓમ સોમાય નમઃ ।
ઓમ પુરુજિતે નમઃ ।
ઓમ પુરુસત્તમાય નમઃ ।
ઓમ વિનયાય નમઃ ।
ઓમ જયાય નમઃ ।
ઓમ સત્યસંઘાય નમઃ || 510 ||

ઓમ દાશાર્હાય નમઃ ।
ઓમ સાત્ત્વતાંપતયે નમઃ ।
ઓમ જીવાય નમઃ ।
ઓમ વિનયિતાસાક્ષિણે નમઃ ।
ઓમ મુકુન્દાય નમઃ ।
ઓમ અમિતવિક્રમાય નમઃ ।
ઓમ અંભોનિધયે નમઃ ।
ઓમ અનન્તાત્મને નમઃ ।
ઓમ મહોદધિશયાય નમઃ ।
ઓમ અન્તકાય નમઃ || 520 ||

ઓમ અજાય નમઃ ।
ઓમ મહાર્હાય નમઃ ।
ઓમ સ્વાભાવ્યાય નમઃ ।
ઓમ જિતામિત્રાય નમઃ ।
ઓમ પ્રમોદનાય નમઃ ।
ઓમ આનન્દાય નમઃ ।
ઓમ નંદનાય નમઃ ।
ઓમ નન્દાય નમઃ ।
ઓમ સત્યધર્માય નમઃ ।
ઓમ ત્રિવિક્રમાય નમઃ || 530 ||

ઓમ મહર્ષયે કપિલાચાર્યાંય નમઃ ।
ઓમ કૃતજ્ઞાય નમઃ ।
ઓમ મેદિનીપતયે નમઃ ।
ઓમ ત્રિપદાય નમઃ ।
ઓમ ત્રિદશાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ઓમ મહાશ્રૃંગાય નમઃ ।
ઓમ કૃતાન્તકૃતે નમઃ ।
ઓમ મહાવરાહાય નમઃ ।
ઓમ ગોવિન્દાય નમઃ ।
ઓમ સુષેણાય નમઃ || 540 ||

ઓમ કનકાંગદિને નમઃ ।
ઓમ ગુહ્યાય નમઃ ।
ઓમ ગભીરાય નમઃ ।
ઓમ ગહનાય નમઃ ।
ઓમ ગુપ્તાય નમઃ ।
ઓમ ચક્રગદાધરાય નમઃ ।
ઓમ વેધસે નમઃ ।
ઓમ સ્વાંગાય નમઃ ।
ઓમ અજિતાય નમઃ ।
ઓમ કૃષ્ણાય નમઃ || 550 ||

ઓમ દ્રઢાય નમઃ ।
ઓમ સંકર્ષણાયાચ્યુતાય નમઃ ।
ઓમ વરુણાય નમઃ ।
ઓમ વારુણાય નમઃ ।
ઓમ વૃક્ષાય નમઃ ।
ઓમ પુષ્કરાક્ષાય નમઃ ।
ઓમ મહામનસે નમઃ ।
ઓમ ભગવતે નમઃ ।
ઓમ ભગઘ્ને નમઃ ।
ઓમ આનન્દિને નમઃ || 560 ||

ઓમ વનમાલિને નમઃ ।
ઓમ હલાયુધાય નમઃ ।
ઓમ આદિત્યાય નમઃ ।
ઓમ જ્યોતિરાદિત્યાય નમઃ ।
ઓમ સહિષ્ણવે નમઃ ।
ઓમ ગતિસત્તમાય નમઃ ।
ઓમ સુધન્વને નમઃ ।
ઓમ ખણ્ડપરશવે નમઃ ।
ઓમ દારુણાય નમઃ ।
ઓમ દ્રવિણપ્રદાય નમઃ || 570 ||

ઓમ દિવિસ્પૃશે  નમઃ ।
ઓમ સર્વદ્રગ્વ્યાસાય નમઃ ।
ઓમ વાચસ્પતયે અયોનિજાય નમઃ ।
ઓમ ત્રિસામ્ને નમઃ ।
ઓમ સામગાય નમઃ ।
ઓમ સામ્ને નમઃ ।
ઓમ નિર્વાણાય નમઃ ।
ઓમ ભેષજાય નમઃ ।
ઓમ ભિષજે નમઃ ।
ઓમ સન્યાસકૃતે નમઃ || 580 ||

ઓમ શમાય નમઃ ।
ઓમ શાંતાય નમઃ ।
ઓમ નિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ઓમ શાંત્યૈ નમઃ ।
ઓમ પરાયણાય નમઃ ।
ઓમ શુભાંગાય નમઃ ।
ઓમ શાન્તિદાય નમઃ ।
ઓમ સ્ત્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ઓમ કુમુદાય નમઃ ।
ઓમ કુવલેશયાય નમઃ || 590 ||

ઓમ ગોહિતાય નમઃ ।
ઓમ ગોપતયે નમઃ ।
ઓમ ગોપ્ત્રે નમઃ ।
ઓમ વૃષભાક્ષાય નમઃ ।
ઓમ વૃષપ્રિયાય નમઃ ।
ઓમ અનિવર્તિને નમઃ ।
ઓમ નિવૃત્તાત્મને નમઃ ।
ઓમ સંક્ષેપ્ત્રે નમઃ ।
ઓમ ક્ષેમકૃતે નમઃ ।
ઓમ શિવાય નમઃ || 600 ||

ઓમ શ્રીવત્સવક્ષસે નમઃ ।
ઓમ શ્રીવાસાય નમઃ ।
ઓમ શ્રીપતયે નમઃ ।
ઓમ શ્રીમતાં વરાય નમઃ ।
ઓમ શ્રીદાય નમઃ ।
ઓમ શ્રીશાય નમઃ ।
ઓમ શ્રીનિવાસાય નમઃ ।
ઓમ શ્રીનિધયે નમઃ ।
ઓમ શ્રી વિભાવનાય નમઃ ।
ઓમ શ્રીધરાય નમઃ || 610 ||

ઓમ શ્રીકરાય નમઃ ।
ઓમ શ્રેયસે નમઃ ।
ઓમ શ્રીમતે નમઃ ।
ઓમ લોકત્રયાશ્રયાય નમઃ ।
ઓમ સ્વક્ષાય નમઃ ।
ઓમ સ્વંગાય  નમઃ ।
ઓમ શતાનન્દાય નમઃ ।
ઓમ નંદિને નમઃ ।
ઓમ જ્યોતિર્ગણેશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ વિજિતાત્મને નમઃ || 620 ||

ઓમ અવિધેયાત્મને નમઃ ।
ઓમ સત્કીર્તયે નમઃ ।
ઓમ છિન્નસંશાય નમઃ ।
ઓમ ઉદીર્ણાય નમઃ ।
ઓમ સર્વતશ્ચક્ષુષે નમઃ ।
ઓમ અનિષાય નમઃ ।
ઓમ શાશ્વતસ્થિરાય નમઃ ।
ઓમ ભૂશયાય નમઃ ।
ઓમ ભૂષણાય નમઃ ।
ઓમ ભૂતયે નમઃ || 630 ||

ઓમ વિશોકાય નમઃ ।
ઓમ શોકનાશનાય નમઃ ।
ઓમ અર્ચિષ્મતે નમઃ ।
ઓમ અર્ચિતાય નમઃ ।
ઓમ કુંભાય નમઃ ।
ઓમ વિશુદ્ધાત્મને નમઃ ।
ઓમ વિશોધનાય નમઃ ।
ઓમ અનિરુદ્ધાય નમઃ ।
ઓમ અપ્રતિરથાય નમઃ ।
ઓમ પ્રદ્યુમ્નાય નમઃ || 640 ||

ઓમ અમિતવિક્રમાય નમઃ ।
ઓમ કાલનેમિનિઘ્ને નમઃ ।
ઓમ વીરાય નમઃ ।
ઓમ શૌરયે નમઃ ।
ઓમ શૂરજનેશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ ત્રિલોકાત્મને નમઃ ।
ઓમ ત્રિલોકેશાય નમઃ ।
ઓમ કેશવાય નમઃ ।
ઓમ કેશિઘ્ને નમઃ ।
ઓમ હરયે નમઃ || 650 ||

ઓમ કામદેવાય નમઃ ।
ઓમ કામપાલાય નમઃ ।
ઓમ કામિને નમઃ ।
ઓમ કાંતાય નમઃ ।
ઓમ કૃતાગમાય નમઃ ।
ઓમ અનિર્દેશ્યવપુષે નમઃ ।
ઓમ વિષ્ણવે નમઃ ।
ઓમ વીરાય નમઃ ।
ઓમ અનન્તાય નમઃ ।
ઓમ ધનંજયાય નમઃ || 660 ||

ઓમ બ્રહ્મણ્યાય નમઃ ।
ઓમ બ્રહ્મકૃતે નમઃ ।
ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ ।
ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ ।
ઓમ બ્રહ્મવિવર્ધનાય નમઃ ।
ઓમ બ્રહ્મવિદે નમઃ ।
ઓમ બ્રાહ્મણાય નમઃ ।
ઓમ બ્રહ્મિણે નમઃ ।
ઓમ બ્રહ્મજ્ઞાય નમઃ ।
ઓમ બ્રાહ્મણપ્રિયાય નમઃ || 670 ||

ઓમ મહાક્રમાય નમઃ ।
ઓમ મહાકર્મણે નમઃ ।
ઓમ મહાતેજસે નમઃ ।
ઓમ મહોરગાય નમઃ ।
ઓમ મહાક્રતવે નમઃ ।
ઓમ મહાયજ્વને નમઃ ।
ઓમ મહાયજ્ઞાય નમઃ ।
ઓમ મહાહવિષે નમઃ ।
ઓમ સ્તવ્યાય નમઃ ।
ઓમ સ્તવપ્રિયાય નમઃ || 680 ||

ઓમ સ્ત્રોત્રાય નમઃ ।
ઓમ સ્તુતયે નમઃ ।
ઓમ સ્તોત્રે નમઃ ।
ઓમ રણપ્રિયાય નમઃ ।
ઓમ પૂર્ણાય નમઃ ।
ઓમ પુરયિત્રે નમઃ ।
ઓમ પુણ્યાય નમઃ ।
ઓમ પુણ્યકીર્તયે નમઃ ।
ઓમ અનામયાય નમઃ ।
ઓમ મનોજવાય નમઃ || 690 ||

ઓમ તીર્થકરાય નમઃ ।
ઓમ વસુરેતસે નમઃ ।
ઓમ વસુપ્રદાય નમઃ ।
ઓમ વસુપ્રદાય નમઃ ।
ઓમ વાસુદેવાય નમઃ ।
ઓમ વસવે નમઃ ।
ઓમ વસુમનસે નમઃ ।
ઓમ હવિષે નમઃ ।
ઓમ સદ્ગતયે નમઃ ।
ઓમ સત્કૃતયે નમઃ || 700 ||

ઓમ સત્તાયૈ નમઃ ।
ઓમ સદ્ભૂતયે નમઃ ।
ઓમ સત્પરાયણાય નમઃ ।
ઓમ શૂરસેનાય નમઃ ।
ઓમ યદુશ્રેષ્ઠાય નમઃ ।
ઓમ સંનિવાસાય નમઃ ।
ઓમ સુયામુનાય નમઃ ।
ઓમ ભૂતાવાસાય નમઃ ।
ઓમ વાસુદેવાય નમઃ ।
ઓમ સર્વાસુનિલયાય નમઃ || 710 ||

ઓમ અનલાય નમઃ
ઓમ દર્પઘ્ને નમઃ ।
ઓમ દર્પદાય નમઃ ।
ઓમ દ્રપ્તાય નમઃ
ઓમ દુર્ધરાય નમઃ ।
ઓમ અપરાજિતાય નમઃ ।
ઓમ વિશ્વમૂર્તયે નમઃ ।
ઓમ મહામૂર્તયે નમઃ ।
ઓમ દીપ્તમૂર્તયે નમઃ ।
ઓમ અમૂર્તિમતે નમઃ || 720 ||

ઓમ અનેકમૂર્તયે નમઃ ।
ઓમ અવ્યક્તાય નમઃ ।
ઓમ શતમૂર્તયે નમઃ ।
ઓમ શતાનનાય નમઃ ।
ઓમ એકસ્મૈ નમઃ ।
ઓમ નૈકાય નમઃ ।
ઓમ સવાય નમઃ ।
ઓમ કાય નમઃ ।
ઓમ કસ્મૈ નમઃ ।
ઓમ યસ્મૈ નમઃ || 730 ||

ઓમ તસ્મૈ નમઃ ।
ઓમ પદાયાનુત્તમાય નમઃ ।
ઓમ લોકબન્ધવે નમઃ ।
ઓમ લોકનાથાય નમઃ ।
ઓમ માધવાય નમઃ ।
ઓમ ભક્તવત્સલાય નમઃ ।
ઓમ સુવર્ણવર્ણાય નમઃ ।
ઓમ હેમાંગાય નમઃ ।
ઓમ વરાંગાય નમઃ ।
ઓમ ચંદનાંગદિને નમઃ || 740 ||

ઓમ વીરઘ્ને નમઃ ।
ઓમ વિષમાય નમઃ ।
ઓમ શૂન્યાય નમઃ ।
ઓમ ઘૃતાશિષે નમઃ ।
ઓમ અચલાય ​​નમઃ ।
ઓમ ચલાય નમઃ ।
ઓમ અમાનિને નમઃ ।
ઓમ માનદાય નમઃ ।
ઓમ માન્યાય નમઃ ।
ઓમ લોકસ્વામિને નમઃ || 750 ||

ઓમ ત્રિલોકધૃષે નમઃ ।
ઓમ સુમેધસે નમઃ ।
ઓમ મેધજાય નમઃ ।
ઓમ ધન્યાય નમઃ ।
ઓમ સત્યમેધસે નમઃ ।
ઓમ ધરાધરાય નમઃ ।
ઓમ તેજોવૃષાય નમઃ ।
ઓમ દ્યુતિધરાય નમઃ ।
ઓમ સર્વશસ્ત્રભૃતાંવરાય નમઃ ।
ઓમ પ્રગ્રહાય નમઃ || 760 ||

ઓમ નિગ્રહાય નમઃ ।
ઓમ વ્યગ્રાય નમઃ ।
ઓમ નૈકશૃંગાય નમઃ ।
ઓમ ગદાગ્રજાય નમઃ ।
ઓમ ચતુર્મૂર્તયે નમઃ ।
ઓમ ચતુર્બાહવે નમઃ ।
ઓમ ચતુર્વ્યૂહાય નમઃ ।
ઓમ ચતુર્ગતયે નમઃ ।
ઓમ ચતુરાત્મને નમઃ ।
ઓમ ચતુર્ભાવાય નમઃ || 770 ||

ઓમ ચતુર્વેદવિદે નમઃ ।
ઓમ એકપદે નમઃ ।
ઓમ સમાવર્તાય નમઃ ।
ઓમ અનિવૃતાત્મને નમઃ ।
ઓમ દુર્જયાય નમઃ ।
ઓમ દુરતિક્રમાય નમઃ ।
ઓમ દુર્લભાય નમઃ ।
ઓમ દુર્ગમાય નમઃ ।
ઓમ દુર્ગાય નમઃ ।
ઓમ દુરાવાસાય નમઃ || 780 ||

ઓમ દુરારિઘ્ને નમઃ ।
ઓમ શુભાંગાય નમઃ ।
ઓમ લોકસારંગાય નમઃ ।
ઓમ સુતન્તવે  નમઃ ।
ઓમ તન્તુવર્ધનાય નમઃ ।
ઓમ ઇન્દ્રકર્મણે નમઃ ।
ઓમ મહાકર્મણે નમઃ ।
ઓમ કૃતકર્મણે નમઃ ।
ઓમ કૃતાગમાય નમઃ ।
ઓમ ઉદ્ભવાય નમઃ || 790 ||
 
ઓમ સુંદરાય નમઃ ।
ઓમ સુંદાય નમઃ ।
ઓમ રત્નનાભાય નમઃ ।
ઓમ સુલોચનાય નમઃ ।
ઓમ અર્કાય નમઃ ।
ઓમ વાજસનાય નમઃ ।
ઓમ શૃંગિણે નમઃ ।
ઓમ જયંતાય નમઃ ।
ઓમ સર્વવિજ્જયિને નમઃ ।
ઓમ સુવર્ણબિંદવે નમઃ || 800 ||

ઓમ અક્ષોભ્યાય નમઃ ।
ઓમ સર્વવાગીશ્વરેશ્વરાય નમઃ ।
ઓમ મહાહૃદાય નમઃ ।
ઓમ મહાગર્તાય નમઃ ।
ઓમ મહાભૂતાય નમઃ ।
ઓમ મહાનિધયે નમઃ ।
ઓમ કુમુદાય નમઃ ।
ઓમ કુન્દરાય નમઃ ।
ઓમ કુંદાય નમઃ ।
ઓમ પર્જન્યાય નમઃ || 810 ||

ઓમ પાવનાય નમઃ ।
ઓમ અનિલાય નમઃ ।
ઓમ અમૃતાશાય નમઃ ।
ઓમ અમૃતવપુષે નમઃ ।
ઓમ સર્વજ્ઞાય નમઃ
ઓમ સર્વતોમુખાય નમઃ ।
ઓમ સુલભાય નમઃ ।
ઓમ સુવ્રતાય નમઃ ।
ઓમ સિદ્ધાય નમઃ ।
ઓમ શત્રુજિતે નમઃ || 820 ||

ઓમ શત્રુતાપનાય નમઃ ।
ઓમ ન્યગ્રોધાય નમઃ ।
ઓમ ઉદુમ્બરાય નમઃ ।
ઓમ અશ્વત્થાય નમઃ ।
ઓમ શ્ચાણૂરાન્ધ્રનિષુદનાય નમઃ ।
ઓમ સહસ્રાર્રશ્ચિષે નમઃ ।
ઓમ સપ્તજીહ્વાય નમઃ ।
ઓમ સપ્તૈધસે નમઃ ।
ઓમ સપ્તવાહનાય નમઃ ।
ઓમ અમૂર્તયે નમઃ || 830 ||

ઓમ અનઘાય નમઃ ।
ઓમ અચિન્ત્યાય નમઃ ।
ઓમ ભયકૃતે નમઃ ।
ઓમ ભયનાશનાય નમઃ ।
ઓમ અનવે નમઃ ।
ઓમ બૃહતે નમઃ ।
ઓમ કૃષાય નમઃ ।
ઓમ સ્થૂલાય નમઃ ।
ઓમ ગુણભૃતે નમઃ ।
ઓમ નિર્ગુણાય નમઃ || 840 ||

ઓમ મહતે નમઃ
ઓમ અધૃતાય નમઃ ।
ઓમ સ્વધૃતાય નમઃ ।
ઓમ સ્વાસ્યાય નમઃ ।
ઓમ પ્રાગ્વંશાય નમઃ ।
ઓમ વંશવર્ધનાય નમઃ ।
ઓમ ભારભૃતે નમઃ ।
ઓમ કથિતાય નમઃ ।
ઓમ યોગિને નમઃ ।
ઓમ યોગીશાય નમઃ || 850 ||
 
ઓમ સર્વકામદાય નમઃ ।
ઓમ આશ્રમાય નમઃ ।
ઓમ શ્રમણાય નમઃ ।
ઓમ ક્ષામાય નમઃ ।
ઓમ સુપર્ણાય નમઃ ।
ઓમ વાયુવાહનાય નમઃ ।
ઓમ ધનુર્ધરાય નમઃ ।
ઓમ ધનુર્વેદાય નમઃ ।
ઓમ દંડાય નમઃ ।
ઓમ દમયિત્રે નમઃ || 860 ||
 
ઓમ દમાય નમઃ ।
ઓમ અપરાજિતાય નમઃ ।
ઓમ સર્વસહાય નમઃ ।
ઓમ નિયન્ત્રે નમઃ |
ઓમ અનિમયાય નમઃ ।
ઓમ અયમાય નમઃ ।
ઓમ સત્ત્વવતે નમઃ ।
ઓમ સાત્ત્વિકાય નમઃ ।
ઓમ સત્યાય નમઃ ।
ઓમ સત્યધર્મપરાયણાય નમઃ || 870 ||
   
ઓમ અભિપ્રાયાય નમઃ ।
ઓમ પ્રિયાર્હાય નમઃ ।
ઓમ અર્હાય નમઃ ।
ઓમ પ્રિયકૃતે નમઃ ।
ઓમ પ્રીતિવર્ધનાય નમઃ ।
ઓમ વિહાયસગતયે નમઃ ।
ઓમ જ્યોતિષે નમઃ ।
ઓમ સુરુચયે  નમઃ ।
ઓમ હુતભુજે નમઃ ।
ઓમ વિભવે નમઃ || 880 ||
 
ઓમ રવયે નમઃ ।
ઓમ વિરોચનાય નમઃ ।
ઓમ સૂર્યાય નમઃ ।
ઓમ સવિત્રે નમઃ ।
ઓમ રવિલોચનાય નમઃ ।
ઓમ અનન્તાય નમઃ ।
ઓમ હુતભુજે નમઃ ।
ઓમ ભોક્ત્રે નમઃ ।
ઓમ સુખદાય નમઃ
ઓમ નૈકજાય નમઃ || 890 ||

ઓમ અગ્રજાય નમઃ ।
ઓમ અનિર્વિણ્યાય નમઃ ।
ઓમ સદામર્ષિણે નમઃ ।
ઓમ લોકાધિષ્ઠાનાય નમઃ ।
ઓમ અદ્ભૂતાય નમઃ ।
ઓમ સનાતે નમઃ ।
ઓમ સનાતનતમાય નમઃ ।
ઓમ કપિલાય નમઃ ।
ઓમ કપયે નમઃ ।
ઓમ અપ્યયાય નમઃ || 900 ||

ઓમ સ્વસ્તિદાય નમઃ ।
ઓમ સ્વસ્તિકૃતે નમઃ ।
ઓમ સ્વસ્તયે નમઃ ।
ઓમ સ્વસ્તિભુજે નમઃ ।
ઓમ સ્વસ્તિદક્ષિણાય નમઃ ।
ઓમ અરૌદ્રાય નમઃ ।
ઓમ કુણ્ડલિને નમઃ ।
ઓમ ચક્રિણે નમઃ ।
ઓમ વિક્રમિણે નમઃ ।
ઓમ ઉર્જિતશાસનાય નમઃ || 910 ||
 
ઓમ શબ્દાતિગાય નમઃ ।
ઓમ શબ્દસહાય નમઃ ।
ઓમ શિશિરાય નમઃ ।
ઓમ શર્વરીકરાય નમઃ ।
ઓમ અક્રૂરાય નમઃ ।
ઓમ પેશલાય નમઃ ।
ઓમ દક્ષાય નમઃ ।
ઓમ દક્ષિણસ્યૈ નમઃ
ઓમ ક્ષમિણાં વરાય નમઃ ।
ઓમ વિદ્વત્તમાય નમઃ || 920 ||

ઓમ વીતભયાય નમઃ ।
ઓમ પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય નમઃ ।
ઓમ ઉત્તારણાય નમઃ ।
ઓમ દુષ્કૃતિઘ્ને નમઃ ।
ઓમ પુણ્યાય નમઃ ।
ઓમ દુઃસ્વપ્નનાશનાય નમઃ ।
ઓમ વીરઘ્ને નમઃ ।
ઓમ રક્ષણાય નમઃ ।
ઓમ સદ્દભ્યો નમઃ ।
ઓમ જીવનાય નમઃ || 930 ||
 
ઓમ પર્યવસ્થિતાય નમઃ ।
ઓમ અનંતરૂપાય નમઃ ।
ઓમ અનંતશ્રિયે નમઃ ।
ઓમ જિતમન્યવે નમઃ ।
ઓમ ભયાપહાય નમઃ ।
ઓમ ચતુરસ્ત્રાય નમઃ ।
ઓમ ગભીરાત્મને નમઃ ।
ઓમ વિદિશાય નમઃ ।
ઓમ વ્યાદિશાય નમઃ ।
ઓમ દિશાય નમઃ || 840 ||
 
ઓમ અનાદયે નમઃ ।
ઓમ ભૂર્ભુવે નમઃ ।
ઓમ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ઓમ સુવીરાય નમઃ ।
ઓમ રુચિરાંગદાય નમઃ ।
ઓમ જનનાય નમઃ ।
ઓમ જનજન્માદયે નમઃ ।
ઓમ ભીમાય નમઃ ।
ઓમ ભીમપરાક્રમાય નમઃ ।
ઓમ આધારનિલયાય નમઃ || 950 ||

ઓમ ધાત્રે નમઃ ।
ઓમ પુષ્પહાસાય નમઃ ।
ઓમ પ્રજાગરાય નમઃ ।
ઓમ ઉર્ધ્વગાય નમઃ ।
ઓમ સત્પથાચારાય નમઃ ।
ઓમ પ્રાણદાય નમઃ ।
ઓમ પ્રણવાય નમઃ ।
ઓમ પણાય નમઃ ।
ઓમ પ્રમાણાય નમઃ ।
ઓમ પ્રાણનિલાયાય નમઃ || 960 ||

ઓમ પ્રાણભૃતે નમઃ ।
ઓમ પ્રાણજીવનાય નમઃ ।
ઓમ તત્ત્વાય નમઃ ।
ઓમ તત્ત્વવિદે નમઃ ।
ઓમ એકાત્મને નમઃ ।
ઓમ જન્મમૃત્યુજરાતિગાય નમઃ ।
ઓમ ભુર્ભુવઃ સ્વસ્તર્વે નમઃ ।
ઓમ તારાય નમઃ ।
ઓમ સવિત્રે નમઃ ।
ઓમ પ્રપિતામહાય નમઃ || 970 ||

ઓમ યજ્ઞાય નમઃ ।
ઓમ યજ્ઞપતયે નમઃ ।
ઓમ યજવને નમઃ ।
ઓમ યજ્ઞાંગાય નમઃ ।
  ઓમ યજ્ઞવાહનાય નમઃ ।
ઓમ યજ્ઞભૃતે નમઃ ।
ઓમ યજ્ઞકૃતે નમઃ ।
ઓમ યજ્ઞિને નમઃ ।
ઓમ યજ્ઞભુજે નમઃ ।
ઓમ યજ્ઞ સાધનાય નમઃ || 980 ||
 
ઓમ યજ્ઞાંતકૃતે નમઃ ।
ઓમ યજ્ઞગૃહ્યાય નમઃ ।
ઓમ અન્નાય નમઃ ।
ઓમ અન્નાદાય નમઃ ।
ઓમ આત્મયોનયે નમઃ ।
ઓમ સ્વયંજાતાય નમઃ ।
ઓમ વૈખાનાય નમઃ ।
ઓમ સામગાયનાય નમઃ ।
ઓમ દેવકીનંદનાય નમઃ ।
ઓમ સ્ત્રષ્ટ્રેનમઃ || 990 ||
 
ઓમ ક્ષિતીશાય નમઃ ।
ઓમ પાપનાશનાય નમઃ ।
ઓમ શંખભૃતે નમઃ ।
ઓમ નંદકિને નમઃ ।
ઓમ ચક્રિણે નમઃ ।
ઓમ શારંગધન્વને નમઃ ।
ઓમ ગદાધરાય નમઃ ।
ઓમ રથાંગપાણયે નમઃ ।
ઓમ અક્ષોભ્યાય નમઃ ।
ઓમ સર્વપ્રહરણાયુધાય નમઃ || 1000 ||

|| અસ્તુ ||
karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post