ગણપતિ ના 21 નામ । ganpati 21 naam ।


ગણપતિ ના 21 નામગજાનાનાય નમઃ ।
વિઘ્નરાજાય નમઃ ।
લંબોદરાય નમઃ ।
શિવાત્મજાય નમઃ ।
વક્રતુંડાય નમઃ ।
શૂર્પકર્ણાય નમઃ ।
કુબ્જાય નમઃ ।
વિનાયકાય નમઃ ।
વિઘ્નનાશનાય નમઃ ।
વિકટાય નમઃ ।
વામનાય નમઃ ।
સર્વાર્તિનાશને નમઃ ।
ભગવતેન નમઃ ।
વિઘ્નહર્ત્રે નમઃ ।
ધુમ્રકાય નમઃ ।
સર્વે દેવાધિદેવાય નમઃ ।
એકદંતાય નમઃ ।
કૃષ્ણપિંગાય નમઃ ।
ભાલચન્દ્રાય નમઃ ।
ગણેશ્વરાય નમઃ ।
ગણપતયે નમઃ ।

।। અસ્તુ ।।  
karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post