સપ્તશ્લોકી દુર્ગા | Saptshati Durga |

 

સપ્તશ્લોકી દુર્ગા|| શિવ ઉવાચ ||
દેવી ત્વં ભક્ત સુલભે સર્વકાર્ય વિધાયિની |
કલૌ હિ કાર્ય સિદ્ધયર્થમ ઉપાય બ્રૂહિ યત્નતઃ ||

|| દેવ્યુવાચ ||
શ્રુણુ દેવ પ્રવક્ષ્યામિ કલૌ સર્વેષ્ઠ સાધનમ્ |
મયા તવૈવ સ્નેહેનાપ્યમ્બાસ્તુતિ: પ્રકાશ્યતે ||

|| વિનિયોગ: ||
ૐ અસ્ય શ્રી દુર્ગાસપ્તશ્લોકી મંત્રસ્ય
નારાયણ ઋષિ: અનુષ્ટુપ છંદઃ
શ્રી મહાકાલી શ્રી મહાલક્ષ્મી શ્રી મહાસરસ્વત્યો
દેવતા: શ્રીદુર્ગા પ્રીત્યર્થમ સપ્તશ્લોકી દુર્ગા પાઠે વિનિયોગઃ |

જ્ઞાનિનામપિ ચેતાંસી દેવી ભગવતી હિ સા

બલાદાકૃષ્ય મોહાય મહામાયા પ્રયચ્છતિ || 1 ||


દુર્ગે સ્મૃતા હરસીભી તિમશેષ જન્તોઃ

સ્વસ્થૈ: સ્મૃતા મતિમતીવ શુભાં દાદાસિ |

દારિદ્ર્ય દુઃખ ભય હરિણિ કા ત્વદન્યા

સર્વોપકારકરણાય સદાર્દ્રચિત્તા || 2 ||


સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવ સર્વાર્થ સાધીકે |

શરણ્યે ત્ર્યમ્બકે ગૌરી નારાયણિ નમોસ્તુતે || 3 ||


શરણાગતદિનાર્ત  પરિત્રાણ પરાયણે |

સર્વસ્યાર્તિ હરે દેવી નારાયની નમોસ્તુતે || ||


સર્વસ્વરૂપે સર્વેશે સર્વશક્તિ  સમન્વિતે |

ભયેપ્યસ્ત્રાહિ નો દેવી દુર્ગા દેવી નમોસ્તુતે || 5 ||


રોગાનશેષાનપહંસિ તુષ્ટા રુષ્ટા તુ કામાન સકલાનભીષ્ટાન |

ત્વામાશ્રિતાનાં વિપન્નરાણાં ત્વામશ્રિતા હ્યાશ્રયતાં પ્રયાન્તિ || 6 ||


સર્વાબાધાપ્રશમનં ત્રૈલોક્યસ્યા ખિલેશ્વરી |

એવમેવત્વયાકાર્ય અસ્મદ્વૈરી વિનાશનં || ||


|| અસ્તુ ||

karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post